Osmanlı'nın ilk devirlerinde Anadolu'da şayi anlamına gelirdi. İran'da derviş manasında kullanılan abdal kelimesi miladi on altıncı asırda bu manada istimal olunuyordu. Kalenderler' ve ışık tabiri de aynı manayı ifade ediyordu.Tasavvufta Kırklar veya Yediler derler. Sofiye ; alemi manen idare eden üç yüz Resülûllah kabul ederler. Bunların kırkına abdal, yedisine büdelâ, dördüne evtad, üçüne nükaba birine kutup veya gavs denilir.

Abdallık bir tarikattır. Abdal Musa, Kaygusuz Abdal gibi şahsiyetler hep bu tarikata mensuptur. Bu tarikat hakkında henüz ciddi bir tetkik yazılmamıştır.