Anjanbman nedir?

Şiir cümlelerinin bir mısra veya beyitte tamamlanmayıp diğer mısra ve beyitlere hatta bendlere uzamasıdır. Fransız edebiyatından şiirimize geçen anjanbman, Servet-i Fünün şairlerince sevildi ve kullanıldı; böylece yaygınlık kazandı. Öyküye yaslanan manzumelerde tercih edilen anjanbman, nazmı nesre yaklaştıran bir üslup özelliği kabul edilir. Yeni bir ritme ve ses açısından yeni bir söyleyişe ulaşmak kaygısıyla başvurulan anjanbman, edebiyatımıza ilk geçtiği dönemde; Fikret'in ve Mehmed Âkifin manzumelerinde ustalıkla kullanılmıştır.

Aşağıdaki iki dizeye yayılan şiir cümlesi, bir anjanbman örneğidir:


O süslü haclelerin sine-i muattarına
Koşanlar! İşte bir insan ki inliyor nefesi (Tevfik Fikret)