Araz ne demektir?

Kendi kednine vücut bulamayıp varlığı için başka bir cevhere ihtiyaç duyan hâl ve keyfiyet.

Bazı din alimleri tarafından "iki zaman arasında durmayan" olarak da tanımlanır.

Bazılarına göre ise "araz" kelimesinin iki anlamı vardır. 

Birincisi, varlığı için bir cevhere muhtaç olmakla birlikte cevherle beraber karar kılan arazdır. Bir cisimdeki beyazlık, eğrilik vs. gibi. Bu çeşit arazlar cisimde bakidir ve cisim durdukça durur.

İkincisi, hareket ve sükûn gibi durma yan ve bir an için vücUt bulan arazlardır. Bunlar iki zaman içinde durmazlar. Anidirler, geçmişte olmadıkları gibi gelecekte de olmazlar. Namaz, oruç vs. gibi. Edebiyatta cevher ile birlikte kullanılır.

Bi-araz bir cevher-i såfidir amma muttasil Ehl-i tab'ın zîver-i ttg u sinânıdır sözüm

Nefi

Cevher-i zâtınla kaim bir arazdır lâmekân Mimteni'dir hayyiz-i ilm-i Alim olmak bana

Fehîm