Büyük Selçuklu devleti'nin Kurulduğu Yer: Horasan.
Büyük Selçuklu devleti'nin Kurucusu: Tuğrul Bey.
* Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandır. 
* Büyük Selçuklu Devleti’ne, bu boydan olan Selçuk Bey adını verdi. 
* Selçuk Bey, Oğuzlar Devleti’nde subaşı iken, Oğuz Devleti’nin hükümdarı ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden kendisine bağlı ordularla güneye inerek Seyhun ırmağı yakınlarındaki Cent şehrine yerleşti (930-935).

Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarları: 
Selçuk Bey
Arslan Yabgu
Tuğrul ve Çağrı Beyler
Alp Arslan 
Melikşah
Sultan Sencer 
Selçuk Bey:
* Cent şehrinde İslamiyet’i kabul etti. 
* Bir çok Türk boyunu yönetimi altına aldı. 
* Samanoğulları ile Karahanlılar arasındaki savaşta, daha güçsüz olan Samanoğullarına yardım etti. Karşılığında toprak aldı. 
Arslan Yabgu: 
* Selçuk Bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Arslan Yabgu geçti. 
* Selçukluların güçlenmesini istemeyen Gazneli Mahmut, Arslan Yabgu’yu tutuklattı. 


Tuğrul ve Çağrı Beyler:
* Tuğrul ve Çağrı beyler, iki kardeş olarak toprakları parçalamadan aralarında iş bölümü yaparak ülkeyi idare ettiler. 
* Gaznelilerle başarılı savaşlar yaptılar. 
* Horasan’ın önemli şehirlerinden biri olan Nişabur’u aldılar (1038).


Dandanakan Savaşı (1040):
Selçuklular ile Gazneliler arasında yapıldı. 


Sebepleri: 
* Gazneliler’in Selçukluları Horasan’dan çıkarmak istemeleri.
* Selçukluların kendilerine yurt arayışı içinde olmaları.

Sonuçları:

 • Gazneliler yenilgiye uğratıldı ve yıkılma sürecine girdi.
 • Selçuklular büyük bir zafer kazandı. Horasan ve İran toprakları Selçukluların eline geçti.
 • Büyük Selçuklu Devleti kuruldu (1040).
 • Tuğrul Bey sultan ilan edildi. Devleti Çağrı Bey ile birlikte yönetti.
 • Rey şehri alınarak başkent yapıldı.
 • Selçukluların İslam dünyasındaki otoritesi arttı.

* Abbasi halifesinin, Şii Büveyhoğullarının baskılarına karşı Selçuklulardan yardım istemesi üzerine Tuğrul Bey, Bağdat Seferine çıkarak 1055 Abbasileri Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Böylece Türk-İslam dünyasının koruyuculuğu Selçukluların eline geçti. Bu olaydan sonra İslam Dünyasının dini lideri Abbasiler, siyasi lideri de Selçuklular oldu. 
* Bizans üzerine sefere çıkılarak Doğu Anadolu’da başarılı savaşlar yapıldı. Bir çok şehir alındı (Erzurum, Kemah, Malatya, Sivas).


Pasinler Savaşı (1048):
* Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılı.
* Gürcüler Bizanslılara yardım etti. 

Sebepleri:

 • Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklular’ın batı yönünde ilerlemeleri.
 • Bizanslıların, Türklerin Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleri.

Not: Pasinler (Hasankale) Savaşı, Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. 

Sonuçları:

 • Bizanslılar yenildi ve Selçukluları Resmen tanıdı.
 • Doğu Anadolu, Selçukluların denetimine girmeye başladı. Van’dan Trabzon’a kadar olan topraklar Selçuklular’ın eline geçti.
 • Gürcü Kralı Liparit, Selçuklulara esir düştü.

Alp Arslan (1063-1072):


* Önce iç işlerini düzeltti. Çıkan ayaklanmaları bastırdı. 
* Bizans İmparatorluğuna savaş açıldı. Gürcistan, Ani Kalesi ve Kars alındı. 
* Alp Arslan, komutanlarını Anadolu’nun fethi ile görevlendirdi. Türk akıncıları Akdeniz kıyılarına kadar ilerlediler. 
Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071):


Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapıldı. 
Sebebi: 
Bizans’ın, Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Doğu Anadolu’da gittikçe güçlenen Selçuklu egemenliğine karşı koymak istemesidir. 

Gelişmesi:

 • Savaş, Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt ovasında başladı.
 • Selçuklu kuvvetleri üçe bölündü.
 • Alp Arslan sahte geri çekilme planı uygulayarak Bizans ordusunu merkezden ayırdı.
 • Bu sırada Bizans ordusunda bulunan Peçenek ve Uzlar, Selçuklu tarafına geçtiler. Pusuya yatan Türk askerlerinin seri hücumu ile Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.
 • Ancak savaşın kazanılmasında ordunun manevi gücünün yüksek olması, iyi teşkilatlanması ve Alp Arslan gibi yetenekli, güçlü bir hükümdar tarafından yönetilmesinin de büyük katkısı vardır.

Sonuçlar:

  • Türkler büyük bir zafer kazandı.
  • Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir düştü.
  • Yapılan Antlaşma Sonunda;
   • Doğu Anadolu’da ki bazı şehirler Türklere bırakıldı.
   • Bizanslılar her yıl vergi verecekti.
   • Alp Arslan, esir alınan askerleri serbest bıraktı.

Not: Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı. Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladı. 
* Alp Arslan, Batı Karahanlılar üzerine çıkacağı bir sefer sırasında öldürüldü. 

Melikşah (1072-1092):

 • Ege Denizine ve boğazlara kadar bütün Anadolu alındı.
 • Suriye, Filistin ve Arabistan alındı.
 • Devletin sınırları; doğuda Tanrı dağları ve Seyhun ırmağından batıda Akdeniz kıyılarına, kuzeyde Kafkas dağlarından güneyde Basra körfezine kadar genişletildi.
 • Vezir Nizamülmülk’ün koduğu kanun ve metotlarla devlet işleri çok düzenli olarak yürütüldü.
 • Güçlü bir ordu ile, çıkan ayaklanmalar hemen bastırıldı.
 • Başkent, Rey’den İsfahan’a taşındı.
 • Selçukluların en parlak dönemidir.
 • Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları arsında taht kavgaları başladı ve ülkede ayaklanmalar çıktı.

Sultan Sencer (1118-1157):

  • Merv şehri başkent yapıldı.
  • Gaznelilerden Gazne şehri, Karahanlılardan Maveraünnehir alındı.
  • Karahitaylılarla yapılan Katvan Savaşı’nda Selçuklular yenilgiye uğradı (1141). Maveraünnehir elden çıktı.
  • Bundan sonra ayaklanan Oğuzlar üzerine gidildi. Fakat Sultan Sencer esir düştü. Bir süre sonra 1157’de öldü.
  • Sultan Sencer’in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı (1157).

Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer’in ölümüyle yıkılmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılma Sebepleri:

   • Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması ve taht kavgaları,
   • Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla bağımsızlıklarını ilan etmeleri,
   • Haçlı Seferlerinin meydana getirdiği sarsıntılar,
   • Türkmenlerin küstürülmesi,
   • Abbasilerin, eski güçlerine kovuşmak için Selçuklular aleyhine çalışmalarıdır.
   • Katvan Savaşı’nın yıkıcı etkisi,
   • Batınilerin çalışmalarıdır.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasından Sonra Kurulan Devletler

 1. Suriye Selçukluları
 2. Horasan Selçukluları
 3. Kirman Selçukluları
 4. Irak Selçukluları
 5. Anadolu Selçukluları