banner5

31.07.2019, 17:20

CEDAW Antlaşması, İstanbul Sözleşmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ve 6284 Sayılı Yasaya Dair..

Hukuk, kanunlar, yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler, insanların mutluluğunu sağlamak için yapılmışlardır. 

İnsanların güvenle yaşadıkları sağlıklı bir toplumun varolması ve varlığını devam ettirmesi için de, AİLE kurumunun sağlam ve sağlıklı olmasına bağlıdır. 

Aile demek, vatan demektir. Devletler ancak sağlam aile yapıları ile güçlü olabilirler.

Aileyi oluşturan fertler, aile kurumuna karşı tüm sorumluluk alanlarını saygı, hürnet, şefkat, sevgi, sabır ve sadakat gibi faziletleri bir erdem olarak gören ve bunlarla techiz olmuş fertlerden oluşursa, böyle sağlam temellere oturmuş ailelerden teşekkül edecek millet de, güvenilir, huzur ve selametle yaşanır, insanlığa umut olan hayırlı bir millet olur. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

"En az 3 çocuk istiyorum" şeklindeki teşviklerinizin, 'Milli Güvenliğimizin' bir gereği olduğunun idrakindeyiz. 

Nasıl ki, çocuk olmadan istikbalimiz olmayacak ise, aile olmadan da çocuk olmayacağı açıktır! 

Aileyi koruyamaz, kaybeder isek, hem millet hem devlet olarak geleceğimizi kayberder, hem de insan neslini yok etmeye yönelik yapılan küresel çalışmaların değirmenine su taşımış oluruz..

Bugün küresel güçler, özellikle İslâm dünyasında, insan fıtratına aykırı sapkınlıkları özendirip, maddi ve manevi desteklerle teşvik ediyorlar. 

"Kadına Özgürlük", "Güçlü Kadın, Mutlu Kadın”, Kadınlar Kalkınmanın Öznesi Olacak”, "Kadına Şiddete Karşı..", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" gibi kavramlarla, bir yandan görsel, yazılı ve sosyal medya ile diğer yandan da bazı siyasi partilerin ve dışarıdan desteklenen belirli sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri çeşitli kültür-sanat(!) etkinlikleri ile, erkeklerin kadınlaşması, kadınların da erkekleşmesi özendirilerek, LGBT sapkınlıkları açıkça destekleniyor ve aile kurumumuz dinamitleniyor..

Bunu da, uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler ile bağlayıcı hale getirip, kendi devlet politikalarımıza baskı kurarak yön vermeye çalışıyorlar..

Bu bağlamda CEDAW antlaşması ve İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, şu an ülke gündeminde büyük yer tutmakta ve Türkiye Halkının büyük tepkisine neden olmaktadır. 

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yani "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi", Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979′da kabul edildi, 1981′de yürürlüğe girdi ve Türkiye tarafından 1985 yılında imzalandı. 

Sözleşmenin imzalanması, taraf devletleri, kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için somut adımlar atmakla ve CEDAW Komitesi’ne düzenli olarak kadının insan haklarının geliştirilmesi konusunda ülkedeki devlet uygulamalarını raporlamak ve sunmakla yükümlü kılıyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) düzeyindeki 9 temel insan hakları sözleşmesinden biri olan "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" (CEDAW), bu sözleşmeler arasında özellikle kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan tek sözleşmedir. 

Uluslararası kadın hakları yasası olarak da kabul edilen CEDAW, sözleşmeye taraf olan ülkelerde kadın haklarının sözüm ona güvence altına alınmasını ve geliştirilmesini hedefler. CEDAW, sözleşmeyi imzalayan devletlerin kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerini önlemek, kadınların toplumsal durumlarını iyileştirmek, toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve toplumsal cinsiyete dayalı basmakalıp yargıları değiştirmek üzere taahhütlerde bulunmasını sağlar.(!)

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ de, Türkiyenin, 11 Mayıs 2011 yılında  imzaladığı, 24 Kasım 2011’de TBMM’nin müzakeresiz ve şartsız kabul ettiği, sözde "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"dir. 121. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülke tarafından imzalanmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmiştir. 

CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMELERİ, sözde kadına karşı ayrım, kadına yönelik şiddet gibi hususları vitrine koyarak, aslında bugün yaşanılan aile parçalanmalarından da anlaşılacağı gibi, toplumumuzun en temel yapı taşını, "aile" olmaktan uzaklaştıran uluslararası sözleşmelerdir ve bunlar, milli güvenliğimize yönelik dış kaynaklı sabotajlardır!

34 sayfadan ve 81 maddeden oluşan İstanbul Sözleşmesi, ön gördükleri ve dili açısından “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ne benzemektedir. İnsan Hakları Beyannamesi, insanları ne kadar koruyorsa, İstanbul Sözleşmesi de, kadınları o kadar korur.

Bizim toplumumuzda kadını da, erkeği de, çocuğu da, yaşlıyı da, engelliyi de yasalar ya da sözleşmeler değil, “toplumsal ahlak” yani "milli-manevi değerlerimiz" korur.

Bu bağlamda, CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMELERİ, aile yapımızı ifsat ederek yıkmaya yönelik uygulanan bir truva atı niteliğinde asrımızın en büyük bir yıkım projesidir!

AİLE, HER ŞEYİMİZDİR!

Avrupa Birliği denilen, yeryüzünde bozgunculuk yaparak dünyayı sömürenler kulübüne hoş görüneceğiz diye örf ve inançlarımızla ters düşen kötülüklere sahip çıkmayalım!

Milli-manevi ve kültürel değerlerimizi yozlaştıran, “aile”yi dinamitleyen, insan haysiyet ve onurunu zedeleyen sapkınlıkları, kanun şemsiyesi ile korumaya çalışmak, bu milletin geleceğine kefen dikmekten farksızdır!

Saygıya ve hürmete layık olan ve milletimizi ayakta tutan “aile”, değerini yitiriyor. Ailenin olmazsa olmazı olan “anne”, sıradanlaştı, “baba” ise, hakir duruma düştü, ikisi de değerini kaybetti!

Artık ne baba kaldı, ne anne!..

Aile kurumumuz bitiyor!!!

Bu sözleşmelerle ortaya çıkan kadınların gücü, yapıcı değil yıkıcı bir güçtür! Böyle sözde güçlü kadın ve ezik erkekten oluşan toplumda, aile yok olduğu gibi, ülkenin istikbali de yok olmaktadır!

Böyle bir toplumda, vatanına, milletine, ailesine iyi bir nesil de yetişmez!

Bu bir çöküştür!

İşin daha da kötüsü, bu tehlikeli gidişata dikkat çeken herkes, edebsiz ve hain bir güruhun linç ve haysiyet suikastine uğrayarak hedef haline getirilmesidir!

Devletin, diyanetin ve siyasi erkin yetkilileri de suskun kalmamalıdır!

Ailenin, dolayısıyla milletin ve ülkenin geleceğinin kurtulması için, CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMELERİ'nden derhal çekilinmeli ve TOPLUMSALCİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ sonlandırılmalı ya da doğru ve etkili bir strateji ile bu sözleşmelerin ülkemiz üzerindeki baskı ve tesir gücü ortadan kaldırılarak aile kurumumuza, gençlerimize, milli manevi değerlerimize sahip çıkılmalıdır!


 

Sadece İstanbul Sözleşmesi iptal edilerek hiçbir sonuç alınamaz! Zira TCK ve Medeni Kanunumuz, İstanbul Sözleşmesi'nin değil, CEDAW antlaşmasının bir  ürünüdür.


 

Kadını ve kadına yönelik şiddeti suistimal edip sömürerek, asıl şiddeti erkeğe, çocuğa, gençliğe, aile kurumumuza ve kadim medeniyet değerlerimize yönelten bu BM - CEDAW ve AB - İSTANBUL SÖZLEŞMELERİ, “kadınlara eşitlik” mottosunu kendine maske yaparak, biyolojik kadınlık ve erkeklik cinsiyetlerini bozmak, bunun yerine kurgulanmış lezbiyenlik, gaylik, biseksüellik ve translık gibi sapkınlıkları, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adı altında normalleştirerek bizzat insan neslini yok etmeye çalışan büyük ifsad projeleridir!

CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMELERİ,  Erkek olmayı, aileyi, patolojik hastalıklı bir hal olarak görmekte ve “erkeğe karşı ayrımcılığın, ayrımcılık olarak değerlendirilmeyeceğini” zımnen belirtmektedirler. Ailede erkek ile kadın arasında bir rekabet oluşturarak boşanmaları körüklemekte, toplumu, sapkın ve çocuksuz ilişki modellerine yönlendirip teşvik etmektedirler.

Nihai hedef, “Ailesiz Toplum Projesi” dir. Ailesiz kalan erkek de, kadın da tüketimin kölesi, yalnız, yenik ve umutsuzdur. Sömürülmeye açıktır. Emperyal işgallere karşı da direncini kaybetmiştir.


 

Bu sebeblerle CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMELERİni reddediyor, “kadın için aile tehlikelidir!” diktelerini kesinlikle kabul etmiyoruz!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve McKİNSEY  politikalarının, Türkiye gibi İslam ülkelerinin lideri konumundaki Müslüman bir ülkede ve milli manevi değerlerine bağlı bir toplumda hayata geçirilmeye çalışılmasına DUR diyoruz! 

Bu, bizim apaçık bir Milli Güvelik sorunumuz ve onurumuzla, değerlerimizle bağımsızca yaşayacağımız kıyamete kadar sürecek "Varolma Mücadelemizdir!"

Bu kötülük projelerinin arkasında emperyalistler  küresel şer güçler vardır! 

Bu projeler, küresel labaratuvarlarda üretilerek bize dayatılmıştır!

Aileye savaş açmış, toplumu ve aileyi terörize eden CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMELERİnin, ve bunlara bağlı geliştirilen TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİnin Avrupa ülkelerindeki gibi ülkemizde de geri dönülmez boyutlara ulaşmadan iptalini, feshini ya da Türkiye'nin çekilmesini ve bunlara bağlı olarak halen kamu kurumlarında ve stk lar aracılığı ile hayata geçirilen uygulamaların iptalini istiyoruz! 

CEDAW, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ ve 6284 sayılı yasa, bu milletin temeline konulan  atom bombasından daha güçlü bir yok edici tehlikedir!


 

CEDAW, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ, bu milletin ahlakını ve aile yapısını  bozmak için çok sinsice hazırlanmış metinlerdir.

Bu antlaşma ve sözleşmenin niçin yapıldığını aziz milletimiz hala anlamamistir!!!

Eğer anlasaydı, 15 Temmuz gecesi  gibi sokağa çıkarlar ve bu projelere karşı büyük bir mücadele başlatırlardı.

Sayın Cumhurbaşkanım,

"İstanbul sözleşmesi, 'Nas' değil" dediniz. İstirham ediyoruz, iptal ediniz!

Yorumlar (3)
Abidin Sarioglan 1 yıl önce
BELIRTILEN IKI SOZLESME VE ANLASMANIN MAHIYETINI BILMIYORUM.ANCAK TOPLUMUMUZUN YAPISI TAMDA BELRTIDIGI GIBI OLDUGUNU GORUYOR.YAZANLARIN DILLERINE KALEMLERINE SAGLIK DIYOR DESTEKLIYORUM.
Halil SELCAN 10 ay önce
Cinsiyet eşitliği,jadına şiddet,aile içi şiddet adı aktında İnsanımıza ve toplumumuza yapılan bu tür sinsi saldırıları hangi ad altında olursa olsun tasvip etmiyor,kesinlikle karşı duruyoruz..
Cinsiyet eşitliği diye çıkartılan safsatalar çoğu kesim tarafından karşı cinse karşı aleyhte kullanılmakta ve toplumun yemek taşı aileler arası şiddetşiddeti ve yıkımı körüklemektedir. Bu yasalar çıktığından beri kadına şiddet azalmışmıdır? Boşanlar azalmışmışlar?çocuk istismarları azalmışmıdır? Koskoca HAYIR...
peki buna hala seyircimi kalacağız?...
Peki harekete ne zaman geçeceğiz?...
Daha ne kadar bekleyeceğiz?..
Ailelerin dağılmasına,toplumun asimile edilmesine daha ne kadar seyirci kalacağız?...
Bize göre "insan hakları evrensel beyannamesi"1400 küsür sene önce Âlemlere rahmet olarak gönderilen insi ve cinlik peygamberi Hz Muhammed S.A.V.tarafından tüm insanlığa açık seçik beyan edilmiştir bizim esas budur..
Sayın cumhur başkanım toplumumuza zarar veren geleceğimizi emperyalist güçlere esir bırakan bu andlaşnaları kabul etmiyor ivedilikle bunlardan sıyrılıp kendi özümüze dönmemiz özellikle istirham ediyoruz..
Her leyi başardık,bağırıyoruz bunuda başarırız yeterki isteyelim..selam ve dua ile Allaha emanet olunuz..
İbrahim Gülalan 10 ay önce
Bunlar bu kadar nasıl rahat olabiliyorlar.Bunlarin arkasında kimler var ki bu kadar cüretkar olabiliyorlar.Bunlara dur diyecek bir kanun bir nizam yokmu.? Rabb'im şu mübarek Ramazan ayı hürmetine kahhar ismi ile kahreylesin inşAllah bunları.
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:14
Yatsı 19:38
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 20 17
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12