05.07.2019, 01:11

Din temizdir & baba oğul aşk & Aşk tek eşliliktir & Kaderi kim yazar?

KADERİ KİM YAZAR?

Hayat sınavında 
Allah'ın matematiğini
bilmiyorlar...

Kaderdir alınyazısı diyorlar.

"O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti."

Bir bak bakalım
Kaderini yazacağın kalemin elinde mi dostum?
 

BABA OĞUL AŞK

Baba'larına isyan etmekten korkan oğul'lar Tanrı'ya isyan ederler. Oğul'lar Allah olmayan Tanrı'larına isyan ettikçe kör düğümlerle düğümlenir ve sevgisizleşir kalpleri. Sevgisiz yürekler bir hayalin ardı sıra bitimsiz bir arayışla yürürler. Aradıkça kendilerinde yok olurlar. Baba'larına şükreden oğul'lar ise Allah'a aşkla teslim olurlar. Şükredenlerin kalpleri Allah'ı görür. İsyan edenlerin akılları Tanrı'larını öldürür. Aklın Tanrı'sından kurtulamayanlar Kalblerin Allah'ını bilemez. Bizlere helal lokma yedirmek için alın teri akıtmış Baba'larımızın kalplerinde Allah'ı görmedikçe Aşk bize haramdır.


KADER KALEMİ

İnsan ruhunu yarın masalları ile avutsa da insanın bilinci yarına inanmaz. İnsan köklerini geçmişten alarak bugünden bakar hayata; geçmişini yeniden yeni bir gözle görmeyen ruhlar, geleceklerini bugünden yaratamazlar. Kader kalemi geçmişe hapsolur hakikati değil hayalleri yazar. Esir ruhların kader kalemleri sadece geçmişi (hayal) yazar ve çizer. Ancak özgürleşmiş ruhların kader kalemlerinde gelecek (hakikat) yeniden yazılır ve çizilir.

DİN TEMİZDİR

kendi psikolojisindeki bunalımlarını kendisi düzeltemeyen insanın kalbi / imanı kuvvetli olamaz.
psikolojimizi sağlamlaştırmak bizim görevimizdir,
dinin görevi değildir.
din temiz insanları, temizlenmişleri ve
arınmışları çağırır.
kirli ruhlar dini kendi kirli emelleri için nafile bir çaba ile kirletmeye kalkarlar. oysaki din temizdir içinde kir tutmaz.

AŞK TEK EŞLİLİKTİR! 

Psikolojik açıdan kadın-erkek birlikteliğinde aşk birlikteliği esastır ve aşk tekeşliliktir. Çok eşlilik modern zamanlarda cinsel sapma /kişilik bozukluğu/ kapsamında değerlendirilmelidir. Kişilik bozukluğu olan kişiler dini değerleri istismar etmeye yatkın yapıdadırlar.

Yorumlar (1)
Şaban Uçur 2 yıl önce
Sevgili Hüseyin Bey,
Bakara 29 ve Casiye 13 de Rabbimiz, dünyayı ve kainatı insanın emrine verdiğini beyan buyuruyor. Dünya ve kainat insanın emrine verildiğine göre, o zaman insandan istenen nedir? İstenen, sadece ve sadece insanın mutluluğudur. Zariyat 56 da Yüce Rabbimiz “Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil) sadece Bana kul olsunlar diye yarattım” buyuruyor. Çünkü, sadece Allah'a kul olanlar mutluluğu yaşayabilirler. Zümer 17 de ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu ve cennetle müjdelendiği bildiriliyor. İşte, kulluk bu noktada başlıyor. Mutluluğun ve gerçek sevginin başladığı nokta da burası oluyor. Yani Allah’a ulaşmayı dileyerek ilk kulluğa ulaştığımız nokta. Allah ile bile olmadan mutluluk asla mümkün değildir. Hud suresi 105 ve 106. ayetlerde mutsuz olanların cehenneme gideceği beyan ediliyorken, hud 108 de mutlu olanların cennete gideceği bildirilmektedir.İnsanın iki cihan saadetine nasıl ulaşabileceği Kuran’da beyan buyrulmuştur. Ali imran 73, Bakara 120 de belirtildiği gibi hidayet, (ölmeden evvel) ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kuran'a göre cehennemin kilidi, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir, yani yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırma talebimizdir (yunus 7-8 ve bakara 156-157).Bu talep yoksa bütün amellerin boşa gideceği kehf suresi 105. ve araf suresi 147. ayetlerde anlatılıyor. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz SAV şöyle buyuruyor; " Men habbebe likaAllahi, habbAllahu likaihi. Men kerihe likaAllahi,KerihAllahu likaihi. Kim Allah’a ulaşmayı arzu ederse, Allah onu Kendisine ulaştırır. Kim de Allah’a ulaşmayı arzu etmezse, Allah da onu kendisine ulaştırmaz"(Sahih-i Buhari-12 cild/2043 ,Riyazussalihin/6.cild /228.sayfa). Resulullah bir başka hadisinde " Kulluk, duanın (Allah’a yaşarken ulaşma dileğinin) kabulüyle ruhun (Allah’a) yükselmesidir (ulaşmasıdır) buyuruyor (Tirmızi dav-at 112. Hadis)”. Yine bir başka hadisinde " mutu kable en temutu..." ölmeden önce ölünüz ki, Allah size bire yüzden yediyüze kadar derecat versin" yani ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırın ki, Allah size bire yüzden bire yediyüze kadar deracat versin" buyuruyor. Bir başka hadiste Allahu Teala Peygamber Efendimize şöyle söyletiyor; "Ben dünyaya dostlarım için acı, bulanık ve dar geçimli olması için vahyettim. Ta ki Bana kavuşmayı özlesinler, Bana kavuşmayı (ulaşmayı) dilesinler" (Camiu’s Sağır, Hadis no: 3276 . Rivayet: Hz. Aişe ). Mevlana Celaleddin Rumi ise konuyla ilgili "Canan'a (Allah'a) ulaşmayı canı gönülden(kalpten) dile, sessiz sesinle Rabbinin ismini (Allah ,Allah,Allah diye) zikreyle" derken, Yunus Emre "Gel kardaş Hakk'a (Allah'a) ulaşayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz" diyor. Abdülkadir Geylani Hz.leri se "Hakk'ı (Allah'ı) dileyen cenneti ummaz, cehennemden korkmaz. Yanlız Hakk'ı (Allah'ı) diler. Bu dilekte (kurtulmak için) ona yeter" buyurmaktadır.

Şimdi zamanda daha geriye Hz. İbrahim dönemine gidelim ve saffat 99 a bakalım. Bu ayette Hz. İbrahim " Muhakkak ki ben, Rabbime ulaşan olacağım. Böylece O, beni hidayete erdirecek" diyor. Saffat 83 de ise Hz. İbrahim'in Nuh'un dininden olduğu anlatılıyor. Yetmez, Nahl 123 de Rabbimiz, Peygamber Efendimize Hz. İbrahim'in dinine tabi olmasını emir buyuruyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, ezelden ebede dinin temeli ve olmazsa olmaz şartı ölmeden ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. İnsanların doğru mesajı alabilmeleri ve iki cihan saadetine ulaşabilmeleri açısından hidayetin doğru tarif edilmesinin çok ama çok önemi vardır.Hidayet için yol yada doğru yol tarifi şeytanın uydurduğu bir yalandır. Bakara 223 ve rum 31 e göre sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mümindirler, takva sahibidirler ve (gizli) şirkten kurtulmuşlardır. (Rum 31 de Allah'a ulaşmak değil, yönelmek emrediliyor deniliyorsa, bilinmeli ki; yönelmek namaz kılmak,zekat vermek,oruç tutmak vs. değildir. Namaz, peygamberlikten 11 yıl sonra miraçta emredilmiştir. Zekat ve oruç ise hicretten sonra emredilmiştir. O halde, yönelmek kelimesinden murat, ibadet etmek değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir.) Esasen Rabbimiz meariç suresi 4. ayette, Allah'a ulaşan şeyin RUH olduğunu bizim ellibin yıl saydığımız bir günde (yani saniyede 18milyon250bin km hızla) Kendisine yükseldiğini söylüyor.

Fizik vucud (hicr 26),ruh (Allah'ın temsilcisi)(Secde 9) ve nefs (şeytanın temsilcisi)(şems 7) olarak üç vucudla yaratılmış olan insan (enbiya 10) Allah'a ulaşma talebinin ardından Rabbimiz tarafından kalbine konulan mürşid sevgisiyle mürşidini aramaya başlar (cinn 14, maide 35, kehf 17,kasas 50, ahkaf 31-32, fetih 10,mümtehine 12, hud 112, araf 157,mümin 38, meryem 43-44). Allah'ın kendisi için tayin ettiği hayatta olan mürşide tabi olduğunda ise mücadele 22. ayete göre kalbine iman yazılır. Bu nedenle Saidi Nursi Hz.leri ” iman intisaptır” (mürşide tabiyettir) buyuruyor. Kalblerine iman yazılanların başlarının üzerine aynı anda Allah'ın katında eğitim görmüş olan devrin imamının ruhu nimet olarak gönderilir.(Kadir gecesinde yeryüzüne inen melekler ve ruh dendiğinde ruhun Cebrail AS olduğu zannediliyor, Oysa Cebrail AS bir melektir ve meleklerin içinde yer alır. Burada kasdedilen ruh ise devrin imamının ruhudur). Bu suretle onlar, o ruhla desteklenirler (mücadele 22). (Bu nimet (ali imran 164) fatiha suresinde sırat-ı mustakime ulaşmak için Allah'tan istediğimiz nimettir). Aynı zamanda kendi ruhları vücudlarından ayrılarak (mümin 15) Allah'a vasıl olmak üzere sırat-ı mustakime ulaştırılır. Tabiyetle birlikte kişi mürşidinden aldığı zikir dersi ile yani zikrullah ile Allah Allah Allah diye zikretmeye(araf 205,müzemmil 8) başlar. Böylece daha önce şerh edilen (enam125, inşirah 1) kalbe zümer 23 e göre nurlar ulaşmaya başlar. Karanlıklar dışarı atılırken faziletler kalbe dolar. İşte Allah, amenu olanların (Hud 29) yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olarak onların nefslerinin kalblerini bu şekilde zulmetten nura çıkarır (bakara 257). Ve böylece (zikirle) Allah'ın katından gelen nurlarla, bu insanlar güzel ahlakla ahlaklanmaya başlarlar.

Rabbimiz, Kuran'da bu işleme nefs teskiyesi diyor. Nefsleri Allah (nur 21), mürşidleri vasıtasıyla tezkiye eder. Ali imran 164,cuma 2,bakara 151.) biliyorsunuz. Yaratılıştan nefsimizin kalbinde bulunan ve gizli şirki oluşturan (casiye 23) kin,öfke,nefret, kıskançlık, kibir, düşmanlık,yalan,zan, zulüm, fitne,fesat vs. nin yerini yapılan zikirlerle gelen nurlar (rahmetle gelen fazıl ve salavat nur 21,bakara 156-157) almaya başlar. Nur 21 de (eğer zikir yapmazsanız) Allah'ın rahmeti fazlı beraberce üzerinize olmaz ve nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz buyrulurken, bakara 156-157 de rahmetle salavat onların (Allah'a ulaşmayı dileyenlerin) üzerinedir ve kurtulanlar onlardır buyruluyor. Yapılan zikirlerle şeytanın nefsimizin kalbindeki fucurları azalırken, Allah'ın ilhamları ise artmaya başlar (şems 8). Müminun suresi 1.ayette "müminler felaha erenlerdir" buyruluyor. Şems 9 da ise felaha erenlerin nefs tezkiyesi yapanlar olduğu bildiriliyor. O halde müminler, nefs tezkiyesi yapanlardır. Ala 14-15 de ise nefs tezkiyesinin zikirle (Allah, Allah, Allah diyerek (ahzab 41)) yapıldığı belirtiliyor. Nefs, mürşide tabiyetin ardından yapılan zikirlerle tezkiye olurken, ruh da müzemmil 8 e göre yapılan zikirlerle gök katlarında seyrederek Allah'a ulaşır (fatır 18, kehf 110) ve Rabbinde ifna(yok) olur (rad 20-22). Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere yani kibirlilere ise gök kapıları açılmaz (araf 40) ve onlar Allah'a ulaşamazlar,dalalette kalırlar (furkan 21) ve deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler.

Bundan sonra günbegün arttırılan zikirlerle (ahzab 41) nefs tasfiyesine gidilir. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yani ermiş evliya olduktan sonra teslim olma sırası fizik vucuttadır (Ali imran 20). Bunun için günde18-20 saat zikretmek gerekmektedir. Daha sonra daimi zikre ulaşıldığında (Ali imran 190-191) nefs, Allah'a teslim olur (Bakara 139,hucurat 7,beyinne 5).Resulullah bu konuda ise şöyle buyurmuştur; "Yenamu aynani vela tenamu kalbi" Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz ( hep Allah'ı zikreder). Bu noktada nefs tasfiyesi de tamamlanmış olur. Ardından kişi Allahu Teala tarafından tahrim 8 e göre tövbe-i nasuha davet edilerek salah makamına ulaştırılır. Bu makamda irade Allah'a teslim edilir ve böylece teslimler tamamlanır. İslam (teslim yani muslimum) olduğumuz nokta burasıdır. Allahu Teala bu noktaya ulaşmış olan kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle mürşid olarak atar. Mürşid (kehf 17), bu kainattaki en mutlu kişidir, mahlukatı en çok seven kişidir. Fevzül azimin,ecrun azimin, fazzul azimin ve hazzul azimin sahibidir. Diğer insanlarında bu dünya da mutlu olabilmeleri ve ahirette cennete gidebilmeleri için hayatı boyunca irşad ve tebliğ ile meşgul olur ve onları Allah'a (ulaşmaya ve O'na teslim olmaya) davet eder. Peygamber Efendimiz Kendisine tabi olan sahabesi (fetih 10,mümtehine 12) için şöyle buyurmuştur; " Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz." Bütün bunlar ibadetlerin en büyüğü zikrullah (Ankebut 45) ile gerçekleştilir (nisa 103, Ali imran 190-191). Diğer ibadetler de yani namaz, oruç, zekat, hac ,kelimeyi şahadet getirmekte farzdır. Bu ibadetler, ibadet zevkinin yaşatmak ve derecat kazandırmak için farz kılınmışlardır. Zikir ise, esfeli safiline reddedilen ama bir takvim içersinde ahsene dönüşebilecek şekilde yaratılan insanın (tin 4-5) nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle kamil insan olması için farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz SAV zikrullah ile ilgili şöyle buyurmaktadır ; "Bilin ki, sizin derecenizi her amelden daha yukarı çıkaran ve sizin için güneşin ışıdığı şeylerden daha iyi olan amellerinizin en iyisi Allah'ı zikretmektir. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur;" Ben, Beni zikredenle birlikteyim."(Biharul Envar,Cilt.93,Sayfa 163).

Muhterem Hüseyin Bey, 1400 sene önce yaşanan gerçek islamı özet olarak sizinle paylaşmak istedim. Maalesef günümüzde bunlar unutulduğu için islam yaşanmıyor ve yaşanmadığı için de Allah'tan gereği gibi yardım alınamıyor. Ülkemizde hergün cinayetler, hırsızlıklar, tecavüzler, soygunlar artıyor. Diğer taraftan müslümanlar, Allahuekber diyerek birbirlerini öldürüyorlar. Birde din istismarcıları ve din teröristleri bu olaylara tuz biber ekiyorlar. Allahu Teala aslında bütün bu yaşadığımız olaylara kendimize gelebilmemiz yani O'na ulaşmayı dilememiz için müsaade ediyor (Şura 30) ve müsibetleri bu nedenle gönderiyor (Tevbe 126). Şu anda dünya milletleri ( henüz fiili değil ama) top yekün üzerimize saldırıyorken, diğer taraftan da doğal afetlerin ardı arkası kesilmiyorken, islam aleminde kan gövdeyi götürüyorken biz hala ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz, akledemiyoruz.Yapmamız gereken tek şey var "Allah'a ulaşmayı dilemek". Peygamber Efendimiz SAV bu günler için şöyle buyuruyor; "Kıyamete yakın devrede bütün dünya milletleri islamın (Türkiye'nin) üzerine üşüşecekler. Bunun sebebi ümmetimin (Allah'ı değil) dünya hayatını sevmeleri ve Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı kerih görmeleridir (Ebu Davut,Melahim 5/4297) ". Çok yakında gerçekleşecek olan 3. dünya savaşından bahsediyor Resulullah. Türkiye nin ardı ardına alacağı yenilgiler sebebiyle neredeyse tamamen işgal edileceği bir savaş. Oysa Osmanlı, anlattığımız gerçek islamı yaşadığı için Allah’tan yardım alıyordu ve böylece aleme nizam veriyordu. En başta padişahlar mürşidlerine tabi idiler. Asker, Hacı Bektaş Veliye tabi idi. Esnaf, Ahi Evren Hz.lerine tabi idi. Osman Gazi diyorsak Şeyh Edebali'ye tabi idi, 2. Murad Han diyorsak Hacı Bayram Veli ye tabi idi, Fatih S.M. diyorsak Akşemseddin Hz.lerine tabi idi. Yani her padişah bir veliye tabi olmuştu ve Allah'ın yolunda ilerlemekteydi. Yavuz S.S. (Hasan Can'a tabi idi) şöyle buyuruyor:"Aleme padişah olmak kuru bir kavga imiş, bir veliye(mürşide) bende (tabi) olmak hepsinden ala imiş". Peygamber Efendimizin mürşidi ise Cebrail AS dı biliyorsunuz. İsra 80 de Peygamber Efendimiz Allah'tan bir sultan yani bir mürşid istemişti . Allahu Teala da bunun üzerine O'na Cebrail AS ı göndermişti . Tabiyetinden sonra Resulullah şöyle buyuruyor; "lev lev mürebbi lema areftü rabbihi". Mürşidim olmasaydı bende Rabbime arif olamazdım." Men arefe nefsehu fe kad arefe rabbehu" kim (zikirle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapıp) nefsine arif olursa, o Rabbine arif olur.

Hz Ömer RA buyuruyor ki; “Allah, Kendisine ulaşmayı dileyen toplulukları yüceltir, dilemeyenleri de alçaltır”. Sonuç itibariyle sizi seven bir kardeşiniz olarak şunu söylemek isterim ki; tekrar Osmanlı gibi, sahabe gibi olmak istiyorsak, Allah'a dost olmak istiyorsak, Allah'a gerçek bir kul olmak istiyorsak, ahlaklı bir toplum olmak istiyorsak, Allah'ın sevgilisi olup mutlu ve sevgi dolu yaşamak istiyorsak ve aleme nizam vermek istiyorsak, yukarıda anlatılan gerçek islamı hayata geçirmenin vakti gelmiştir. Allah razı olsun.


Saygılarımla…
Şaban Uçur
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?