11. Jeopolitik zorluklarla birleşen iklim ve enerji krizleri döneminde buluşuyoruz. Enerji fiyatlarında ve piyasalarında oynaklık ve enerji arzında kıtlık/kesintiler yaşıyoruz. Temiz, sürdürülebilir, adil, karşılanabilir ve kapsayıcı enerji geçişlerini ve sürdürülebilir yatırım akışını hızlandırarak ve sağlayarak enerji sistemlerini hızlı bir şekilde dönüştürmek ve çeşitlendirmek, enerji güvenliğini ve direncini ve piyasa istikrarını ilerletmek için aciliyetin altını çiziyoruz. Küresel enerji talebinin karşılanabilir enerji kaynaklarıyla karşılanmasını sağlamanın önemini vurguluyoruz. En son bilimsel gelişmeleri ve farklı ulusal koşulları göz önünde bulundurarak, yüzyılın ortalarında veya ortalarında küresel net sıfır sera gazı emisyonu/karbon nötrlüğüne ulaşma taahhüdümüzü yineliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere sürekli destek çağrısında bulunuyoruz,

12. SDG 7 hedeflerine ulaşma taahhüdümüzü yeniden teyit ediyor, enerji erişimindeki boşlukları kapatmak ve enerji yoksulluğunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Liderlik rolümüzün bilincinde olarak ve Bali Sözleşmesi ile Bali Enerji Geçişi Yol Haritasının rehberliğinde, enerji piyasalarında istikrar, şeffaflık ve karşılanabilirlik elde etmek için çözümler bulmaya kararlıyız. Enerji tedarik zincirini ve enerji güvenliğini güçlendirerek ve enerji karışımlarını ve sistemlerini çeşitlendirerek geçişleri hızlandıracağız ve iklim hedeflerimize ulaşacağız. Yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere sıfır ve düşük emisyonlu enerji üretiminin dağıtımını ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemleri, azaltma teknolojilerinin yanı sıra ulusal koşulları dikkate alarak ortadan kaldırma teknolojilerini hızla artıracağız. Gelişimi hızlandırmanın öneminin farkındayız, yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere temiz enerji üretiminin yaygınlaştırılması ve enerji verimliliği önlemlerinin kademeli olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması da dahil olmak üzere düşük emisyonlu enerji sistemlerine geçiş için teknolojilerin konuşlandırılması ve yaygınlaştırılması ve politikaların benimsenmesi ulusal koşullara uygun olarak ve adil geçişlere yönelik desteğe duyulan ihtiyacı kabul ederek, azaltılmamış kömür enerjisi. 2009 yılında Pittsburgh'da verilen, israfı teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının orta vadede aşamalı olarak kaldırılması ve rasyonelleştirilmesi taahhüdünü uygulamaya yönelik çabalarımızı artıracağız ve bu amaca ulaşma taahhüdünde bulunarak, en yoksullara ve en yoksul kesime yönelik hedefli destek sağlayacağız. en savunmasız. Enerji fiyatlarındaki oynaklığı sınırlayarak ve bölgesel enerji karşılıklı bağlantısını geliştirmek de dahil olmak üzere temiz, güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir teknolojileri ölçeklendirerek enerjinin satın alınabilirliğini ve erişilebilirliğini güvence altına alma konusunda uluslararası işbirliğini ve ilgili üretici-tüketici diyaloglarını güçlendireceğiz. Temiz enerji geçişlerini desteklemek için sürdürülebilir altyapı ve endüstrinin yanı sıra yenilikçi teknolojilere ve çok çeşitli mali, piyasa ve düzenleyici mekanizmalara yatırımı teşvik etmeye kararlıyız. teşvikler, en yoksul ve en savunmasız kişiler için hedefli destek sağlarken. bölgesel enerji bağlantılarının geliştirilmesi dahil. Temiz enerji geçişlerini desteklemek için sürdürülebilir altyapı ve endüstrinin yanı sıra yenilikçi teknolojilere ve çok çeşitli mali, piyasa ve düzenleyici mekanizmalara yatırımı teşvik etmeye kararlıyız. teşvikler, en yoksul ve en savunmasız kişiler için hedefli destek sağlarken. bölgesel enerji bağlantılarının geliştirilmesi dahil. Temiz enerji geçişlerini desteklemek için sürdürülebilir altyapı ve endüstrinin yanı sıra yenilikçi teknolojilere ve çok çeşitli mali, piyasa ve düzenleyici mekanizmalara yatırımı teşvik etmeye kararlıyız. teşvikler, en yoksul ve en savunmasız kişiler için hedefli destek sağlarken.

13. Liderlik rolümüzün bilincinde olarak, UNFCCC'nin hedefi doğrultusunda, Paris Anlaşması'nın ve sıcaklık hedefinin tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını güçlendirerek, eşitliği ve ortak ama ilkeyi yansıtarak iklim değişikliğiyle mücadele etme konusundaki kararlı taahhütlerimizi yeniden teyit ediyoruz. farklı ulusal koşullar ışığında farklılaştırılmış sorumluluklar ve ilgili yetenekler. Glasgow İklim Paktı'nın ve önceki COP'lerin ve CMA'ların ilgili sonuçlarının, özellikle de NDC'lerimizdeki 2030 hedeflerini Paris Anlaşması ile uyum sağlamak için gerektiğinde yeniden gözden geçirme ve güçlendirme çağrısı dahil olmak üzere COP 26'nın uygulanmasında üzerimize düşeni tam olarak oynayacağız. Bu konuda, Yeni veya güncellenmiş NDC'lerden kaynaklanan güçlendirilmiş iklim eylemlerini memnuniyetle karşılıyoruz ve tarafları, Afrika'da düzenlenen COP 27'de kayıp ve hasar konusunda ilerleme kaydetmenin yanı sıra, azaltma ve uyum hedeflerini ve uygulama araçlarını acilen artırmaya davet ediyoruz. IPCC'nin iklim değişikliğinin etkisinin 1,5°C'lik bir sıcaklık artışında 2°C'ye kıyasla çok daha düşük olacağına ilişkin değerlendirmelerine dikkat çekerek, sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için çaba sarf etmeye kararlıyız. Bu, uzun vadeli hırsları kısa ve orta vadeli hedeflerle uyumlu hale getiren net ulusal yolların geliştirilmesi yoluyla ve finans dahil olmak üzere uluslararası işbirliği ve destekle farklı yaklaşımları dikkate alarak tüm ülkelerin anlamlı ve etkili eylemlerini ve taahhütlerini gerektirecektir. teknoloji,

14. 2020 Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesine (GBF) ulaşma yönünde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ve ülkeleri, COP15 CBD'nin ikinci bölümünde 2050 "Doğa ile uyum içinde yaşamak" Vizyonunu gerçekleştirme görüşüyle, biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için güçlü bir eylem ve hesap verebilirlik çerçevesi olarak GBF'yi sonuçlandırmaya ve benimsemeye çağırıyoruz. 2030 ve uygun olduğu şekilde Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejilerini ve Eylem Planlarını buna göre güncellemek. Üç Rio Sözleşmesinin hedeflerine ulaşmanın ve sinerji oluşturmanın önemini vurguluyoruz. Biyoçeşitlilik için açık ve ölçülebilir amaç ve hedeflere ve uygulama araçlarına ve hesap verebilirliğe olan ihtiyacı vurguluyoruz. 2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için eylemleri güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz ve CBD Taraflarını iddialı, dengeli, pratik, etkili, sağlam ve dönüştürücü 2020 sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, Montreal'deki COP-15'te. Gelişmekte olan ülke taraflarını etkinleştirmek ve desteklemek de dahil olmak üzere müzakere edildikten sonra GBF'nin uygulanması için yeni ve ek mali kaynaklar sağlamak üzere ülkeler ve kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm kaynaklardan artan kaynak seferberliği çağrısında bulunuyoruz. biyoçeşitlilik hedefleri ile kamu mali akışları. Biyoçeşitlilik kaybı, ormansızlaşma, çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadele etmenin yanı sıra, 2030 yılına kadar arazi bozulmasını nötr hale getirmek için bozulmuş araziyi eski haline getirme çabalarını artıracağız ve G20'nin 2040 yılına kadar arazi bozulmasını %50 oranında azaltma hedefini destekleyeceğiz. gönüllü bir temel. 2030 yılına kadar küresel karaların en az %30'unun ve küresel okyanus ve denizlerin en az %30'unun korunmasını veya korunmasını sağlamak için bazı ülkelerin gösterdiği çabayı takdir ediyoruz ve bu hedefe doğru ilerlemeye yardımcı olacağız. ulusal koşullar. Sürdürülemez tüketim ve üretim kalıplarını değiştirerek çevresel etkileri azaltmayı ve yasadışı sınır ötesi atık trafiğini önleme dahil olmak üzere çevreye duyarlı atık yönetimini geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

15. Doğa Temelli Çözümler ve Ekosistem Temelli Yaklaşımlar dahil olmak üzere, biyoçeşitlilik kaybını durdurma ve tersine çevirme çabalarını hızlandıracağız, iklim değişikliğini hafifletmeyi ve uyum sağlamayı destekleyeceğiz, çevre koruma ve korumayı geliştireceğiz, sürdürülebilir kullanım ve restorasyon, doğal afetlere müdahale edeceğiz, ekosistemi azaltacağız. bozulma, ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve deniz ve kıyı ortamını etkileyen sorunların ele alınması. Sürdürülebilirliği artırmak için sürdürülebilir kalkınmayı ve yaşam tarzlarını, kaynak verimliliğini ve döngüsel ekonomiyi daha da destekleyeceğiz ve özellikle okyanus temelli iklim eyleminde ilerlemek için bilimsel bilgi paylaşımı, farkındalığı artırma ve kapasite geliştirme konularında birlikte çalışacağız. Yasadışı, bildirilmeyen ve düzenlenmemiş balıkçılığı sona erdirmeye kararlıyız. DTÖ'nün Balıkçılık Sübvansiyonlarına ilişkin çok taraflı Anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor ve hızla yürürlüğe girmesini teşvik ediyoruz. UNEA'nın 5/14 sayılı Kararı doğrultusunda, çalışmayı 2024 sonuna kadar tamamlama tutkusuyla, deniz ortamı da dahil olmak üzere plastik kirliliği konusunda uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir araç geliştirmeye kararlıyız. Kaydedilen ilerlemeyi vurguluyor ve çağrıda bulunuyoruz. BM Genel Kurulu Kararı 69/292'de çağrıldığı gibi, ulusal yetki alanı dışındaki alanların deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin BMDHS kapsamında yasal olarak bağlayıcı uluslararası bir araç üzerinde gecikmeden iddialı ve dengeli bir anlaşmaya varmak için katılımcı delegasyonlara ilişkin. Ayrıca, ormanlar, deniz çayırları, mercan resifleri, sulak alan ekosistemleri dahil olmak üzere ekosistemlerin, turbalıklar ve mangrovlar dahil olmak üzere tüm çeşitliliğiyle,

16. Gelişmekte olan ülkeler için önemli ölçüde artan destek dahil olmak üzere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevresel bozulmayı ele almak için tüm kaynaklardan öngörülebilir, yeterli ve zamanında bir şekilde politikaları güçlendirmeye ve finansmanı seferber etmeye yönelik acil ihtiyacı kabul ediyoruz. Gelişmiş ülkeleri, anlamlı hafifletme eylemi ve uygulamada şeffaflık bağlamında 2020'den 2025'e kadar acilen yılda 100 milyar ABD dolarını ortaklaşa harekete geçirme hedefini yerine getirme taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ayrıca, UNFCCC'nin hedefine ve Paris Anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olan, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için yıllık 100 milyar ABD Doları'lık bir tabandan başlayan, iddialı, yeni, kolektif, niceliksel bir iklim finansmanı hedefi üzerinde devam eden müzakereleri destekliyoruz. Taahhütlerin uygulanmasında şeffaflığın önemini vurguluyoruz. Ayrıca, gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkelere uyum için toplu iklim finansmanı tedariklerini 2019 seviyelerine göre 2025 yılına kadar en az ikiye katlamaya çağıran Glasgow İklim Paktını da hatırlıyoruz. Paris Anlaşması'nın 9. Maddesini hatırlatan mali kaynak.

Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz

17. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) hedefine ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmaya yönelik küresel çabaların güçlendirilmesi ve COP26 taahhütlerinin uygulanması bağlamında, politikamızın karbon nötrlüğüne yönelik olduğunu yineliyoruz. ve net sıfır, uygun olduğu şekilde, karbon fiyatlandırma ve fiyatlandırma dışı mekanizmaların ve teşviklerin kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi mali, piyasa ve düzenleyici mekanizmayı içermeli ve teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını orta vadede kademeli olarak kaldırmalı ve rasyonalize etmelidir. savurgan tüketim ve bu amaca ulaşma taahhüdünde bulunurken, aynı zamanda en yoksul ve en savunmasız kişilere ve ulusal koşullara uygun olarak hedeflenen desteği sağlar.İklim değişikliğinden kaynaklanan makro ekonomik riskleri kabul ediyoruz ve farklı geçişlerin maliyet ve faydalarına ilişkin tartışmaları sürdüreceğiz.

18. UNFCCC ve Paris Anlaşması ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile uyumlu olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin hedeflerine ulaşmak için düzenli, adil ve karşılanabilir geçişleri desteklemek için harekete geçmeyi taahhüt ediyoruz. Gönüllü ve doğası gereği esnek olan G20 Sürdürülebilir Finans Yol Haritası'nın önceliklerinin ele alınmasında G20, uluslararası kuruluşlar, diğer uluslararası ağlar ve girişimler ve özel sektör genelinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve Yol Haritasının ilerlemesi için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. sürdürülebilirlik finansmanını artıracak önerilen eylemler. Yol Haritasında devam eden ve gelecekte kaydedilen ilerlemeyi göstermek için Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu'nun çevrimiçi panosunun ve ilgili çalışmaların havuzunun oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ve üyeleri, ülke koşullarını dikkate alarak gönüllü olarak katkıda bulunmaya teşvik edin. Geçiş finansmanı çerçevelerinin geliştirilmesi, finansal kurumların net sıfır taahhütlerinin güvenilirliğinin artırılması ve erişilebilirliği ve karşılanabilirliğin iyileştirilmesine odaklanarak sürdürülebilir finans araçlarının ölçeğinin genişletilmesi konusunda yetki alanları ve ilgili paydaşlar için pratik ve gönüllü tavsiyeler içeren 2022 G20 Sürdürülebilir Finans Raporunu onaylıyoruz. . Ayrıca, geçişi desteklemek için finansman ve yatırımı teşvik eden politika kaldıraçları üzerine Başkanlık Forumu sırasındaki değerli tartışmayı da memnuniyetle karşılıyoruz. Geçiş finansmanı çerçevelerinin geliştirilmesi, finansal kurumların net sıfır taahhütlerinin güvenilirliğinin artırılması ve erişilebilirliği ve karşılanabilirliğin iyileştirilmesine odaklanarak sürdürülebilir finans araçlarının ölçeğinin genişletilmesi konusunda yetki alanları ve ilgili paydaşlar için pratik ve gönüllü tavsiyeler içeren 2022 G20 Sürdürülebilir Finans Raporunu onaylıyoruz. . Ayrıca, geçişi desteklemek için finansman ve yatırımı teşvik eden politika kaldıraçları üzerine Başkanlık Forumu sırasındaki değerli tartışmayı da memnuniyetle karşılıyoruz. Geçiş finansmanı çerçevelerinin geliştirilmesi, finansal kurumların net sıfır taahhütlerinin güvenilirliğinin artırılması ve erişilebilirliği ve karşılanabilirliğin iyileştirilmesine odaklanarak sürdürülebilir finans araçlarının ölçeğinin genişletilmesi konusunda yetki alanları ve ilgili paydaşlar için pratik ve gönüllü tavsiyeler içeren 2022 G20 Sürdürülebilir Finans Raporunu onaylıyoruz. . Ayrıca, geçişi desteklemek için finansman ve yatırımı teşvik eden politika kaldıraçları üzerine Başkanlık Forumu sırasındaki değerli tartışmayı da memnuniyetle karşılıyoruz.

19. SKH'ler kapsamında Evrensel Sağlık Kapsamına ulaşmaya ve sürdürmeye yönelik sağlıklı ve sürdürülebilir bir iyileşmeyi teşvik etme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. COVID-19 salgını henüz sona ermemiş olsa da, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kısa süre önce başka bir Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak maymun çiçeği ilan ederek uluslararası sağlık tehditlerinin her zaman mevcut olduğunu ve G20 ile daha geniş küresel topluluğun harekete geçmesi gerektiğini pekiştirdi. toplu önleme, hazırlık ve müdahale yeteneklerimizi geliştirmek için birlikte. İnsanları hazırlığın merkezine koyarak ve etkili bir şekilde yanıt vermeleri için donatarak ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemini yeniden teyit ediyoruz. Pandemik tıbbi önlemlere adil erişim ihtiyacını vurguluyor ve ACT-A'nın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz, ve ACT-A dış değerlendirmelerinin sonuçlarının gelecekteki tartışmalar için yararlı dersler olabileceğini unutmayın. DSÖ'nün öncü ve koordinasyon rolü ve diğer uluslararası kuruluşların desteği ile küresel sağlık yönetişimini güçlendirme taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz. Pandemik PPR'yi güçlendirmek için hem yasal olarak bağlayıcı hem de yasal olarak bağlayıcı olmayan unsurları içermesi gereken yasal olarak bağlayıcı bir belge hazırlayacak ve müzakere edecek olan Hükümetlerarası Müzakere Organının (INB) çalışmalarını ve değişiklikleri dikkate alacak Uluslararası Sağlık Tüzüğü çalışma grubunu destekliyoruz. kararın Dünya Sağlık Asamblesi tarafından verileceğini göz önünde bulundurarak Uluslararası Sağlık Tüzüğüne (UST) (2005) uyun. DSÖ'nün öncü ve koordinasyon rolü ve diğer uluslararası kuruluşların desteği ile. Pandemik PPR'yi güçlendirmek için hem yasal olarak bağlayıcı hem de yasal olarak bağlayıcı olmayan unsurları içermesi gereken yasal olarak bağlayıcı bir belge hazırlayacak ve müzakere edecek olan Hükümetlerarası Müzakere Organının (INB) çalışmalarını ve değişiklikleri dikkate alacak Uluslararası Sağlık Tüzüğü çalışma grubunu destekliyoruz. kararın Dünya Sağlık Asamblesi tarafından verileceğini göz önünde bulundurarak Uluslararası Sağlık Tüzüğüne (UST) (2005) uyun. DSÖ'nün öncü ve koordinasyon rolü ve diğer uluslararası kuruluşların desteği ile. Pandemik PPR'yi güçlendirmek için hem yasal olarak bağlayıcı hem de yasal olarak bağlayıcı olmayan unsurları içermesi gereken yasal olarak bağlayıcı bir belge hazırlayacak ve müzakere edecek olan Hükümetlerarası Müzakere Organının (INB) çalışmalarını ve değişiklikleri dikkate alacak Uluslararası Sağlık Tüzüğü çalışma grubunu destekliyoruz. kararın Dünya Sağlık Asamblesi tarafından verileceğini göz önünde bulundurarak Uluslararası Sağlık Tüzüğüne (UST) (2005) uyun.

20. G20 Üst Düzey Bağımsız Paneli ile DSÖ ve Dünya Bankası, yıllık yaklaşık 10 milyar ABD doları tutarında bir pandemik PPR finansman açığı olduğunu tahmin etmiştir. Suudi Arabistan G20 Başkanlığı, İtalya G20 Başkanlığı tarafından başlatılan ve Endonezya G20 Başkanlığı tarafından devam ettirildiği üzere, UST'nin (2005) uygulanmasındaki kritik boşlukların finanse edilmesine yardımcı olmak ve PPR kapasitelerini artırmak için ek mali kaynakların sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda, Dünya Bankası ev sahipliğinde yeni bir Pandemi PPR Finansal Aracı Fonu'nun ('Pandemi Fonu') kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kritik pandemik PPR açıklarını ele almayı ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde kapasite oluşturmayı, pandemik PPR için ek mali kaynaklar getirmeyi, tamamlayıcı yatırımları kolaylaştırmayı, ve pandemik PPR'nin güçlendirilmesine yönelik koordineli ve tutarlı bir yaklaşımı kolaylaştırın. Pandemi Fonu'nun düşük ve orta gelirli ülkelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve bağışçılardan gelen kapsayıcı üyeliğini ve temsilini memnuniyetle karşılıyoruz ve DSÖ'nün küresel sağlık mimarisindeki liderlik rolünü yansıtan bu çabadaki teknik uzmanlığını ve merkezi koordinasyon rolünü takdir ediyoruz. Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde, DSÖ'nün teknik lider ve Teknik Danışma Paneli başkanı olduğu Sekretarya'nın çalışmalarını takdir ediyoruz. Pandemi Fonu'nun ilk teklif çağrısının mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını dört gözle bekliyoruz. Pandemi Fonu aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin pandemik PPR kapasitelerini artırmayı taahhüt ediyoruz, Pandemi Fonu'nun ilk yılının sonunda, yönetim belgelerine uygun olarak faaliyet gösterdiğinden ve kritik PPR boşluklarını doldurmada etkili olduğundan emin olmak için alınan derslerden yararlanmak ve gereken değişiklikleri dahil etmek için envanter incelemesini dört gözle bekliyoruz ve DSÖ için merkezi bir koordinasyon rolüne sahip olmaya devam ediyor, G20 ile güçlü bir bağ sürdürüyor ve karar alma süreçlerine düşük ve orta gelirli ülkeler ile G20 dışı ek ortakların bakış açılarını dahil ediyor. Mevcut bağışçıların 1,4 milyar doları aşan taahhütlerini takdir ediyor ve ek gönüllü taahhütleri teşvik ediyoruz. Yeni bağışçıları, ellerinden geldiğince Pandemi Fonu'na katılmaya çağırıyoruz. ve DSÖ için merkezi bir koordinasyon rolüne sahip olmaya devam ettiğini, G20 ile güçlü bir bağı sürdürdüğünü ve karar alma süreçlerine düşük ve orta gelirli ülkeler ile G20 dışı ek ortakların bakış açılarını dahil ettiğini. Mevcut bağışçıların 1,4 milyar doları aşan taahhütlerini takdir ediyor ve ek gönüllü taahhütleri teşvik ediyoruz. Yeni bağışçıları, ellerinden geldiğince Pandemi Fonu'na katılmaya çağırıyoruz. ve DSÖ için merkezi bir koordinasyon rolüne sahip olmaya devam ettiğini, G20 ile güçlü bir bağı sürdürdüğünü ve karar alma süreçlerine düşük ve orta gelirli ülkeler ile G20 dışı ek ortakların bakış açılarını dahil ettiğini. Mevcut bağışçıların 1,4 milyar doları aşan taahhütlerini takdir ediyor ve ek gönüllü taahhütleri teşvik ediyoruz. Yeni bağışçıları, ellerinden geldiğince Pandemi Fonu'na katılmaya çağırıyoruz.

G20 Bali Liderler Deklarasyonu tüm metin bölüm 3 için tıklayınız.