21. Pandemi PPR için Maliye ve Sağlık Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi esastır. Görev Gücü'nün görev süresini uzatıyoruz ve Görev Gücü Sekreterliği'nden Görev Gücü eş başkanları, gelecek Hindistan G20 Başkanlığı, G20 Troykası ve G20 üyeleriyle 2023 için bir Görev Gücü çalışma planı üzerinde anlaşmaya varmalarını istiyoruz. çok yıllı bir planlama ufkunu dikkate alarak. Dünya Bankası'nın desteğiyle Sekretarya'ya ev sahipliği yapmaya devam ettiği için DSÖ'ye teşekkür ederiz. 2023'te, Görev Gücü'ne gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi perspektiflerini temsil eden Endonezya ve İtalya eş başkanlık etmeye devam edecek ve 2023 Hindistan'ın desteğiyle DSÖ, Uluslararası Finans Kurumları ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlığından yararlanmaya devam edecektir. G20 Başkanlığı Düşük gelirli ülkelerin sesini duyurmak için, uygun olduğu şekilde, kilit bölgesel kuruluşları Görev Gücü toplantılarına katılmaya davet ediyoruz. Görev Gücü'nün küresel pandemik PPR mimarisini tamamlamaya devam etmesini ve küresel sağlık yönetişim sisteminin daha fazla tekrarlanmamasını ve parçalanmamasını sağlamak için DSÖ ile yakın bir şekilde çalışacağız. G20 Roma Liderler Bildirgesi'nin yetkisini yerine getiren Görev Gücü, 2023'te Maliye ve Sağlık Bakanlıkları arasında koordinasyon düzenlemeleri geliştirmeye devam edecek ve salgınlara ortak tepkiler geliştirmek için geçmişteki finans-sağlık koordinasyonundan elde edilen en iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşacaktır. uygun. Görev Gücü, pandemilerden kaynaklanan ekonomik riskleri ve kırılganlıkları daha iyi anlamak ve bunların nasıl hafifletilebileceğini daha iyi anlamak için çalışmalar yapacak, ülkeye özgü koşulları göz önünde bulundurarak ve kaynak seferberliği konusunda daha fazla çalışmanın önemini kabul ederek, yeni salgınlara yanıt olarak finans ve sağlık koordinasyonuna odaklanarak. Görev Gücü'nden, ilerlemesi hakkında 2023'te Maliye ve Sağlık Bakanlarına rapor vermesini istiyoruz.

22. Kapsamlı COVID-19 aşılamasının küresel bir kamu yararı olduğunun farkındayız ve güvenli, uygun fiyatlı, kaliteli ve etkili aşılara, terapötiklere ve teşhislere (VTD'ler) zamanında, adil ve evrensel erişim sağlamak için çabalarımızı ilerleteceğiz. DTÖ'nün COVID-19 Pandemisine Müdahalesi ve Gelecekteki Pandemilere Hazırlık için Bakanlar Deklarasyonu'nun ve DTÖ'nün 12. Bakanlar Konferansı'nda (MC12) TRIPS Anlaşmasına ilişkin Bakanlar Kararı'nın kabul edildiğini kabul ederek, en geç altı ay içinde not ediyoruz. TRIPS Anlaşmasına ilişkin Bakanlar Kararı tarihinde, DTÖ üyeleri, anlaşmanın COVID-19 teşhis ve tedavi ürünlerinin üretimini ve tedarikini kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verecek. Çok sektörlü Tek Sağlık yaklaşımını yerleştirme ve genomik sürveyans da dahil olmak üzere küresel sürveyansı geliştirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. insan sağlığını tehdit edebilecek patojenleri ve antimikrobiyal direnci (AMR) tespit etmek amacıyla UST'yi (2005) uygulama taahhüdümüzün bir parçası olarak küresel patojen sürveyansını mümkün kılmak için, patojen verilerinin DSÖ ile işbirliği içinde paylaşılan ve güvenilir platformlarda zamanında paylaşılmasını teşvik ediyoruz. Yürürlükteki ulusal yasalara uygun olarak patojenlerin kullanımından doğan faydaların paylaşımını teşvik ediyoruz.

23. Küresel olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde VTD'lere daha iyi erişimi kolaylaştırmak için yerel ve bölgesel sağlık ürünü üretim kapasitelerini ve işbirliğini ve sürdürülebilir küresel ve bölgesel araştırma ve geliştirme ağlarını güçlendirme ihtiyacını kabul ediyoruz ve kamu-özel sektör ortaklığının önemini vurguluyoruz. ve gönüllü ve karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı. Teknoloji ve teknik bilgi birikimini gönüllü ve karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarda paylaşmak amacıyla, DSÖ mRNA Aşı Teknoloji Transferi merkezini ve dünyanın tüm bölgelerindeki tüm konuşmacıları destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkeler arasında güçlendirilmiş işbirliği de dahil olmak üzere ortak araştırma ve ortak aşı üretimini memnuniyetle karşılıyoruz. Paylaşılan teknik standartların ve doğrulama yöntemlerinin önemini kabul ediyoruz, UST (2005) çerçevesinde, kesintisiz uluslararası seyahati, birlikte çalışabilirliği ve aşıların kanıtlanması da dahil olmak üzere dijital ve dijital olmayan çözümlerin tanınmasını kolaylaştırmak. Mevcut standartların ve dijital COVID-19 sertifikalarının başarısından yararlanmalı ve bunları temel almalıdır.

24. COVID-19 salgını, dijital ekosistemin ve dijital ekonominin dönüşümünü hızlandırdı. SKH'lere ulaşmada dijital dönüşümün öneminin farkındayız. Dijital kapsayıcılık ve dijital dönüşüm için uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli dijital bağlantının gerekli olduğunu ve dijital ekonomide güveni artırmak için esnek, güvenli ve emniyetli bir çevrimiçi ortamın gerekli olduğunu kabul ediyoruz. Yeni teknolojilerin uygulanmasını teşvik eden, işletmelerin ve girişimcilerin gelişmesine izin veren ve tüketicileri koruyan ve güçlendiren, aynı zamanda ilgili zorlukları ele alan, etkinleştirici, kapsayıcı, açık, adil ve ayrımcı olmayan bir dijital ekonomi yaratmaya yönelik politikaların öneminin farkındayız. dijital bölünmeler, gizlilik, veri koruma, fikri mülkiyet hakları ve çevrimiçi güvenlik. Dezenformasyon kampanyalarına, siber tehditlere, çevrimiçi kötüye kullanıma karşı koymanın ve bağlantı altyapısında güvenliği sağlamanın önemini kabul ediyoruz. Güvenle serbest veri akışını daha fazla etkinleştirme ve sınır ötesi veri akışlarını destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Daha kapsayıcı, insan merkezli, güçlendirici ve sürdürülebilir bir dijital dönüşümü ilerleteceğiz. Ayrıca, verilerin kalkınma, ekonomik büyüme ve sosyal refah için rolünü yeniden teyit ediyoruz.

25. Dijital dönüşümün özellikle kadınlar, kızlar ve savunmasız durumdaki insanlar için olumlu etkilerinden yararlanmak amacıyla dijital becerileri ve dijital okuryazarlığı daha da geliştirmek için uluslararası işbirliğini teşvik ediyoruz ve güvenilir beceriler ve okuryazarlık geliştirmeye yönelik çabaları daha fazla destekliyoruz. Bu tür talepleri karşılamak için yeni teknolojiler, eğitim ve öğretim, yeniden beceri kazandırma ve beceri kazandırma konusunda becerikli bir işgücüne yönelik artan talepleri not ediyoruz. Ayrıca, yüksek kapasiteli ve güvenli altyapıyı hızlandırarak bağlanabilirliği artırmayı ve daha erişilebilir ve uygun fiyatlı kaynaklar ve araçlar sağlamayı ve aynı zamanda eğitime evrensel erişimi sağlamak, hızlandırmak için öğrencilerin, öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer eğitim profesyonellerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. iyileşmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etme.

26. Dijital teknolojinin, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi ve tarım inşa etmek, sürdürülebilir ve insana yakışır işler ve insan kapasitesi geliştirmek, kapsayıcı ticareti, sanayileşmeyi ve yatırımı desteklemek, üretkenliği artırmak dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde toparlanma ve güçlenme için anahtar haline geldiğini gördük. özellikle Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (MSME'ler) ve yeni kurulan şirketler için geleceğin ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkarmanın yanı sıra. Gençler, kadınlar, iş sektörü, denetim kurumu, parlamentolar, bilim adamları ve emekçiler dahil tüm paydaşları dahil ederek toplumumuzu dijital olarak dönüştürme çabamızda kimsenin geride kalmamasını sağlamak esastır.

27. Kilit performans göstergeleri için ilk tahminlerin gelecekte sunulması ve işin bir sonraki aşaması için öncelikleri belirleyen 2022 İlerleme Raporu da dahil olmak üzere G20 Sınır Ötesi Ödemeleri Geliştirme Yol Haritasının sürekli olarak uygulanmasını destekliyoruz. Merkez bankalarını, diğer kamu yetkililerini ve ödemeler sektörünü, sınır ötesi ödemeleri geliştirmeye yönelik bu önemli girişimler üzerinde işbirliği içinde çalışmaya devam etmeye teşvik ediyoruz.

28. Kadınlar, Gençler ve MSME'ler için Üretkenliği Artırmak ve Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Ekonomiyi Teşvik Etmek için Dijitalleşmeden Yararlanmaya İlişkin G20 Mali İçerme Çerçevesini veya G20 2020 Mali İçerme Eylem Planı tarafından yönlendirilen Yogyakarta Mali İçerme Çerçevesini onaylıyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilir finans gelişmelerini ele almak ve finansal kapsayıcılığı ve refahı desteklemek için, Finansal Tüketicinin Korunmasına ilişkin güncellenmiş G20/OECD Üst Düzey İlkelerini onaylıyor ve KOBİ Finansmanına ilişkin güncellenmiş G20/OECD Üst Düzey İlkelerini memnuniyetle karşılıyoruz.

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

29. Birlikte toparlanmaya, daha güçlü bir şekilde toparlanmaya yönelik ortak hedefimizi desteklemek için, ülkeye özgü koşulları gerektiği gibi dikkate alarak sürdürülebilir iyileşmeyi desteklemek için iyi kalibre edilmiş, iyi planlanmış ve iyi iletilmiş politikalar taahhüt ediyoruz. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için iz bırakan etkileri azaltmayı taahhüt ediyoruz. Maliye politikası yanıtlarımızda çevik ve esnek kalacağız ve gerektiğinde değişen koşullara uyum sağlamaya hazır olacağız. En kırılgan kesimlerin satın alma gücünü sürdürmeye ve enerji ve gıda fiyatları da dahil olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların etkisini hafifletmeye yardımcı olacak geçici ve hedefe yönelik önlemler, yüksek enflasyonist baskıları artırmayacak şekilde iyi tasarlanmalıdır. Makro politika iş birliğini geliştirmeye, finansal istikrarı ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği korumaya devam edeceğiz, ve aşağı yönlü risklere ve olumsuz yayılma etkilerine karşı koruma. Finansal koşullar sıkılaştıkça artan sistemik risklere karşı korunmak için makroihtiyati politikaların tetikte olması gerekiyor. Bu yıl birçok para biriminin artan volatilite ile önemli ölçüde hareket ettiğini kabul ederek, Nisan 2021'de Maliye Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın döviz kurlarına ilişkin taahhütlerini yeniden teyit ediyoruz. Ayrıca küresel iş birliğinin önemini yineliyor ve Endonezya G20 Başkanlığına takdirlerimizi ifade ediyoruz. G20 aracılığıyla etkili bir çok taraflılık sistemini sürdürme çabalarından dolayı.

30. G20 merkez bankaları, ilgili yetkileri doğrultusunda fiyat istikrarını sağlamaya kararlıdır. Bu amaçla, fiyat baskılarının enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yakından izliyorlar ve para politikası sıkılaştırma hızını verilere bağlı ve açık bir şekilde iletişim kurarak uygun şekilde ayarlamaya devam edecekler. toparlanmayı güvence altına almak ve ülkeler arası yayılmaları sınırlamak. Merkez bankası bağımsızlığı, bu hedeflere ulaşmak ve para politikası güvenilirliğini desteklemek için çok önemlidir.

G20 Bali Liderler Deklarasyonu tüm metin bölüm 4 için tıklayınız.