banner30

banner29

Memur haklarında değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memur haklarındaki değişiklikleri açıkladı.

Gündem 23.08.2008, 11:45 20.07.2019, 14:42
Memur haklarında değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsamı işçilerle sınırlı olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, memurlar ve diğer çalışanları kapsayacak şekilde geliştirecek İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı taslağı'nı, sosyal taraflara gönderdiklerini bildirdi.

Çelik, bir süredir üzerinde çalıştıkları taslağa, sosyal taraflardan gelecek öneriler doğrultusunda son şeklini vereceklerini ve TBMM'nin açılmasıyla birlikte parlamento gündemine getireceklerini söyledi.

İş ortamındaki risklere karşı çalışanları koruyucu hukuki düzenlemeler yapılması ve bunların uygulanmasının bakanlığın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri halen 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde sadece sosyal sigortalar kapsamında çalışan işçiler için yürütülmektedir. bu büyük bir eksikliktir ve birçok açıdan sorun oluşturmaktadır. Oysa devlet memurları dahil tüm çalışanlar da aynı faaliyetler kapsamında değerlendirilmelidir. bunun için de en iyi çözüm, İş kanunu'nda bağımsız bir İş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarmaktır. ab uyum yasaları paralelindeki bu düzenlemeyi yılın son çeyreğinde yasalaştırmayı hedefliyoruz.”

Amaçlarının tüm çalışanları kapsayan modern ve uygulanabilir bir İş sağlığı güvenliği kanunu hazırlamak olduğunu belirten Çelik, “böylece uygulamadaki birçok sorun ortadan kalkmış olacak ve çalışanlarımız daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarına kavuşmuş olacaklardır” dedi.

BÜTÜN İŞLER VE İŞ YERLERİ KAPSAMDA

İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı taslağı, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, şartların sürekli iyileştirilmesi, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ve bu konuda alınacak önleyici ve koruyucu tedbirler ile çalışan ve temsilcilerin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusundaki usul ve esasları düzenliyor.

Taslağın, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanması öngörülüyor.

Taslağa göre, bir iş yeri kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, nakleden, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, faaliyetine son veren, iş yerini kapatan işveren veya işveren vekili bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirim yapacak.

İşveren, işle ilgili her konuda çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak tedbirlerin maliyeti, hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılamayacak.

Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alınacak.

Yeni teknolojilerin planlanması ve uygulanmasında, seçilecek iş ekipmanının, çalışma ortam ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerine başvurulacak.

Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların girmemesi için gerekli tedbirler alınacak.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlayacak.

İşveren, iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini önlemek, önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, iş yerinin büyüklüğünü, tehlike sınıfını, işin niteliğini ve çalışan sayısını dikkate alarak iş yeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturacak.

SAĞLIK KURUMLARINA İŞ KAZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren, ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler hariç, diğer çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemeyecek. Bölgeyi terk eden çalışanların bu davranışları nedeniyle hakları kısıtlanamayacak.

İşveren, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapacak, eylem planlarını hazırlayacak, bu durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye ve benzeri konularda görevli ekipler oluşturarak, araç ve gereçleri sağlayıp, eğitim ve tatbikatları yaptıracak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayacak.

İşveren, bir çalışanın 3 günden fazla iş günü kaybına sebep olan iş kazaları ile tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, 3 iş günü içinde iş yerinin kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne iletecek. İş yerinde meydana gelen bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı tutulacak.
sağlık kuruluşları, kendilerine intikal eden iş kazası veya meslek hastalığı tespiti ya da şüphesi olan vakaları, en geç 10 gün içinde bakanlığa bildirecek.

ÇALIŞANLARA ÖNERİ GETİRME HAKKI TANINACAK

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alacak, öneri getirme hakkı tanıyacak ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını sağlayacak.

İşveren, çalışanların çalıştığı birime ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlayacak ve bu amaçla gerekli organizasyon ve planlamayı yapacak.

Kadın, çocuk, yaşlı, özürlü, gebe veya emziren kadınlar ve diğer hassas risk grupları, çalışma ortam ve şartlarından ve özellikle kendilerine etkileyen tehlikelerden korunacak.

Çalışanlar, görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yerine getirecek. Çalışanlar, eğitim ve talimatlar doğrultusunda, makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçları ile kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmakla yükümlü olacak.

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejiler için öneriler geliştirmek, tavsiyelerde bulunmak üzere “ulusal İş sağlığı ve güvenliği konseyi” faaliyet gösterecek. konsey üyeleri, ilgili bakanlıklar, işçi, işveren ve memur sendikaları ile meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşacak.

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacına yönelik olarak bakanlıkça, “Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası” belirlenecek.

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikasının uygulanması ve uygulamalarının takibi için yürütme kurulu oluşturulacak.

İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, 3 aydan fazla süren işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kuracak ve kurul tarafından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun alınan kararları uygulayacak.

İŞ YERLERİ TEHLİKELİ SINIFINA AYRILACAK

İş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanları, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere üç tehlike sınıfına ayrılacak.

İş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi tehlike sınıfına gireceği, iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri de göz önünde bulundurularak belirlenecek.

İşletme belgesi alınması zorunlu olan iş yerleri bu belge alınmadan açılamayacak. bu belge alınmadan açılan iş yerleri işletme belgesi alınıncaya kadar kapatılacak. İş yerinin açılmasına izin vermeye yetkili makamlar bu izni vermeden önce, iş mevzuatına göre bakanlıktan alınması gerekli işletme belgesinin varlığı araştırılacak.

İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından iş yeri bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, iş ekipmanlarında çalışanlar açısından hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulacak ya da iş yeri kapatılacak.

İşveren veya işveren vekilleri, teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan çalışanlara, gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak olumsuz telkinlerde bulunamayacak, çalışanları gerçeği saklamaya veya değiştirmeye zorlayamayacak, çalışanlara veya temsilcilerine ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri nedeniyle kötü davranışta bulunamayacak.

Söz konusu hükümlere aykırı hareket edenlere 100 YTL'den 8 bin YTL'ye değişen miktarda idari para cezaları verilebilecek.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?