İmran bin Husayn kimdir? İmran bin Husayn’ın hayatı

İmran bin Husayn kimdir? İmran bin Husayn nerede doğmuştur? İmran bin Husayn ne zaman doğmuştur? İmran bin Husayn nasıl Müslüman olmuştur? İmran bin Husayn nasıl hicret etmiştir? İmran bin Husayn nasıl evlenmiştir? İmran bin Husayn’ın cesareti, İmran bin Husayn’ın hayatı, İmran bin Husayn’ın vefatı…

İslam 10.09.2020 - 13:48 10.09.2020 - 13:48

İşte, "İmran bin Husayn kimdir? İmran bin Husayn nerede doğmuştur? İmran bin Husayn ne zaman doğmuştur? İmran bin Husayn nasıl Müslüman olmuştur? İmran bin Husayn nasıl hicret etmiştir? İmran bin Husayn nasıl evlenmiştir? İmran bin Husayn’ın cesareti, İmran bin Husayn’ın hayatı, İmran bin Husayn’ın vefatı..." sorularının cevabı.

İMRAN BİN HUSAYN KİMDİR?
İMRAN BİN HUSAYN’IN HAYATI

Hz. İmran, Peygamberimizin dâvetine ilk uyan Sahabilerdendi. İslâm dâvâsına gönül vermiş, çile ve ızdırap peşinen kabul etmişti. O, İslâm’la müşerref olduğu sırada, babası Husayn henüz müşriklerin safındaydı. İmran babasın dan yüz çevirmekle hiç tereddüt göstermedi. Fakat, bir yandan babasının da Müslüman olmasını, putlara tapmaktan vazgeçerek, kâinatın sahibi yüce Allah'a kul olmasını canı gönülden arzuluyordu. Müslümanların sayısı henüz kırkı bulmamıştı. Müşrikler akıl almaz işkencelere başvuruyorlar, bazen de konuşarak onları ikna etme yolunu deniyorlardı. Bir gün Husayn'a rastladılar. Husayn Mekkelilerin büyüklerindendi. Hemen et rafını sardılar ve Peygamberimizi ona şikâyet ettiler. Onunla birlikte Peygamberimizin yanına kadar gittiler. Müşrikler kapıda beklerken Husayn, Peygamberimizin huzuruna girdi. Resulullah Sahabilerine, "Şeyhe yer açın" buyurdu. Sahabeler Husayn'a karşı çok soğuk davrandılar. Husayn'ın oğlu İmran da o sırada Peygamberimizin hemen yanı başındaydı. Babasının Peygamberimize karşı uygunsuz bir davranışta bulunacağını zannediyor, üzülüyordu.

Peygamberimiz, Husayn'ı putları bırakıp Allah'a îman etmeye çağırdı. Aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra Husayn kelime-i şehâdet getirerek Müslüman oldu.

Babasının Peygamberimizi rahatsız edeceğini zannederek üzülen Hz. İmran, onun kelime-i şehadet getirdiğini işitince çok sevindi. Hemen babasının yanına gitti, ellerini ve ayaklarını öpmeye başladı. Onun bu hareketi Peygamberimizi rikkate getirdi. Gözlerini yaşarttı. Sonra şöyle buyurdu:

"İmran'ın hareketinden dolayı ağladım. Babası içeri girdiği zaman İmran ne ayağa kalkmış, ne de yüzüne bakmıştı. Fakat Husayn Müslüman olunca babalık hakkını ödedi" buyurdu. Çünkü Hz. İmrân'ın babasına davranışı, Allah nzâsı içindi. Müşrik olduğu için onu sevmiyordu. Allah'a isyan edene hürmet edilmezdi. Fakat, ne zaman ki Tevhid halkasına girdi, bütün sevgisi onun için coştu.

İmran bin Husayn kimdir? İmran bin Husayn nerede doğmuştur? İmran bin Husayn ne zaman doğmuştur? İmran bin Husayn nasıl Müslüman olmuştur? İmran bin Husayn nasıl hicret etmiştir? İmran bin Husayn nasıl evlenmiştir? İmran bin Husayn’ın cesareti, İmran bin Husayn’ın hayatı, İmran bin Husayn’ın vefatı…

Hz. Osman hayatı boyunca Peygamberimizin sohbetlerinden feyiz aldı. Alim Sahabeler arasına girdi. Hz. Ömer onu Basralılara İslâm hukukunu, fıkhı öğretmek için gönderdi.

İmran kılık ve kıyafetine çok dikkat ederdi. Güzel ve temiz giyinirdi. Bunun sebebini soranlara Peygamberimizin, "Allah bir kuluna sevdiği bir nimet verdiği zaman o nimetin eserini kulu üzerinde görmek ister" buyurduğunu anlatırdı. Çünkü Müslüman her haliyle örnek olmalıydı. Her cihetiyle temiz olan dinini yaşarken, tertip ve düzene, temizliğe dikkat etmeliydi.

Hz. İmran, kendisine bir vazife verildiğinde o vazifeyi yerine getirirken hep sünneti esas alır, ona göre hareket ederdi. Hizmetini yerine getirirken, Resulullahtan duyduğu ve gördüğü şekilde davranırdı. Basra Vâlisi Ziyad bin Ebih onu zekât memuru olarak vazifelendirmişti. İmran, vazifeden döndüğünde yanında bir dirhem dahi para yoktu. Ziyad bundan hoşlanmadı. "Hani bir şey getirmedin mi?" dedi. İmran hiç çekinmeden şu cevabı verdi:

 "Sen beni sana mal getireyim diye mi gönderdin? Ben, Peygamberimizin zamanında zekâtları nasıl tahsil ediyorsak öylece tahsil ettim ve onun zamanında kimlere veriyorsak onlara verip döndüm." Onun bu cevabı karşısında, Ziyad söyleyecek birşey bulamadı.

Hz. İmran, zaman zaman Basra halkına vaaz verir, Resulullahtan aldığı nurla onları aydınlatırdı. Bidat ve bid'atçilere taviz vermezdi. İslâm’a uymayan fikir ve davranışlarla elinden geldiği kadar mücadele eder, sünnet-i seniyeyi yaşamaya ve yaşatmaya çalışırdı. "Kur'ân-ı Kerim nazil olmuş, Allah'ın Peygamberi de bize yol göstererek, 'Arkamdan gelin! Yemin ederim ki, şayet bizi dinlemezseniz şaşkınlık içinde helâk olacaksınız' buyurmuştur" derdi. Bir gün birisi İmran bin Husayn'a gelerek, "Bize yalnız Kur'ân'dan haber ver" dedi. Bu sözler karşısında çok hiddetlenen Hz İmran, şöyle dedi: "Allah'ın Kitabında öğle namazının dört rekat olduğu geçiyor mu? Öğle namazında sesli okunmaz. Namaz, zekât ve benzeri şeylerin hiçbirinin şekli Kur'ân'da açıklanmamıştır. Allah'ın Kitabı kapalı geçmektedir. Onun açıklayıcısı ise Peygamber Sünnetidir. Bu sözleriyle, her meseleyi illâ da Kur'ân'da aramanın yersiz olduğunu, sünnetin de dinî bir kaynak ve esas olduğunu anlatıyordu.

İmran bin Husayn kimdir? İmran bin Husayn nerede doğmuştur? İmran bin Husayn ne zaman doğmuştur? İmran bin Husayn nasıl Müslüman olmuştur? İmran bin Husayn nasıl hicret etmiştir? İmran bin Husayn nasıl evlenmiştir? İmran bin Husayn’ın cesareti, İmran bin Husayn’ın hayatı, İmran bin Husayn’ın vefatı…

İmran (r.a.) hakkın hatırının yüce olduğunu, hiçbir hatır için fedâ edilemeyeceğini biliyordu. Bu sebeple Basra Vâlisi Ziyad bin Ebih'in teklif ettiği Horasan vâliliğini kabul etmedi. Kendisine Horasan gibi bir vilâyetin vâliliğini niçin kabul etmediğini soranlara da şöyle dedi:

"Vallahi ben onun ateşinde yanarken Horasan halkının onun gölgeliğinde sefa sürmesini istemiyorum. Memuriyetim sırasında Ziyad'dan bana mektup gelmesinden korkarım. Emredeceği yanlış bir şeyi onun hatırı için yapacak olursam helâk olurum."

Bunun üzerine Ziyad Horasan vâliliğine Hakem Bin Amr tayin etti. Hz. İmran vâliliği kabul etmemişti, ama henüz vazifesi bitmemişti. Vakit geçirmeden Hz. Hakem'i aradı. Bulunca da ona şu hatırlatmalarda bulundu:

"Hatırlıyor musun? Sahabîden biri âmirinin emri üzerine kendini ateşe atmak isterken, yanındakiler kolundan tutup buna mâni olmuşlardı. Peygamberimiz bunu haber alınca, 'Şayet kendini ateşe atsaydı hem kendisi, hem de âmiri Cehenneme gireceklerdi. Zira Cenab-ı Hakka isyan hususunda hiç kimseye itaat edilmez' buyurmuştu. İşte ben seni bu hadisi hatırlatmak için aradım."

Hz. İmran, bu sözleriyle Hz. Hakem'e şayet Ziyad, Kur'ân ve sünnete uymayan bir şey emredecek olursa ona itaat etmemesi gerektiğini ifadeye çalışıyordu.

İmran bin Husayn, Basra’da çok büyük hizmetlerde bulundu. Basra imamlarından ve Tâbiîn'in büyüklerinden Muhammed İbni Sîrin, "Basra'da Resulul lah'ın Ashabı arasında İmran bin Husayn'dan üstünü az bulunur" diyerek onu taltif ediyordu.

İmran bin Husayn kimdir? İmran bin Husayn nerede doğmuştur? İmran bin Husayn ne zaman doğmuştur? İmran bin Husayn nasıl Müslüman olmuştur? İmran bin Husayn nasıl hicret etmiştir? İmran bin Husayn nasıl evlenmiştir? İmran bin Husayn’ın cesareti, İmran bin Husayn’ın hayatı, İmran bin Husayn’ın vefatı…

İMRAN BİN HUSAYN’IN VEFATI

Cenab-ı Hak, kullarını tecrübe etmek için onlara birtakım musibetler verir. Bununla onların sabır derecelerini ölçmek ister. Hikmetine binaen İmran bin Husayn'a da çok şiddetli bir hastalık verdi. Öyle ki, Hz İmran bu hastalığın tesiriyle ne oturabiliyor, ne de kalkabiliyordu. Fakat o musibetin kendisine niçin verildiğinin şuurundaydı. Bu sebeple tam bir sabır gösterdi. Sabrın bu dünyadaki mükâfatı olarak da meleklerin selâmına mazhar oldu. Melekler onu gördükçe selâm verirlerdi.

"Vallahi eğer istesem aralıksız ve hiçbir tanesini tekrarlamadan iki gün Peygamberimizden hadis nakledebilirim" diyen Hz. İmran, 120 tane hadis-i şerif rivâyet etmiştir. Bunlar, Buhâri, Müsned ve diğer hadis kitaplarında mevcuttur. O hadislerden birisi şu meâldedir:

"Cennete baktım, Cennetliklerin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme baktım, Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm."

Bir diğeri de şu meâldedir:

"Allah'ım, yanlışlıkla veya kasten, gizli veya açık, bilerek veya bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı affeyle. İmran bin Husayn, Hicrî 52 tarihinde Basra'da vefât etmiştir.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@