banner30

banner29

Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be’nin hayatı

Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be nerede doğmuştur? Mugîre bin Şû'be ne zaman doğmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl Müslüman olmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl hicret etmiştir? Mugîre bin Şû'be nasıl evlenmiştir? Mugîre bin Şû'be’nin cesareti, Mugîre bin Şû'be’nin hayatı, Mugîre bin Şû'be’nin vefatı.

İslam 15.09.2020, 13:23
Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be’nin hayatı

İşte, "Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be nerede doğmuştur? Mugîre bin Şû'be ne zaman doğmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl Müslüman olmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl hicret etmiştir? Mugîre bin Şû'be nasıl evlenmiştir? Mugîre bin Şû'be’nin cesareti, Mugîre bin Şû'be’nin hayatı, Mugîre bin Şû'be’nin vefatı." sorularının cevabı.

MUGÎRE BİN ŞÛ'BE KİMDİR?
MUGÎRE BİN ŞÛ'BE’NİN HAYATI

Akıl ve zekâları, muhakeme ve üstün kabiliyetleri dolayısıyla Araplar tarafından "dâhi" denilen dört zâtın birisi de Mugire bin Şu'be'dir. Hz. Mugîre, büyük meseleleri halletmekte son derece mâhirdi. Bir dâvâ, ne kadar müşkül olursa olsun, onu çözmek için mutlaka bir çıkar yol bulurdu. En dehşetli hadiseler karşısında dahi şaşkınlığa kapılmaz, soğukkanlı olarak hal çaresini bulurdu. Bilhassa devletler arası münasebetlerde vakar ve sükûnet içinde hareket ederdi. Zaten onun dehâsı bu meziyetinden ileri geliyordu.

Mugîre bin Şu'be, pehlivan yapılı, heybetli bir zattı. Hicretin beşinci yılında Müslüman oldu ve Medine'ye hicret etti. Hicretin altıncı yılında, Peygamberimizle birlikte umre yapmak için hareket eden 1400 kişilik sahabi kafilesinde Hz. Mugîre de vardı. Müşrikler, Peygamberimizin kalabalık bir Sahabe ile Kâbe'ye gelmekte olduğunu öğrendiklerinde, "Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokulmayacaktır" diye kesin karar aldılar. Onların bu kararlarını haber alan Peygamberimiz, Mekke'ye haber salarak, niyetinin sadece Kâbe'yi ziyaret etmek olduğunu bildirdi. Müşrikler, Urve bin Mesud Peygamberimizle görüşmek üzere elçi olarak gönderdiler. Mugîre bin Şube o sırada Resulullahın başında nöbet tutuyordu. Peygamberimizin huzuruna çıkan Urve bin Mes'ud hem konuşuyor, hem de eliyle Resulullahın sakalını okşuyordu. Hz. Mugîre, müşrik birinin Peygamberimizin sakalına dokunmasına tahammül edemedi. Gerçi Urve bin Mes'ud Hz. Muğîre'nin amcasıydı, fakat babası bile olsa henüz müşrikti. Akrabalık bağına ehemmiyet vermedi. Resulullahın sakalını okşayan amcasına şöyle dedi: "Elin kesilip kolundan ayrılmadan, onu Resulullahın sakalından çek. Bir müşrik eli ona dokunamaz." Yeğeninden gelen bu ikaz üzerine çarpılmışa dönen Urve, âniden elini çekiverdi.

Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be nerede doğmuştur? Mugîre bin Şû'be ne zaman doğmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl Müslüman olmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl hicret etmiştir? Mugîre bin Şû'be nasıl evlenmiştir? Mugîre bin Şû'be’nin cesareti, Mugîre bin Şû'be’nin hayatı, Mugîre bin Şû'be’nin vefatı.

Mugîre bin Şu'be, Hudeybiye Anlaşmasından sonra, Mekke'nin fethine, Tebük Savaşına ve diğer savaşlara iştirak etti. O, müşriklerin korkulu rüyasıydı. Karşısında direnen çıkmazdı. Allah için kalkan kılıcının karşısında, müşrik darbesinin akîm kalması kaçınılmazdı.

Hz. Mugîre, şirke ve putlara o kadar düşmandı ki, ondaki dağlar heybetindeki îman, putların varlığına tahammül edemiyordu. Allah'tan başka zavallı varlıklara tapılmasına hiç mi, hiç mânâ veremiyordu. Resul-i Ekrem, gözde Sahabîsi Mugîre'nin bu celadetini bildiği için, Benî Sakif Kabilesinin putlarını yerle bir etmek üzere Ebû Süfyan bin Harb (r.a.) ile birlikte onu da gönderdi.

Diğer taraftan, kaderin tecellisine bakın, daha önce müşrik ordularının kumandanı olan Hz. Ebû Süfyan, îman cennetine girdikten sonra küfre meydan okuyordu.

Hz. Mugîre, Peygamberimizin vefâtına kadar hep onunla beraberdi. Resulullahın bekâ âlemine irtihal ettiğini öğrendiğinde iyice sarsılmıştı. Fakat o da insandı, Ölümsüz değildi. Onun teçhiz ve tekfin işleriyle ilgilenmeyi çok arzu ediyordu. Ancak, bu işleri görme vazifesi Peygamberimizin yakınlarına verilmişti. Bu itibarla, bu hizmeti Hz. Ali, Hz. Abbas ve Fadl bin Abbas (r.a.) yaptı. Peygamberimizin mübârek nâşı kabre indirilirken, Mugire bin Şu'be de kabrin başında bekliyordu. Fakat bir fırsatını bulup, Peygamberimizin vücuduna dokunmak istiyordu. Bu meselede dehâsı kendisine yardımcı oldu. Fark ettirmeden yüzüğünü kabre atti. Arkasından Hz. Ali'ye yüzüğünü düşürdüğünü söyledi. Hz. Ali de inip almasına izin verdi. Kabre inen Mugîre yüzüğünü alırken, eliyle Peygamberimizin mübârek ayaklarına meshetti. Böylece Resulullahın mübarek cesedine son olarak elini süren Sahabi oldu.

Hz. Ebû Bekir'in halifeliği sırasında irtidat eden Yemame halkının yola getirilmesi için hazırlanan orduda Hz. Mugîre de vardı. Bu orduda büyük başarılar gösterdi. Hz. Ömer zamanında fetihler bir hayli çoğaldı. İran fethi için Sa'd bin Ebî Vakkas (r.a.) komutasında bir orduya kaydoldu. İslâm ordusu Kadisiye taraflarına yüklendiğinde, İran başkumandanı Rüstem, Hz. Sa'd'dan görüşüp konuşmak için kendisine bir elçi göndermesini istedi. Hz. Sa'd da Hz. Mugîre başkanlığında bir heyet gönderdi.

Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be nerede doğmuştur? Mugîre bin Şû'be ne zaman doğmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl Müslüman olmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl hicret etmiştir? Mugîre bin Şû'be nasıl evlenmiştir? Mugîre bin Şû'be’nin cesareti, Mugîre bin Şû'be’nin hayatı, Mugîre bin Şû'be’nin vefatı.

İranlıların ordugâh çadırında tam bir tantana vardı. Yerlere halı döşemişler çevreyi süslemişler, herkese ipekli, süslü elbiseler giydirmişlerdi. Neleri var neleri yoksa ortaya dökmüşlerdi. Güya bununla Müslüman heyetinin cesaretini kıracaklardı. Mugîre bin Şu'be İranlıların bu debdebesine aldırış etmeden ilerliyordu. Sırtındaki elbise gayet sade ve basitti. O kadar şatafatı görmezden geliyor, hiç aldırmıyordu. Hattâ ilerlerken de onlara gözdağı vermek için, geçtiği yerin halılarını elindeki mızrakla delerek geçiyordu. Nihayet Rüstem'in yanına kadar vararak bitişiğine oturdu. Saray mensupları buna çok kızdılar. Bir elçi, bir ordu kumandanının yanına nasıl olur da oturabilirdi? Oradan kaldırmak istedilerse de Rüstem mâni oldu. Yanından kaldırmadı. İranlılar Rüstem'e taparcasına hürmetkâr davranıyorlardı. Bunun üzerine Mugire bin Şu'be şöyle dedi:

"Sizin akıllı bir millet olduğunuzu duyardık. Halbuki sizden daha akılsız bir millet görmedim. Biz Müslümanlar birbirimize kulluk yapmıyoruz. Aramızda hiçbir fark yoktur. Hepimiz eşit haklara sahibiz. Ben, sizin de birbirinizin kulu olmadığınızı zannediyordum. Bugün artık anladım ki, sizin mülkünüz devam etmeyecek ve sonunda mağlûp düşeceksiniz. Çünkü böyle adaletsiz bir temele dayanan bir millet yaşayamaz. Hz. Mugîre'nin bu konuşması üzerine Rüstem, "Siz bize komşusunuz. Şimdiye kadar size iyilik ediyor, herhangi bir zulüm ve haksızlık yapmıyorduk. Memleketinize dönün, size kapılarımız her zaman açıktır. İstediğiniz anda yurdumuza gelip ticaret yapabilirsiniz" dedi.

Hz. Mugîre, onun bu teklifi karşısında dünya için gelmediklerini, Cenab-ı Hakkın ismini yaymak için yola çıktıklarını söyledi. Bu dinde sebat ettikleri müddetçe Cenab-ı Hakkın kendilerini galip kılacağını, düşmanların ise zillete düşüreceğini güzel bir şekilde izah etti. Rüstem'in İslâmiyet hakkında bilgi istemesi üzerine ona, İslâmiyeti şu cümlelerle anlattı:

"Bu dinin baş direği, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in (a.s.m.) Allah'ın Resulü olup, getirdiği bütün haberlerin gerçek ve doğru olduğuna şehadet getirmektir. Bu dinin bir gayesi de, insanlar insanlara ibâdet etmekten Allah'a ibâdet etmeye çevirmektir. Bu dine göre insanların hepsi kardeştir."

Mugîre bin Şu'be ile Rüstem arasında cereyan eden bu konuşmadan bir netice elde edilemedi. Mugire tekrar ordugâha döndü, Hz. Sa'd ertesi gün Ribi bin Âmr’i (r.a.) gönderdi. Üçüncü gün İranlılar, başka bir elçinin gönderilmesini istediler. Hz. Sa'd yine Mugire'yi vazifelendirdi. Rüstem, Hz. Mugîre'ye Arapların çok kötü bir kavim olduğunu, birbirleriyle dahi geçinemediklerini, bundan önce kendileriyle uğraşmaya tenezzül bile etmediklerini söyledi, "Şayet açlık sebebiyle buraya geldiyseniz bol miktarda yiyecek verelim. Size birçok ikram da bulunalım" hezeyânında bulundu.

Mugîre bin Şû'be kimdir? Mugîre bin Şû'be nerede doğmuştur? Mugîre bin Şû'be ne zaman doğmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl Müslüman olmuştur? Mugîre bin Şû'be nasıl hicret etmiştir? Mugîre bin Şû'be nasıl evlenmiştir? Mugîre bin Şû'be’nin cesareti, Mugîre bin Şû'be’nin hayatı, Mugîre bin Şû'be’nin vefatı.

Hz. Mugîre, Rüstem'in bu sözlerini büyük bir sukûnetle dinledi. O sözünü tamamlayınca da konuşmasına şöyle başladı:

"Biz İslâmiyet’ten önce öyle bir halde idik ki, bizim durumumuzdan daha kötüsü yoktu. Aç bir topluluktuk. Dinimiz ise; birbirimizi öldürmek, birbirimize haksızlık ve zulüm yapmaktı. Hatta kimimiz, ciğerpâresi olan kızını, sofrada kendisine ortak olmaması için diri diri ve kendi eliyle toprağa gömüyordu. Fakat, Cenab-ı Hak soyu sopu bizce bilinen, aramızda doğup büyüyen ve içimizde en asil bir aileye mensup olan birini peygamber olarak gönderdi. Bu zat, peygamberlikten önce de iyi bir ahlâk örneğiydi. Peygamber bizi bir dine dâvet etti. O bize doğruyu söyledi, biz onu yalanladık. O kuvvetlendi, biz azaldık. Bize neyi haber verdiyse doğru çıktı. Neticede Cenab-ı Hak bizim kalbimizi yumuşatı da, onu doğruladık. Ve ona tâbi olduk. Biz yiyecek için gelmiş değiliz. Biz dinimize düşmanlık yapanlarla savaşmaya geldik." Hz. Mugîre, bunları söyledikten sonra Rüstem'in önüne üç şart sürdü:

"Ya Müslüman olursunuz, ya boyun eğerek cizye verirsiniz, ya da kılıca sarılırsınız" dedi. Bu teklif karşısında Rüstem, öfkesinden yerinde duramayacak hale geldi. Kıp kırmızı kesildi. İnci ve yakutla süslenmiş tahtından doğrularak, "Güneşe yemin ederim ki, daha güneş doğmadan sizin ordularınızı imha edeceğim" dedi. Onun bu derece hiddetlenmesine karşılık hiç sukûnetini bozmayan Hz. Mugire şu karşılığı verdi:

"O zaman bizden ölen birisi Cennete gider. Sizden öldürdüklerimiz ise Cehenneme girer. Bizden sağ kalanlar da sizin topraklarınızı fetheder.”

İslam ordugâhına dönen Hz. Mugîre'yi ordu kumandanı Sa'd bin Ebî Vakkas ordunun sol kanadına kumandan tayin etti. Bu savaş İran saltanatının çöküşüyle neticelendi.

İran'ın fethinden sonra Hz. Ömer, Mugire bin Şu'be'yi Basra valiliğine tayin etti. Mugire idarecilik hizmetini de çok güzel bir şekilde ifa etti. Hz. Mugîre, hadis sahasında da önde gelen Sahabelerdendi. Peygamberimizden 133 tane hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadisler Buharî, Müsned ve diğer hadis kitaplarında yer alır. Bu hadislerden birisi şu meâldedir:

"Peygamber Efendimiz, ayaklan şişinceye kadar namazda dururdu. Kendisine, 'Yâ Resulallah Cenab-ı Hak, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamamış mıdır? ' denildi. Resul-i Ekrem şu cevabı verdi: 'Allah'a şükredici bir kul da mi olmayayım?"

Bir diğer hadis de şu meâldedir:

"Cenab-ı Hak kadar kullarını seven hiç kimse yoktur. Bunun içindir ki, insanları uyaran ve müjdeleyen peygamberler göndermiştir. Cenab-ı Hak kadar kullarını öğen kimse de yoktur. Bunun içindir ki onlara Cenneti vaad buyumuştur,"

MUGÎRE BİN ŞÛ'BE’NİN VEFATI

Mugîre bin Şû'be, Hz. Muâviye'nin halifeliği zamanında Kûfe vâlisi iken vefât etmiştir.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?