banner30

banner29

Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz’ın hayatı

Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz nerede doğmuştur? Sa'd bin Muaz ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Muaz nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Muaz’ın cesareti, Sa'd bin Muaz’ın hayatı, Sa'd bin Muaz’ın vefatı.

İslam 15.09.2020, 16:30 15.09.2020, 17:33
Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz’ın hayatı

İşte, "Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz nerede doğmuştur? Sa'd bin Muaz ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Muaz nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Muaz’ın cesareti, Sa'd bin Muaz’ın hayatı, Sa'd bin Muaz’ın vefatı." sorularının cevabı.

SA'D BİN MUAZ KİMDİR?
SA'D BİN MUAZ’IN HAYATI

Sa'd bin Muaz (r.a.) kısa dünya hayatının sadece altı yılını Müslüman olarak geçirmesine rağmen, büyük hizmetlere vesile olan ve Peygamberimiz için, "Ensar içinde en sevgili olma" şerefini kazanan bahtiyar bir Sahabidir. Hz. Sa'd, Evs Kabilesinin Eşhel kolunun reisi olmakla birlikte, umumi mânâda Evs'in reisliği de onun üzerinde idi. Hz. Peygamberin Medine'de İslâm nurunu yaymak için Hicretten önce göndermiş olduğu Mus'ab bin Umeyr (r.a.) vasıtasıyla kalbinde kudsi İslâm dâvâsı kökleşmiş ve ondan sonra da bütün Evs Kabilesinin hidayetine vesile olmuştur.

Mus'ab, önce Hz. Sad'ın teyze oğlu olan Es'ad bin Zürare'nin (r.a.) hanesine inmişti ve orasını faaliyet merkezi yaparak, Medine'de İslâm ile müşerref olanların sayısını günden güne artıyordu. O sıralarda henüz Müslüman olmamış bulunan Sa'd bu durumdan çok rahatsızlık duyuyor, ancak işin içinde teyze oğlu bulunduğu için bir türlü mâni olamıyordu. Bir akrabasının evinde olup bitenlere müdahale etmeyi, mevkii ve mertliği ile bağdaştıramıyordu. Nihayet bir gün, Abdüleşheloğullarının ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr ile görüşmüş ve Mus'ab'ın faaliyetlerine son verme işini ona havale etmişti. Ne var ki, tehditkar vaziyette Mus'ab'ın yanına giden Üseyd, onu dinledikten sonra hemen Müslüman olmuş ve şöyle demişti: "Ben size öyle bir kimse göndereceğim ki, o size tabi olursa, kavmi içinde herkes ona uyarak İslâmiyet’e girer."

Useyd, Sa'd'ın yanına döndü, ama Müslüman olarak. Sa'd değişikliği hemen fark etmiş ve sormuştu: "Üseyd, ne yaptın?"

"Onlarla görüştüm ve bir fenalıklarını görmedim."

Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz nerede doğmuştur? Sa'd bin Muaz ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Muaz nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Muaz’ın cesareti, Sa'd bin Muaz’ın hayatı, Sa'd bin Muaz’ın vefatı.

Bu kadarcık bir cevap Sa'd'ın kızgınlığını tahrik etmeye yetmişti. Doğruca Esad'ın ve Hz. Mus'ab'ın bulunduğu yere gitti. Hz. Mus'ab, 'Sa'd'ı oturttu, ona İslâmiyet’i anlattı ve Kur'ân okudu. Kur'ân dinledikçe Sa'd'ın kalbi inceldi ve oracıkta Müslüman oldu. Hz. Sa'd, hemen kalkıp gitti, temizlendi, kelime-i şehadet getirdi ve iki rekat namaz kıldıktan sonra yanına, kendisinden hemen önce Müslüman olmuş olan Useyd bin Hudayr’ı da alarak kavmini toplantı yerine çağırdı. Reisi olduğu

Abdüleşheloğullarının toplandığını gören Hz. Sa'd onlara şöyle hitap etti: "Ey Eşheloğulları! Beni nasıl tanırsınız?"

"Sen bizim efendimiz, en ileri görüşlümüz ve en güvenilir adamımızsın" dediler. Sa'd bu sözler üzerine şöyle dedi:

"Ben de size söylüyorum ki, sizler de benim gibi Allah'a ve Resulüne iman edinceye kadar, ben içinizden erkek veya kadın, hiçbir kimse ile konuşmayacağım."

Hz. Sad'ın bu konuşması, kabilesi üzerinde hemen tesirini göstermiş ve o günün akşamına kadar, Eşheloğullarından erkek ve kadın, Müslüman olmayan kimse kalmamıştı.

Hz. Sa'd İslâm’a girdikten sonra eski şeref ve itibarı daha da artmış, Allah Resulünün yanında Sahabenin ileri gelenleri arasına dahil olmuştu. Bedir Savaşı öncesinde yapılan meşverette, feragat, fedakarlık ve cesaret terennüm eden konuşmalar yapan Sahabilerden biri de Sa'd bin Muaz idi. Şöyle diyordu:

"Ya Resulullah! Biz sana iman ettik ve seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin de hak olduğuna şehadet ettik. Seni dinlemek ve itaat etmek üzere de kesin vaadlerde bulunduk. Nasıl bilirsen öyle yap. Biz seninle beraberiz. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de peşinden dalarız. Bizden hiç kimse geri kalmaz. Biz düşmana karşı gitmekten çekinmeyiz. Harpte geri kalmayız. Allah'ın bereketi ile yürüt bizi. "Ey Allah'ın Resulü, sana bir gölgelik yapalım. Sen orada otur; biz düşmanla savaşalım. Allah bizi düşmana galip getirirse, ne âlâ. Zaten istediğimiz de budur. Yok eğer mağlup olursak sen hayvanına biner Medine'ye dönersin."

Peygamberimiz Hz. Said'in bu konuşmasından çok memnun oldu ve ona dua da bulundu.

Hz. Sa'd bin Muaz Uhud Savaşına da iştirak ederek büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu savaşta Peygamberimizin etrafında etten bir duvar teşkil ederek koruyanlar arasında Hz. Sa'd da vardı. Oğlu Amr da Uhud'da şehit oldu.

Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz nerede doğmuştur? Sa'd bin Muaz ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Muaz nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Muaz’ın cesareti, Sa'd bin Muaz’ın hayatı, Sa'd bin Muaz’ın vefatı.

Aradan yıllar geçmiş, Hicretin 5. senesinde Kureyş müşrikleri Medine'yi muhasara etmişlerdi. Müslümanlar çile ve mahrumiyetler içerisinde, kazdıkları bir hendekle kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Muharebeler sırasında İbnü'l- Araka denilen bir müşrik elinde yayı ile devamlı olarak Hz. Sa'd'ı gözlüyordu. Neticede onun attığı bir okla Sa'd'ın kol damarlarından biri parçalandı. Sa'd bin Muaz, yarasının ağır olduğunu anlayınca hemen ellerini açıp duâ etti: "Ya Rabbi Eğer Kureyş İle aramızdaki harp devam edecekse ben hayatta kalayım. Senin Peygamberine eziyet eden, onu yalanlayan bu adamlarla harp etmekten hoşlandığım kadar başka bir şeyden hoşlanmıyorum, Eğer aramızdaki harp sona eriyorsa beni şehadet mertebesine yükselt. Ya Rabbi! Bir de, Beni Kureyza'nın Akıbetini bana göstermeden canımı alma."

Resulullah, hemen mescidin içine bir çadır kurulmasını emretmiş ve Sa'd bin Muaz'ı oraya yerleştirmişti. Eslem Kabilesinden Refide'yi de onun tedavisine memur etmişti. Sık sık ziyaretine gelir, gönlünü alırdı. Hz. Sa'd'ın yarası ağırdı. Ancak henüz vade yetmemişti. İslâm için göreceği mühim bir hizmet daha vardı.

Beni Kureyza Yahudileri daha önce Müslümanlarla ahid yaptıkları halde, Hendek Harbi sırasında müşriklerle işbirliği yapmışlar ve ahdi bozmuşlardı. İslam’a girmeden önce, Sa'd bin Muaz ile Beni Kureyzalılar arasında iyi münasebetler vardı. Onun için, Yahudiler ahdi bozmaları ile ilgili hüküm vermek üzere Hz. Sa'd'ın hakem yapılmasını teklif ettiler. Resulullah Hz. Sa'd'ı hakem yapmak üzere davet etti. Hasta ve yaralı vaziyette yatağından kalkan Hz. Sa'd mühim bir hizmeti ifa etmek üzere yola çıktı. Kureyza mevkiine yaklaştığında Allah'ın Resulu şöyle buyurdu: "Büyüğünüz, efendiniz geliyor. Ayağa kalkın; onu indirin." Daha sonra da Hz. Sa'd'a dönüp, "Onlar hakkında hükmünü ver" dedi. Hz. Sa'd, eli silah tutanların kılıçtan geçirilmesine, çoluk çocuklarının esir edilmesine ve malları Müslümanlara dağıtılmasına hükmetti. Bu hüküm Tevrat'ta da vardı. Hz. Peygamber bu hükümden çok memnun olarak şöyle buyurdu: "Onlar hakkında Allah ve Resulünün vereceği hükmün aynını verdin."

Hz. Sa'd, tekrar Allah Resulünün kurdurmuş olduğu çadıra döndü, Resulullah ve Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer de orada idi. Yarası tekrar açılmış kanlar akmaya başlamıştı, Hz. Sa'd artık yarasına aldırmıyordu. Çünkü Cenab-ı Hak, müşriklerin Hendek Savaşında hezimetini ve Beni Kureyza'nın perişanlığını ona göstermişti. An be an şehadete yaklaşıyordu.

Hz. Aişe der ki, "O sırada, Ebû Bekir'in ağıdını, Ömer'inkinden ayırt edemiyordum." Hz. Aişe Resulullah'ın da ağlayıp ağlamadığını soran Sahabiye şöyle cevap verir:

"O kimseye ağlamazdı. Fakat birisi için üzüldüğü zaman sakalını tutardı. Bu sefer de sakalını tutmuştur." Sa'd bin Muaz, altı senelik bir İslâmi hayattan sonra şehit olarak vefat etti. Vefatı üzerine Peygamberimiz,

"Sa'd'ın cenazesi üzerine Rahmân'ın arşı titremiştir,"

"Sa'd bin Muaz için daha önce yeryüzüne ayak basmamış yetmiş bin melek inmiştir" buyurdu.

Sa'd bin Muaz kimdir? Sa'd bin Muaz nerede doğmuştur? Sa'd bin Muaz ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Muaz nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Muaz nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Muaz’ın cesareti, Sa'd bin Muaz’ın hayatı, Sa'd bin Muaz’ın vefatı.

Sa'd bin Muaz'ın (ra) cenazesi taşınırken münafıklar, "Ne de hafif bir cenaze" diyerek alaya aldılar. Bu sözler Resulullaha ulaştığında, "Onun cenazesini muhakkak melekler taşıyordu" buyurdu. Hz. Sa'd'ın defnedilmesinin üzerinden bir müddet geçmişti. Bir zát onun kabrinden bir miktar toprak almıştı. Toprağın etrafa misk gibi bir koku yaydığını hissetti. Peygamberimiz de bunu gördüğünde, "Sübhanallah, Sübhanallah" dedi.

Hz. Peygamber için Muhacirler içinde en sevgili insanın Ebû Bekir, Ensar içinde Sa'd bin Muaz olduğu rivayet edilir.

Bir defasında, Allah'ın Resulü kendisine hediye edilen bir elbisenin çok yumuşak olduğunu söyleyen Sahabilere şöyle demiştir: "Siz bunun yumuşaklığına mı hayret ediyorsunuz? And olsun ki, Sa'd bin Muaz'ın Cennetteki mendilleri bundan daha hayırlı ve daha yumuşaktır." Resul-i Ekrem Sa'd bin Muaz'ı, gerçekten severdi. Vefatından sonra da onun meziyetlerini ve manevi makamını yâd ederdi.

Allah onlardan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?