Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'kiracının aidat borç bilgilerinin' ev sahibiyle paylaşılabileceğine hükmetti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman veya site yönetimi tarafından, kiracıya ait aidat borç bilgilerinin talep üzerine ev sahibiyle paylaşabileceğine karar verdi.

Ekonomi 13.05.2021 - 11:04 13.05.2021 - 11:04

Bir kiracı, ev sahibi tarafından kendisine gönderilen "aidatları eksik yatırdığına" ve "bazı aylarda da hiç ödeme yapmadığına" yönelik mesaj üzerine kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiğini ileri sürerek Kurula başvurdu.

Kiracı başvurusunda, site yönetiminin aidat ödeme bilgilerinin ev sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığını belirttiğini, kendisine aydınlatma yapılmadığı gibi açık rızasının da alınmadığını ileri sürdü.

Kurul, yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir ihlal tespit etmeyerek, başvuruyu reddetti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 5. maddesinde kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğine yönelik hüküm bulunduğu ifade edilen kararda, aynı maddede açık rıza aranmadan kişisel verilerin işlenebileceği durumların da sayıldığı aktarıldı.

Kararda, kanunun 5/2-e maddesi uyarınca "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" durumunda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu belirtildi.

- "Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir"

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesinde "Kat malikinin, 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür…" hükmünün yer aldığına işaret edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Söz konusu hüküm uyarınca ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu veri işleme faaliyetinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının 'e' bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."

- "Paylaşım, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca gerçekleştirildi"

Başvurucunun kişisel verisi niteliğindeki aidat borç bilgilerinin veri sorumlusu site yönetimince ev sahibinin isteği üzerine paylaşıldığı, bunun da Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca gerçekleştirildiği kaydedilen kararda, veri sorumlusu site yönetimi tarafından iletilen cevap metnindeki açıklamaların da başvurucunun iddialarını açıklayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Kararda, bu nedenlerle söz konusu şikayet hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtildi.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@