Levh-i mahfuz ne demektir? Levh-i mahfuzun sözlük anlamı nedir? Levh-i mahfuzun nitelikleri... Kur'an'daki ilgili ayetler...

Levh-i mahfuz nedir?

Bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu kitaptır.  İnsanların başlarına gelecek şeyleri de ihtiva ettiği için Kader Kitabı da denir.

İslam dininde kader olarak isimlendirilen, geçmiş ve gelecek tüm olaylar ve varlıklar Allah katında bulunan Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunmaktadır. İbn-i Kemal'e göre, Levh-i mahfuz, korunmuş levha demektir. Olmuş ve olacak her şeyin yazılı olduğu kitap anlamındadır. Melekler, Levh-i Mahfûz'u görürler.

Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Ayasofya Camii'nde icazet aldı Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Ayasofya Camii'nde icazet aldı

"Levh-i mahfuz"un sözlük anlamı nedir?

Sözlükte “yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey” anlamındaki levh ile “korunmuş” mânasındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz “üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh” demektir.

Kur'an'daki ilgili ayetler

Kur’ân-ı Kerîm’de levh-i mahfûz yerine “kitâb” (el-En‘âm 6/38; Kāf 50/4), “kitâb mübîn” (Yûnus 10/61; Sebe’ 34/3), “kitâb meknûn” (el-Vâkıa 56/78), “kitâb mestûr” (el-İsrâ 17/58; el-Ahzâb 33/6), “ümmü’l-kitâb” (er-Ra‘d 13/39; ez-Zuhruf 43/4) terkipleri de kullanılır. Müfessirlere göre Kur’an’da bunlarla kastedilen şey levh-i mahfûzdur.

Kur’an içerisinde Levh-i Mahfuz ile ilgili çok sayıda ayet bulunur. Bahsedilen bu ayetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • (Hadid Suresi / 22) Yeryüzünde ve öz benlikleriniz içerisinde bütün musibetleri, biz onu yaratmadan önce bir kitapta belirledik. Bu, Allah için oldukça kolaydır.

  • (En'am Suresi / 59) Gaybın anahtarları Allah'ın yanında olur. Onları Allah'tan başkası bilmez. O karada ve denizde bulunan her şeyden haberdardır. Onun bilgisinin dışında bir yaprak dahi düşmez. Kuru ve yaş her şey apaçık bir biçimde bu kitabın içinde yer alır.

  • (Buruc Suresi / 22) Kuran-ı Kerim korunmuş olan bir levhanın içerisindedir.

Levh-i mahfuzun nitelikleri

İslâm âlimleri levh-i mahfûzun keyfiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.Bunlardan bazıları şunlardır:

  •  Levh-i mahfûz gayb âlemine ait bir husus olup mahiyeti bilinmemektedir. Tasvirine ilişkin rivayetler asılsız ve felsefî teorilere bağlı yorumlar anlamsızdır. Sadece onun bütün nesne ve olayların ilâhî kalemle yazıldığına, Allah’ın tabii ve içtimaî kanunlarını ihtiva eden bir kitap olduğuna inanmak gerekir. Râgıb el-İsfahânî ile Selefiyye âlimleri bu görüştedir.

  • Levh-i mahfûz Allah ile melekleri arasında bir vasıtadır. Yedinci kat göğün üstünde olup arşta ve İsrâfil’in gözleri önünde bulunur. İçinde bütün nesne ve olayların bilgisi ayrıntılı olarak yazılmıştır. Allah bir şeyi yaratmayı dilediği zaman bu, levh-i mahfûz aracılığıyla İsrâfil’e intikal eder ve gerçekleşmesi için Cibrîl’e emir verilir. İbn Abbas’a atfedilen rivayetlere dayanan bu görüş Ehl-i sünnet çoğunluğuna aittir.

  • 3. Levh-i mahfûz en büyük feleğe ait küllî nefistir. Bilginin âlimin zihninde ortaya çıkışı gibi varlık ve olaylar da levh-i mahfûzda zuhur eder. İbn Sînâ gibi bazı İslâm filozofları bu görüşü benimser. Sünnî kelâmcılar, kıyametin kopması için İsrâfil’in sûra ilk defa üflemesinin ardından helâk olmayacak nesneler arasında levh-i mahfûzun da bulunduğunu kabul eder.

Levh-i mahfûzun; Selefiyye âlimlerinin belirttiği gibi mahiyeti bilinmeyen ve ilâhî ilmi ihtiva eden bir kitap olduğu, umumiyetle, kabul gören bir görüştür.