ANKARA (AA) - Türk eğitim sisteminde kalite güvence sistemini tesis ederek, kurumsal ve bireysel gelişimi sağlamaya yönelik rehberlik ve denetim ile izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, başkanı, başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, atanmalarını, müfettişlik ve başmüfettişliğe atanma ile çalışma merkezlerinde görevlendirilme usullerini kapsıyor.

Kurumların yapacakları öz değerlendirmenin de dikkate alınacağı, rehberlik ağırlıklı, çağın gereklerine uygun bilimsel yöntem ve tekniklerle yapılacak rehberlik ve denetimlerde bireysel ve kurumsal gelişimin sağlanması amaçlanacak.

Buna göre, kurumlar sürekli izlenip değerlendirilecek. Değerlendirme verileri dönemsel veya istenildiği zaman analiz edilerek raporlaştırılacak ve politika geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili birimlere sunulacak. Kalite güvence sistemi kapsamında sürekli iyileşme ve gelişimin sağlanması amacıyla kurumlara gerekli rehberlik desteği verilecek.

Teftiş Kurulunda yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilecek

Görevlerin yürütülmesinde başkana yardımcı olmak üzere, kurulda görevli müfettişler arasından yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilecek. Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı öğretmenlik alanları ile 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri mezunlarından yapılacak. Bakanlık müfettiş yardımcılığı için yapılacak yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşacak.

Yarışma sınavına, öğretmen unvanını elde ederek 8 yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek. Yarışma sınavında başarılı olanlar puan üstünlüğüne göre müfettiş yardımcılığına atanacaklar.

Bakanlık müfettiş yardımcıları iş başında refakat müfettişlerinin eşliğinde 3 yıllık yetiştirme programına tabi tutulacak ve bu dönemde hazırladıkları tezleri kabul edilenler 3 yılın sonunda girecekleri yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde bakanlık müfettişliğine atanacaklar.

Müfettiş yardımcılığı dahil müfettişlik mesleğinde en az 10 yıl görev yapan ve mesleki yeterlilikleri yönünden üstün, iş ilişkilerinde ve işbirliğindeki tutum ve davranışlarında yapıcı ve uyumlu görülen müfettişler kıdem, başarı ve kadro durumu göz önünde bulundurularak başmüfettişliğe atanabilecek.

Çalışmalar, e-Teftiş modülü üzerinden yürütülecek

Bakanlık teşkilatında yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verileri ile diğer verilerin yönetimi, e-Teftiş modülü üzerinden yapılacak.

İnceleme ve soruşturmaların mahallinde yapılması esas olmakla birlikte inceleme soruşturma konusunun yurt dışı kaynaklı olması veya aciliyet göstermesi gibi durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendilerine verilen inceleme ve soruşturma görevlerini, başkanlığın bilgisi dahilinde teknolojik gelişmeler doğrultusunda telekonferans, çevrim içi görüşme, bilişim sistemleri ile her türlü elektronik bilgi-iletişim araç ve gereçlerini kullanmak suretiyle merkezden ya da mahalline giderek yapabilecek.

Eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlüğün sağlanması Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak.

Birbirine uyumlu olarak düzenlenen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği sayesinde, illerde görev yapan eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlük sağlanarak, plan ve programlar doğrultusunda ülke genelinde rehberlik ve denetim hizmetleri daha etkin şekilde yürütülecek.