Neden hutbelerde Mustafa Kemal'in adı geçmiyor? Gerçek ortaya çıktı...

"Hutbelerde neden Atatürk'ün ismi geçmiyor?" diyerek Diyanet İşleri Başkanlığına kin kusan laikçilere, cevap arşiv belgelerinden çıktı. Mustafa Kemal'in, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı ortaya çıktı.

Gündem 07.11.2019 - 09:57 07.11.2019 - 09:57

Mustafa Kemal üzerinden iktidarı ve devlet kurumlarını hedef alan istismar siyasetine cevap arşivlerde çıktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen haftalarda verilen cuma hutbelerinde Gazi Mustafa Kemal'in adının anılmadığı iddiasıyla milleti Diyanet’e karşı kışkırtmaya çalışanlara cevap niteliğindeki tarihi belge 3 Mart 1924’te, 1400 yıllık Hilafet makamının ortadan kaldırılmasının ertesi günü yayınlanmış.

İSMİNİN GEÇMESİNİ İSTEMİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, ‘Türkiye Reisi Cumhuru’ olarak bizzat kendi imzasıyla "Gazi Mustafa Kemal Paşa" tarafından Dahiliye Vekaleti’ne (İçişleri Bakanlığı’na) oradan da ‘Acele’ kayıtlı şifre telgraflarla valiliklere gönderilmiş kararnamede Mustafa Kemal, “Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini” istiyor. Duaların ‘millet ve Cumhuriyet’in selameti için yapılmasına ilişkin isteğin gerekçesine de hilafeti kaldıran yasal düzenlemede rastlanıyor. İlgili yasanın birinci maddesinde “halifeliğin hükümet, Cumhuriyet, yani TBMM’nin anlam ve kavramı içinde zaten saklı olduğu” belirtiliyor.

MUSTAFA KEMAL'İN İSTEĞİYLE OKUNMUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle “Vatan Bize Emanettir” konulu bir hutbe hazırlanmış ancak hutbede Mustafa Kemal'e yer verilmediği gerekçesiyle belli kesimler tarafından eleştirilmişti. Hutbede “Tarih boyunca İslam’ın bayraktarlığını yapan, bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz” ifadeleri ile şehit ve gaziler anılırken hutbenin Mustafa Kemal'in de imzasını taşıyan ilgili kararnameye uygun okutulduğu ortaya çıkmış oldu.

İŞTE O KARARNAME

"Ba’dema hutbelerde ism zikredilmeksizin “millet ve Cumhuriyet’in selamet ve sa’adetine” du’a edilmesi takarrur etmiş ve bu kararun bi’l- cümle vilayete tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir."

SONUÇ:

Atatürk’ün hutbelerde isminin zikredilip edilmemesi konusunda çıkardığı kararname  tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açıktır. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin bu kararname ve Başkanlık tarafından daha önce yayınlanmış tamimleri  iyi bilmeleri lazımdır. Diyanet, hutbeleri,  polemiklere yer vermeden daha ilmi bir üslupla hazırlatmalıdır. İmamlar kendi yetki alanlarındaki camilerde kimsenin hutbeye müdahale etmesine fırsat vermemelidir.  

Harp İş Camiindeki olay 1980 öncesi Fatih Camiindeki provokasyona benzemektedir. Sütten ağzımız yandığı için benzer olayları böyle değerlendiriyoruz. 40 yıl önce hazırlanan senaryo, Atatürk’ün  ismini camide neden zikrettin kurgusu üzerinden, şimdi ise neden zikretmiyorsun tezi  üzerinden yürütülmüştür. Atatürk’ün Şeriye ve Evkaf Vekaleti yerine kurmuş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığını siyasi tartışmaların içine çekmek kimseye fayda sağlamaz. Şunu unutmamak lazım, kalabalıklar içerisinde program dışı yükselen frekansı bozuk sesler kesinlikle tertiptir, tahriktir, kötü niyetli bir girişimlerdir. 

-53-
Bihi
(Bismihi- Allahın adıyla)

            KARARNAME
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Başvekalet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
Adet (Sayı)    
316

Badema (bundan sonra) hutbelerde isim zikredilmeksizin “millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine” dua edilmesi takarrur etmiş ve bu kararın bilcümle vilayetlere tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir.
5.3.1340
Türkiya Reis-i Cumhuru
Gazi Mustafa Kemal
İmza

Başvekil  (ve Hariciye Vekili        Müdafaai Milliye Vekil      Dahiliyye Vekili                  Dahiliyye Vekili
İsmet İnönü) – İmza                        (Kazım Özalp)     İmza      (Ahmet Ferit Tek)               (Mehemet Seyit Bey)


Maliye Vekili                                 Maarif vekili                  Nafia Vekili                  Ziraat Vekili   Ticaret Vekili
(Mustafa Abdulhalik Renda)         (İsmail Safa Özler)            (Süleyman Sırrı Aral)          ?           (Hasan Saka)
İmza                                                İmza

Sıhhiye ve                                      Mübadele İmar ve İskanVekaletii Vekili
Muavenet-i İctimaiyye Vekili       (Mustafa Necati Uğural)
 (Refik Saydam)                                İmza
İmza

7 Mart 1926 Cuma günü Amasya’nın Gümüşhacıköy Kaymakamlığından İlçe Müftülüğüne gönderilen  Kararnamenin anında uygulanmasıyla ilgili 9 sayılı yazı örneği.

“ Dünkü gün tebliğ edilen kanun mucibince Büyük Millet Meclisi Âlisince Halifenin hal’i ve makam-ı hilafetin  ilgası dolayısıyla okunacak hutbelerde  millet ve Cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi cümle-i emir ve tebligattan bulunmuş ve keyfiyet nevahiye de (Nahiyelere de) tebliğ edilmiştir. Merkez ve mülhakattaki bilcümle hutebaya (hatiplere)  keyfiyetin hemen tebliğ ve tenbihiyle  beraber bugünkü hutbede ber vech-i emr u iş’arda (talimattaki gibi)  dua edilmesinin ve başkaca  yanlışlığa ve su-i tefsirata  meydan verilmemesinin lisan-ı münasiple  iblağı ve bu babda bizzat nezaret ve murakabede  bulunulması (bizzat bütün camilerde nasıl murakabe edecekse) ehemmiyetle temenni olunur efendim.
Kaymakam  / İmza    7 Mart 1340   Ezanî   Saat 4

"Ba’dema hutbelerde ism zikredilmeksizin “millet ve Cumhuriyet’in selamet ve sa’adetine” du’a edilmesi takarrur etmiş ve bu kararun bi’l- cümle vilayete tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir."

Yorumlar (1)