Nominalizm nedir?

Nominalizm yani adçılık, cins ve türlerin adlardan ibaret olduğunu ve gerçek karşılıkları olmadığını savunan görüştür.

Realizm ve nominalizm tartışmaları

Realizm, tümel kavramların gerçek olduğunu savunur; nominalizm ise tümel kavramların gerçek olmadığını birtakım zihni soyutlamalardan ibaret olduklarını savunur. Nominalizme göre zürafa gerçektir fakat zürafalık gerçek değildir, bir zihni soyutlamanın ürünüdür. "Birbirinin aynısı iki kar tanesi yoktur." cümlesi nominalistlerin tümelin gerçek olmadığı hususunda yaptıkları müdafaanın bir özeti niteliğindedir.

Nomanlistler tümellerin soyutlamalardan doğmuş olmaları sebebiyle tekil şeylerden sonra geldiklerini söylerler.Nominalistlere göre gerçek kategoriler indirgenemez, bu kategoriler tekilin gerçekliğine rağmen zorla dayatılmış kavramlardır. Realistlerse tümellemelerin tekil şeylerin önceli olduğunu yani tekili olduğu şey yapanın tümellemeler olduğunu savunur.

Nominalizm kelimesinin kökeni nedir?

Latincede ad anlamına gelen "nomen" sözcüğünden türetilmiştir.

Nominalizmin tarihsel gelişimi

Antik Çağ felsefesinde Sofistler tarafından temelleri atılmıştır. Sonrasında Stoacılar ve son dönem Ortaçağ düşünceleri fikrin olgunlaşmasını sağlamışlardır. 17. ve 18. yüzyılda yaşamış İngiliz empiristlerden  Locke, Berkeley ve Hume nominazlim ile ilgilenmiş filozoflardır

Günümüzde yalnızca felsefecilerin değil, disiplinlerarası çalışan pek çok kişi için de nominalizm önemli bir araştırma konusudur.