Prof. Dr. Ali Seyyar'ın yeni kitabı yayına hazırlanıyor

Habervakti.com yazarı Prof. Dr. Ali Seyyar, "İslam'da Sosyal Devlet" ismiyle bir kitap kaleme aldı. Eserin tanıtımını Mirathaber'den Şaban Doğan yaptı.

Gündem 26.01.2021 - 11:59 26.01.2021 - 11:59

İktisatçı ve sosyal siyaset uzmanı olan Prof. Dr. Ali Seyyar, çok yakında piyasaya çıkacak olan “İslam’da Sosyal Devlet” adlı eserinin tanımını yapan Şaban Doğan şu ifadelere yer verdi;

Prof. Dr. Ali Seyyar hocamız, Sakarya üniversitesinde görev yapmakta iken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmiş, ancak mahkemece aklanmış, görevine iade bekleyen mümtaz hocalarımızdan biri. Konumuz bu olmamakla birlikte girişi bu şekilde yapmayı uygun buldum.

Bendenizin, ilim erbabı olarak gördüğü ve takdir ettiği Sayın Prof. Dr. Ali Seyyar hocamız, onu kara listeye alanlar ve almayanlar tarafından okunması gereken güzel ve kapsamlı bir eser kaleme aldı. İktisatçı ve sosyal siyaset uzmanı olan hocamızın çok yakında piyasaya çıkacak olan “İslam’da Sosyal Devlet” adlı eserini PDF formatında bendenize gönderdiğinde, sevindim ve heyecan içinde okumaya koyuldum. Zira bu fakirin de 32 yıl İmam Hatiplik yapması ve sosyoloji okuması, bu alanda merakını giderecek şekilde kitaplar okumaya gayret sarf etmesi, hocamızın kitabına olan ilgisinin temel sebebiydi.

Çok yakında MGV Yayınlarından piyasaya çıkacak olan eser okuyucusuna, İslam’da sosyal devlet anlayışının kriterlerini ortaya koyarak, yeni bir açılım ile yeni bir ufuk kazandıracak niteliktedir. Zira günümüzde İslam dünyasının en büyük talihsizliği, Müslümanların, oryantalistlerin ileri sürdüğü fikirlere modernleşmek adına sahip çıkmaları ve Batılılaşmak uğruna kendi manevi değerlerinden yüz çevirmeleri, kanaatimizce günümüz Müslümanlarının sorunlarının başladığı noktadır. Oysa Sosyal İslam’ın insanlara sunduğu sosyo-politik kurallar bir bütün içinde ele alınıp hayata geçirilmiş olsa insanlar hem bu dünyada hem ahiret hayatında mutluluğu yakalamış olacaklardır. Zira İslam, Mekke döneminde ve günümüzde uygulanan vahşi kapitalizmi yerle yeksan edecek olan faizi yasaklamakla kalmamış, onun karşısına muhteşem bir alternatif kurum yerleştirmiştir. Bu kurum, zekât ve sadaka kurumudur. Ancak günümüz Müslümanı, vahşi kapitalizm veya başka izm’lerin merhametsiz, acımasız ve şefkatsiz kollarında ezilmekte bu ezilmişliğin içinde kendi değerlerine dönüp bakmaya fırsat bile bulamamaktadır.


Prof. Dr. Ali Seyyar

Dolayısıyla da Prof. Dr. Ali Seyyar hocamız, insanlarımıza ve özelliklede yöneticilerimize bu kitabıyla, mensubu bulunduğumuz İslam dininin sosyo-politik ve sosyo-ekonomik yapısını günümüz şartlarına (ki siz buna çağdaş şartlar da diyebilirsiniz), uygulamanın yollarını gösteriyor ve günümüz şartlarına uygun, kendi geliştirdiği zekât formülünü tablolar ile anlatıyor.

Kitabın hemen giriş kısmında sosyal devlet ve sosyal devlet anlayışının tanımını yapan ve İslam’ın sosyal yapısıyla mukayese eden yazar, İslam’ın haricindeki sistemlerde insanların zaman zaman ekonomik refaha ulaşabileceklerini ama mutlu olamayacaklarını örneklendirerek, sosyo-politik İslam’ın mükemmelliğini ortaya koyuyor.

Özellikle II. Dünya savaşından sonra kavram olarak ve fiiliyatta geliştirdikleri sosyal politikalar ile modern sosyal devleti hüviyetine kavuşturmaya çalışan devletleri yönetim biçimleriyle birlikte inceleyen Ali Seyyar, vahye dayanan ve âdil bir devlet modeli olan Sosyal İslam modeliyle mukayese ederek, aradaki farkı açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Batı tipi sanayileşmenin “Vahşi Kapitalizm’i” doğurduğunu, bağımlı hale getirilen işçilerin zengin kapitalist işverenler tarafından sömürüldüğünü hatırlatan hocamız, bundan kurtulmanın yolunun, Sosyal İslam’ın kriterlerinde olduğunu söylüyor. Hakeza yine komünist rejimlerdeki uygulamaların da İnsanlara mutluluk getirmediğini beyan eden Sayın Seyyar, insan eliyle ortaya konan ekonomik ve sosyal politikaların insanları zaman zaman refah seviyesine ulaştırabileceğini, fakat mutlu edemeyeceğine vurgu yapıyor. İslam âleminin müzmin sorunlarının tespitini de şu cümle ile yapıyor:

“Asırlardan beri İslâm dünyasının içine düştüğü kaotik durum ve yaşamakta olduğu sosyal çalkantılar, Allah’ın gönderdiği son kitabı Kur’an ve en son Peygamber Hz. Muhammed’in (sav) Sünneti ekseninde tahlil edilmelidir. Şüphesiz yaşanan bütün sorunlar, birlikte yaşamaya dair Kur’an ve Sünnetin bize sunduğu emir ve yasaklardan bihaber olmamızlayakından ilgilidir.”

Bugün, üzerinde Müslümanların yaşadığı ülkelerin İslamî devlet modeline sahip olmadıklarını, dolayısıyla da zekâtın gönüllülük esasına bırakıldığını, bunun da toplumlarda etkin bir rol oynayamadığını örneklendiren kitap; zekâtın Kur’an ve sünnette bildirilen aslını bozmadan, modern dünyada “çağdaş zekât kurumunun” nasıl uygulanabileceğini tablolar halinde bize sunuyor. Kanımca en büyük eksiğimize de parmak basmış oluyor. Ali Seyyar hoca, zekâtın fıkhi boyutunun çok iyi bilinmesine rağmen, bunu günümüz şartlarında uygulanabilir hale getirilip devlet politikası haline getirme noktasında laiklik ilkesinin önümüze çıktığını, oysa zekâtın kurumsallaştırılmamasının laikliğin pragmatikyönünün de ihmal anlamına geldiğine vurgu yapıyor.

Peki, % 2.5 oranında ve belli bir nisab miktarına ulaşan Müslümanların vermesi gereken zekât ibadetini günümüz şartlarında sosyal bir devlet politikası haline getirmek, nasıl olacak? İşte tam da burada sorulan ve sorulabilecek soruların cevabını hocam, bu kitabında cevaplamış ve mükemmel tespitlerde bulunmuş. Ali Seyyar kitabında, nisab miktarının hesaplanmasında ve verilecek kimseler babında, gayri safi milli hâsıla[1] ve asgari geçim standardını da göz önünde bulundurarak, çağdaş zekât modelini formülize edip, Müslümanlar adına büyük bir hizmete imza atmış.

Çağdaş ve modern zekât modeli denilince, bazı dostlarımızdan “Zekâtın nisab hesaplaması ve verilebilecek yerler âyetlerde ve hadislerde bellidir. Çağdaş zekât modeli de ne ki?” diye itiraz sesleri yükselebileceği varsayımıyla, “İslam’da Sosyal Devlet” kitabından küçük bir örnek vermek istiyorum.

Şöyle ki;

Günümüzde sanayi ve teknolojinin de hızla geliştiğini göz önünde bulundurursak, klasik nisab ölçütleriyle zenginlerin ve fakirlerin tespit edilmesi mümkün değildir. Bunu örneklendirmek gerekirse, klasik fıkha göre nisab miktarı ölçütleri altın ve gümüş üzerinden yapılmaktadır ve zekât hesaplamasında şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Yorumlar