04.07.2020, 18:15

Psikolojik Algı ile Denetim Altına Alınmak Robotlaştırıldık

"İnsanın içine düşebileceği en büyük yanlış, bir yanlışın içinde olduğu halde onu en büyük doğru sanmasıdır.’’
Duyu organları tarafından alınan uyarıcıların beyin tarafından yorumlanıp anlamlandırılması sürecine algılama denir.
Beynin algısal sistemleri, insanların çevrelerindeki dünyayı, duyusal bilgileri eksik ya da değişken olsa bile, kararlı görmesini sağlıyor. İnsan ve hayvan beyinleri farklı bölgeleri farklı duyu bilgilerini işleyecek şekilde kısımlı bir yapıya sahiptir. Bu kısımlardan bazıları duyusal harita şeklini alır. Bu farklı kısımlar birbirleriyle bağlantılıdır ve birbirlerinden etkilenir. Örneğin, tatma duyusu kokudan güçlü bir şekilde etkilenir.
Algı aktif bir süreçtir ve bilgiyi hem "aşağıdan yukarı" hem de "yukarından aşağı" işlemeyi gerektirir. Yani bizler sadece aldığımız bilgi tarafından yönelendirilmeyiz(pasif, aşağıdan yukarı doğru işleme), aynı zamanda bilgiyi kontrol eden belli bir uyarıcıyı bekler ve tahmin ederiz (aktif, yukarıdan aşağıya işleme).
Algı Çeşitleri:
•Görsel ya da görsel algı,
•Duyma ya da İşitsel algı,
•Dokunma, dokunma algısı, somatosensori veya dermal algı) ,
•Koku ya da koku alma algısı,
•Tat ya da tatma algısı.
Algının Aşamaları:
Algı kendi başına oluşan tek bir süreç değildir. Aksine, uyarıcıların doğru biçimde algılanabilmesi için bir dizi aşamadan oluşur. Örneğin, görsel bilgiyi algılamak için ışığın bir objeye yansıması yeterli değildir, retinadaki reseptör hücrelerin uyarılması ve bilginin beynin doğru bölgelerine gönderilmesi gerekir. Algının gerçekleşmesi için bunların hepsi gereklidir. Algı, beyne gönderilen bilgiyi seçip, düzenleyip, yorumlamamız gereken aktif bir süreçtir.
Algısal süreçler nelerdir?
1.Kabul etme süreci: Algılama sürecinde yaşanan ilk ve aynı zamanda en önemli aşamayı ifade eder. Bir kişinin tüm bilgileri topladığı ve bu bilgileri duyu organları aracılığıyla aldığı ilk aşamadır.
2.Seçme süreci: Seçme, algısal süreçteki ikinci aşamadır. Kişi burada verileri rastgele almaz. Bilgileri ve verileri kendi ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda seçme eğilimindedir. Veri seçiminde çeşitli iç ve dış faktörler etkili olmaktadır.
•İç faktörler;
Bir bireyin iç algısını etkileyen faktörlerdir. Psikolojik gereksinimler, öğrenme, geçmiş, deneyimler, kendini kabul etme ve ilgidir.
•Dış faktörler;
Bir bireyin dış algısını etkileyen faktörlerdir. Yoğunluk, boyut, zıtlık, hareket, tekrarlama, aşinalık ve yeniliktir.
3.Düzenleme süreci: Eylemleri ve işleri düzenli tutmak, senkronize çalışmak ve organize etmektir. Alınan ve algılanan verileri anlamlandırmak için onları düzenlemek son derece önemlidir.
4.Yorumlama süreci: Son olarak, gereksinim ya da ilgiye bağlı olarak belirli bir nesne hakkında düşünce oluşturmak anlamına gelen yorumlama sürecine sahibiz. Yorumlama, algıladığımız ve düzenlediğimiz bilgilerin nihayetinde kategorize edilebilecek bir şeye dönüştürerek bir anlam verdiği anlamına gelir.
Steve Jobs :
“İnsanlar çoğunlukla siz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmiyorlar.”
Algı Yönetimi Nedir?
Algıyı irdeleyip daha iyi kavradığımıza göre algı yönetimi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Algı yönetimi, ilk olarak Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Algı yönetimi, mevcut bir düşüncenin insanlara kabul ettirilmesidir. Bu düşünceler bilinçli olabildiği gibi bilinçaltına da empoze edilecek biçimde yönetilebilir.
Algı, etrafımızdaki dünya hakkındaki duyusal yolla edindiğimiz deneyimimizdir. Bu uyaranlara yanıt olarak hem çevresel uyaranları hem de eylemleri tanımayı içerir. Algısal süreç boyunca, yaşamımız için kritik öneme sahip olan çevrenin özellikleri ve unsurları hakkında bilgi ediniriz. Algı yalnızca çevremizdeki dünya deneyimimizi yaratmaz; çevremiz içinde hareket etmemizi de sağlar. Peki, İmaj ve algı yönetimi neden önemli?
Algı yönetimi günlük yaşamın ta kendisidir. Algının ne olduğunu anlayabilirsek, algı yönetimini daha iyi kavrayabiliriz. Algı, duyularımız tarafından alınan bilgilerin elde edilmesini sağlayan, bilgileri işleyip anlamlı bir bütün haline gelmesini sağlayan bir beceridir. Algı, aldığımız uyaranlara ve o varlıkla ilgili sahip olduğumuz duygu ve düşüncelere dayanarak belirli bir kişi, durum, olay ya da bununla ilgili herhangi bir şey hakkında nasıl düşündüğümüzdür.
Algı yönetimi kimilerine göre hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda kandırmak ve onları kendi hedefleri doğrultusunda kullanacakları birer unsur haline getirmek amaçlı bir iletişim disiplini; Kimilerine göre bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda kullanılması gereken olmazsa olmaz tekniklerin bütünüdür. Algıyı yönetmek iletişimi yönetmektir. İletişim, algıyı yönetmek, davranış biçimleri oluşturmak ve iş hedeflerine ulaşmak için bir araçtır. Algı yönetimi siyaset, reklam, iş dünyası başta olmak üzere hayatın birçok alanında kullanılan önemli bir yöntemdir. Algı yönetimi, Türkiye'de çoğu insan için yeni bir kavram. Belki de birkaç yıl öncesine kadar farkında bile olmadığımız bir gerçeklik.
Algı yönetimi, manipülasyonlara sebebiyet verebileceği gibi, insanları bilinçsizce de yönlendirebilir. Algı yönetimi, olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. İnsanların algılarını yönetmek için reklam ve halkla ilişkiler şirketlerinin var gücüyle çalıştığını biliyoruz. Üstelik bunun için de yüksek miktarlarda paralar harcanıyor.
Reklamlar algılarımızı yöneterek ihtiyaçlarımızı belirlemeye çalışıyor. Yoğun bir şekilde bir mesaja “maruz” kaldığımızda da o ürün ya da hizmete ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Bir süre sonra ihtiyaçlarımız değil arzularımız doğrultusunda satın alma kararları veriyoruz. Algılarımızın bizi yönetmesi de işte o dakikada başlıyor.
Madalyonun öteki tarafında ise siyasette veya iş dünyasında “birileri birilerini, bir kurumu veya ürünü karalıyorsa veya direkt karalamasa bile dolaylı yoldan olumsuz bir imaj oluşturuyorsa, olayın aslı çıkar çatışması, kıskançlık ve rekabettir.”
Algı yönetimi ile kişiyi başarılı veya başarısız, kötü veya iyi gösterebilir; İnsanların, -daha tanımadan- rakibinizin kötü veya başarısız algılanmasını sağlayabilirsiniz.
Algı Yönetimi Amacı Nedir?
Algı yönetimi, tüm alanlarda kullanılır. Sıradan bir işletmeden, büyük devletlere kadar her alanda yaygındır. Toplumlar yeni ortamlara, yeni kanunlara, farklı yöntemlerle alıştırılır. Firmalar, markalar ürünleri hakkında insanları etkilemeye ve ürün ya da hizmetlerini pazarlamaya çalışır. Algı yönetiminin amacı; insanların, devlet ve toplulukların algılarını belli bir yöne kanalize etmektir. Amaç, eldeki bilgi ve duygular vasıtasıyla kitlelerin duyularını ya değiştirmek ya da var olan durumu olduğundan farklı göstermektir. Kısacası, insanların zihnini yönetmek, çoğu zaman da manipüle etmektir.
Örnekleriyle bir kaç algı yönetimi;
Olumlu: Çevre duyarlılığını artırmak, çocuk halklarının korunması, kadına şiddetin önüne geçmek
amaçlı kamu spotları..
Olumsuz: ABD'nin insan haklarını korumak için Ortadoğu'da olması gerekliliği, İsrail'in Kudüs'ün gerçek hâkimi oluşuna yönelik sistemli propaganda,Mahsum insanların güzel duyguları üzerinde fetonun dini bir yapı olarak derin devlet tarafından kabul ettirilmesi,28 Şubat sürecine giden yolda tiyatral bir ekip ile birlikte İslam'ın yanlış bir sistemmiş gibi halka kabul ettirilmeye çalışılması..
Algı yönetiminin amaçlarından biri de marka, firma ya da bireysel anlamda itibar veya geçerlilik meydana getirmek ve bunu korumak için kamuoyu desteği sağlayarak devamlılığını sağlamak. Hedef kitlenin davranışlarını istenilen şekilde etkilemek, onların davranışlarını yönlendirmek de bir diğer amaçtır. Öte yandan kişisel algı yönetimi de bireysel hayatımız için önemlidir.
Pandemi sürecinde ülkemizde sistemli bir şekilde halkın yönlendirilmesi ve olumlu sonucların alınması algının iyi niyetli yönetilmesi ile ilgili olumlu bir sonuç olarak gösterilebilirken; Orta Doğu'da eğitilmiş örgütlerce yapılan taşkınlıklar ve katliamlar sonucu İslam'a fobinin kabul ettirilmeye çalışılması da algının kötü niyetli yönetilmesi ile ilgili olumsuz bir sonuç olarak gösterilebilir..
Okumayan, düşünmeyen, bağımlı olan,...vb çoğaltılabilir olumsuz özelliklere sahip olan bireyler ve o bireylerin oluşturduğu toplumlar algı denetimi ile yönetilmeye mahkum olurlar. İnsan görünümlü robotlar ile yaşamak zorunda kalmak!!

Yorumlar (1)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@