İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Sevgililer sevgilisi  Hz. Peygamber (s.a.v)  Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.

Rebiülevvel ayı Hz. Peygamber'in doğumu başta olmak üzere bir çok hadiseyi içinde barındırır.

İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel, Hicrî yılın üçüncü ayıdır. Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel adı verilir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen Rebi, Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir. Araplar’ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar “rebî‘” diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî‘ kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ
Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir.

12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır.

Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.

Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar’da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ
Resulullah (s.a.v), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (s.a.v)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.

REBİÜLEVVEL AYI YAPILACAK İBADETLER 
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bu ayın ilk gecesi kılınması önerilen 2 rekatlık bir namaz vardır. Hz. Peygamberin (s.a.v.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Şevki Yılmaz Müslümanlara seslendi: Gafletten uyanalım artık Şevki Yılmaz Müslümanlara seslendi: Gafletten uyanalım artık

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi de 2 rekat namaz kılınıyor.