Retorik ne demektir?

Güzel, etkili söz söyleme, hitâbet ve güzel yazı yazma ilmi, belâgat demektir.

Retorik kelimesinin kökeni nedir? 

Yunanca "rhêtorikê" kelimesinden dilimize ve Avrupalı devletlerin diline geçmiştir. Yunancadaki güzel konuşan hatip anlamındaki "rhêtôr" kelimesinden türetilmiştir.