Danıştaydan karar: Rıza olmadan sağlık verisi toplanamaz!

Sağlık verilerinin toplanmasına dair yönetmelik durduruldu

Danıştaydan karar: Rıza olmadan sağlık verisi toplanamaz!

Danıştay, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmeliği bir kez daha durdurdu. Kişisel sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan veri merkezi sistemine aktarılması ve işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının aranması gerektiğine karar verildi.

Danıştay, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğe ilişkin bir kez daha durdurma kararı verdi.

Danıştay 15. Dairesi'nin 2018/1490 Esas Numaralı Kararı'nda Türk Tabipleri Birliği ile Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" tamamı ile anılan Yönetmelikle değiştirilen Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik'in; 5. maddesinin sekizinci fıkrasının, 7. maddesinin birinci fıkrasının, 8. maddesinin birinci fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Bu kapsamda, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından Yönetmeliğin kişisel verilerin sınırsız olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kişisel sağlık verilerinin toplandığı veri sistemi olarak tanımlanan merkezi sisteme aktarılmasına dair 5. maddenin 8. fıkrasının, kişisel sağlık verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisnalar kapsamında işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının aranmadığına dair 7.maddenin 1. fıkrasının ve kişisel sağlık verilerinin Kanun'un 8. ve 9. maddeleri uyarıca aktarılabileceğine dair 8. maddenin 1. fıkrasının temel hakkın özüne zarar veren, amaca uygun olmayan müdahaleler niteliğinde olduğu belirtildi.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ ZEDELİYOR'

Bununla birlikte, Danıştay 15. Dairesi'nin 2018/251 Esas Numaralı Kararı'nda Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği tarafından Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tamamı ile anılan Yönetmelikle değiştirilen Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik'in; 4.maddesinin, 15. maddesinin 1. ve 5. fıkralarının, 9. maddesinin 1. fıkrasının, 7. maddesinin 4. fıkrasının, 6. maddesinin 2. fıkrasının, 11. ve 18. maddelerinin 3. fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Bu kapsamda, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği tarafından anılan maddelerde yapılan değişikliklerle veri güvenliğinin sağlanması için alınması gerekli tedbirlerin ne olduğu kararının idareye ve veri sorumlularına verildiği, bu kararların ilgili kişi ya da kamuoyu nezdinde denetlenebilirliğinin olmadığı belirtildi.

Her iki Yönetmelikte de, kişilerin aldıkları herhangi bir sağlık hizmeti sırasında paylaştıkları ya da bu sırada saptanan kişisel bilgilerinin aktarılmasına itiraz etme, silinmesini, düzeltilmesini isteme, işlenen sağlık bilgilerinin hangi amaçla toplandığı, kime aktarıldığı ve hangi hukuki dayanakların mevcut olduğunu bilme haklarını koruyacak düzenlemeler yapılmadığından  bu düzenlemelerin, özel hayatın gizliliğini, hekimlerin sır saklama yükümlülüğünü ve hasta ile hekim arasında bulunması gereken güven ilişkisini zedelediğinin altı çizildi.

Bu nedenle, Danıştay 15.Dairesi'nce yürütmenin durdurulması istemine bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5