banner5

05.08.2020, 11:56

Siyonist felsefe okunmadan hiçbir durum anlaşılmaz.

Siyonizm, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı (İbranice: Eretz Yisra'el) adı verilen topraklardır. İsrail'in kurulmasından bu yana, Siyonist hareket de şekil değiştirerek öncelikle Modern İsrail devletinin desteklenmesi amacı ile varlığını sürdürmektedir.

Siyasi hareket, Avusturya-Macar gazeteci Theodor Herzl tarafından, Der Judenstaat (Yahudi Devleti) adlı eserinin yayımlanmasının ardından, 19. yüzyılın sonlarında resmen kurulmuştur. "İsrail Diyarı"na Yahudi göçünü teşvik etmeyi amaçlayan hareket, sonunda Yahudiler için bir anavatan olarak İsrail'i kurma hedefine 1948 yılında ulaşmıştır. Savunucuları, Siyonizmin amacını Yahudi ulusu için kendi kaderini tayin olarak görmektedir. İsrail'de yaşayan Yahudilerin dünya üzerindeki Yahudiler içindeki payı hareketin hayata geçirilmesinden bu yana sürekli olarak artmıştır. Bugün, dünyadaki Yahudilerin yaklaşık yüzde 40'ı İsrail'de yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer sayıda Yahudi yaşamaktadır , ancak bu rakamın İsrail'e oranla azalmaya devam etmesi beklenmektedir.


Bütün Siyonistlerin buluştuğu ortak payda, İsrail diyarının Yahudiler için millî yurt olarak tanımlanmasıdır . Bu tanımlama ve anlayış, tarihi bağların ve dini geleneklerin Yahudileri İsrail’e bağlamasından doğar . Siyonizm standart bir ideolojiye dayanmaz ve birçok ideoloji arasındaki dialoglara dönmüştür: Genel Siyonizm, Dini Siyonizm, İşçi Siyonizmi, Revizyonist Siyonizm, Yeşil Siyonizm, v.b.

1939 Ziyonist Kongresi'nde ülkelere göre (Siyonizm Rusya'da yasaklanmıştı) üye ve delegeler. 70.000 Polonya Yahudisi, burada temsil edilmeyen Revizyonist Siyonizmi destekliyordu.           


Ülke    -     Üyeler- Delegeler
Polonya       299.165       109
ABD              263.741       114
Filistin         167.562         134
Romanya.     60.013           28
B.Krallık        23.513           15
G.Afrika        22.343           14
Kanada        15.220           8

1968 yılında Kudüs'te bir araya gelen 28. Siyonist Kongresi, "Kudüs Programı"nda belirtilen beş noktayı Siyonizmin günümüzdeki amaçları olarak kabul etmiştir. Bu noktalar şöyledir:

1-Yahudi Halkının birliği ve İsrail'in Yahudi yaşamında sahip olduğu merkezi önem (Yakın zamanda Donald Trump tarafından Kudüs'ün İsrail başkenti olarak ilanı bu hedefe hizmet amaçlı) ;

2-Yahudi Halkının, tüm ülkelerden yapılacak göçler (Aliyah) yoluyla, tarihi anavatanı olan Eretz Israel'de bir araya gelmesi (Sürekli tüm dünya özelikle İslam coğrafyası Yahudilere düşman paranoyasının oluşturulması bu amaca yönelik bilinçli bir algı Operasyonudur) ;

3- Adalet ve barış vizyonu üzerine kurulu olan İsrail Devleti'nin güçlendirilmesi (Dünyaya barış getiriyoruz aldatmacası ile ; sırasıyla Irak, Afganistan, Suriye'deki savaşların ve haksız işgallerin gerekçesi  olarak Demokratik Barışçıl yönetimler oluşturma söylemi öne sürülmüş yapılan algı operasyonları ile dünya halkları bu aldatmacaya inandırılmıştı) ;
4- Yahudi ve İbrani dili eğitiminin ve Yahudi ruhani ve kültürel değerlerinin teşvik edilmesi yoluyla Yahudi Halkının kimliğinin korunması (Sahip oldukları güç ile medyayı satın aldılar. Zayıf ülkelerde kendi felsefelereine uygun dizi filimler ve yarışma programları  ile adeta halkları esir aldılar. Vizyona giren her popüler filim  mutlaka iyice incelenmeli özelikle çizgi filimler) ;

5-Yahudi haklarının her yerde korunması (Yapılan savaşlar, desteklenen gizli örgütler,halkların huzursuz hale getirilmesi için teşvik edilen ve desteklenen darbeler,kutsal değerlere saldırılar,  Cinsiyetler üzerinden hareket ile kurulan  değer yargılarından uzak  gayri ahlaki oluşumlara destek ve bunları korumak amaçlı sözleşmeler...vb bir çok  planlı hareketlerinin temel sebebi olarak bu madde gösterilir ve tüm üyeler bu paranoya ile saplantılı saldırgan bir ruh haline bürünür).

Rahmetli Erbakan Hoca ,Siyonizm meselesini, toplumsal algıdaki değişimlere ve Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara uygun olarak başlangıçta Yahudi sonra Siyonizm daha sonra da, “Irkçı emperyalizm” kavramlarını kullanarak gündeme taşımıştır. Irkçı emperyalizm kavramsallaştırması, kendisine aittir.

Sapkın Siyonist Felsefenin Temelleri:

Biz, Ben-i İsrail ırkı, üstün bir ırkız. Biz insan olarak yaratıldık. Diğer insanlar maymun olarak yaratıldı. Bize hizmetkâr olmak için, sonradan insana dönüştü.insanlik bunu mutlaka kabul edecek.


Bu hedef için:


• Dünyanın her yerine sürgüne gönderilmiş olan Ben-i İsrail’i Kudüs’te toplayacağız.

•  Fırat’la Nil arasında hududu belli olan Arz-ı Mev’ud’u kucaklamak üzere büyük İsrail’i yeniden kuracağız ve onun emniyetini sağlayacağız.

•  Onun emniyetini sağlamak için Fas’tan Endonezya’ya kadar 28 ülkenin iktidarı bizim kontrolümüz altında olacak ve 19 Haçlı Seferi’ni püskürtmüş olan Anadolu’da Selçukluların ve Osmanlıların mirasçısı büyük bir devlet olmayacak. Türkiye olmayacak! Anadolu’da bağımsız bir devlet bırakmayacağız. Neden Çünkü İsrail için tehdit olur.


Siyonist Felsefenin Amblemi ve Manaları:

Siyonizm, bir dolar üzerinde bulunun en üstte herkesi gözleyen, kontrol eden göz ile en altta var olan insanlık arasında 3 ana düzlemde, kademeli bir yapıdır.

1-  Hiç Görünmeyenler:

a. 3 Kabbalisten Oluşan Üst Komuta Kademesi;

b. 13’ler Meclisi;

c. 33’ler meclisi;

d. 300’ler Kulübü.

13’ler Meclisi, 33’ler meclis ve 300’ler meclisi, SANHEDRİN, En üst Yönetim Meclisi olarak isimlendirilmektedir.


2- Ucu Gözüken Büyük Kısmı Gizli Olan Kademeler (5 Kademe):

a. B’naiB’rıth-Bilderberg (Görünen en üst Ara Koordinasyon ve Yönetim Kademesi);

b. Büyük Şark Locası Teşkilatı (Fransız Mason Locası);

c. Komünizm (Rusya Mason Locası);

d. İskoç Locası Teşkilatı: 1-33 Derece (İngiliz Mason Locası);

e. York Locası Teşkilatı (Alman Mason Locası).


3- Halkın İçine Giren Ve Yukarının Emirlerini Uygulayan Saçaklar (Alt Kademeler; Üç Kademe):

a.Rotary-Lions-Diner-Propeller, YMCA;

b. Mavi Localar;

c. Önlüksüz Masonlar.

Gizli Dünya Devleti yapılanışını ahtapota benzetirsek, hiç görülmeyenler kademesini , ahtapotun baş ve gövdesi ile; dünyaya yayılmış diğer tüm yapıları da (2. ve 3. Düzlemdeki Kademeler), ahtapotun kolları ile temsil edebiliriz. Dışarıdan bakanlar, kolların bağlantı yerleri hariç, kolları kolaylıkla görebilmektedirler. Ancak, kolların nereye bağlı olduğu, yani bağlantı noktalarını görmeleri mümkün değildir. Sır dedikleri konu da budur. Sırra ancak belli eğitimleri alıp belli imtihanlardan geçenler, o da belli boyutu ile vakıf olabilir. Onlar da beyin ve gövde takımını oluşturan, Hahamlar topluluğudur.

Gizli Dünya Devleti, açık ve nispeten açık yapıları ile dünyayı örümcek ağına benzer bir ağla örmüştür. Her bir yapının, ana amaçla bağlantılı ve uyumlu, ayrı bir amacı vardır. Her biri bu amaca uygun olarak çalışmaktadır. Ahtapotun kolları, B’naiB’rith ve Bilderberg, BM, Dünya Bankası, IMF, NATO, CFR, CIA, Busıness RoundTable, AIPAC, AB, Trilateral, Mason Locaları, Rotary, Lıons Kulüpleri, Dıner, Propeller, YMCA gibi yapılardan oluşmaktadır.


Erbakan Hocaya göre,

•Dünyadaki ‘faizci sistem’ İnsanlığı sömürmek için bizzat Siyonizm tarafından icat edilmiştir.

 • Uluslararası para transferlerinin doğrudan doğruya yapılamayıp Batı üzerinden yapılmış olmasını, denizyolları, hava yolu şirketlerinin biletlerinden ve telefon görüşmelerinden pay alınmasını, Siyonist bir Operasyonudur.

•  Protestanlık ve Evangelizm Siyonizm’in eseridir. Bu tarikat ve mezhepler aracılığıyla dünyayı yönetmek istemektedir. “Amerika’yı yöneten Bush’lar, Clinton’lar, Reagan’lar, aklınıza hangisi geliyorsa, hepsi bu tarikatın (Evangelizm) mensubu. Ortadoğu'daki olumsuzlukları dikkate aldığımızda haklılığı görmemek için kör olmak gerekir.

• Siyonizm’in stratejik hedeflerini, Herzl’in 1897 Viyana’nın Basel şehrinde gerçekleştirilen Birinci Siyonist Kongre’nin aldığı kararlar üzerinden ifşa etmeyi adeta ilke haline getirmiştir .Erbakan Hoca’nın 1897 Basel Birinci Siyonist Kongresi’ni önemsemesinin nedeni, Siyonistler tarafından Filistin dolayısıyla Osmanlı topraklarını birinci derecede stratejik hedef konumuna koymuş olmalarından dolayıdır.
•  Abdülhamit ikna edilip Filistin toprakları satın alınamayınca Siyonistlerin “Üçlü Planı” devreye sokulmuştur .
  Başarılı olmama durumlarına göre sırasıyla:
1. Abdülhamit'in devrilmesi,
2. Osmanlı'nın yıkılması,
3. İslam'ın yok edilmesi.

“Sultan Abdülhamit tahttan indirilecek. Osmanlı yıkılacak. 100 sene içerisinde İslamiyet’in velev ki reformlar yoluyla da olsa ortadan kaldırılması sağlanacaktır.”

• Osmanlı’nın yıkılışında Siyonistlerin operasyonel gücü Masonluk, İttihat Terakki maskesini kullanarak çok etkin rol almıştır. Emanuel Karaso, İttihat Terakki’nin kurucularından, 33. Dereceli Mason Meşrik-i Azamdır.

• Abdülhamit’in hal edilmesi, Birinci Cihan Savaşı’na Osmanlı’nın sokulması ve Lozan süreci Siyonist programın uygulanmasının sonuçlarıdır:

• “1909’da Sultan Abdülhamit’i Selanik’e sürgüne gönderdiler. Bunun sonrasında İttihat Terakki parti haline getirildi. Ve meclise hâkim olundu. Birçok askeri bürokrat etki altına alındı. Böylece Emanuel Karaso, Basel Konferansı’nın kararlarının birinci adımını gerçekleştirmiş oldu.


 • 1. Dünya Savaşı sonrası büyük hayallerine ulaşmak için tehlike olarak gördükleri Anadolu Coğrafyasına yönelik ciddi adımlar attılar.
Sevr, temelde büyük İsrail projesidir. İngilizler, bu toprakların kendilerinin olması için değil “Arz-ı Mev’ud”a dâhil olduğu için burayı alıp İsrail’e vermek amacıyla geldiler. Siyonizm, Büyük İsrail’i kurmak amacıyla Sevr’i uygulayabilmek için 5 yıl uğraştı” .

•LozanAnlaşması Siyonist Bir Operasyonudur.

• Lozan’da Türkiye’nin kaderinin gizli anlaşmalarla farklı bir şekilde çizildiği, daha sonraki uygulamalardan anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin ilk başbakanlarından Rauf Orbay, hatıratında, Lozan’da Hahambaşı Hayım Nahum, İnönü ve Lord Curson arasında gizli bir anlaşmanın yapıldığına dikkat çekmektedir .

• Büyük İsrail hayali önündeki en büyük engel olarak İslam'ı görüyorlardı. Ki  hâlâ devam eden saldırıların temel sebebi bu.
“İslam’ı ortadan kaldırmak için seçtikleri yollar.

√ Bir tanesi, yasaklamak suretiyle ortadan kaldırılır.

√ İkincisi değiştirilmek sureti ile ortadan kaldırılır.

√ Üçüncüsü ise ‘ılımlı İslam’ diyerek aldatmak suretiyle ortadan kaldırılır (İslam coğrafyası şuan bu tür söylemler ile yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor).

Bunların hepsini de gerçekleştirmek için canla başla çalışıyorlar.

Bu plan Hayim Nahum Doktrini’dir.

Nedir bu doktrin;

• Anadolu insanını aç bırakmak,

• İşsiz bırakmak,

• Borca esir etmek,

• Dininden uzaklaştırmak,

• Böylece yumuşak lokma yapıp yutmak.

 Yıllardır Ortadoğu'da bu doktrin uygulanılmaya çalışılıyor. Bu doktrini uygulamak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Sonuca ulaşmak için her türlü yol mübah.

Örnekleri ile:
- ABD'nin kuruluşu ve hemen arkasında ilan edilen hakları içeren ferman,
- Fıransız ihtilâli ve Milliyetçilik  Akımı,
- Sanayi Devrimi ve işçi hareketleri(1830-1848 ihtilalleri, Sosyalizm, Komünizm),
-  1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası durumlar,
- 2. Dünya Savaşı ve sonuçları yeni dünya düzeni,
.....
......
- İkiz Kuleler, Radikal gayri İslami hareketler,
- Irak, Afganistan ve Suriye'de ki gerçeklik
- Darbeler, Salgınlar, Terörize bir çok eylem....

Mekanı cennet Erbakan Hocamın altını çize çize anlatmaya çalıştığı fakat "Hanslar beni  anladı ancak  Hasanlar  anlamadı."
Sözünden de hareket ile herkesi yeniden öncelikle Siyonizm'in saldırgan idealleri ile yüzleşmeye ve  Gezi olaylari, Hendek olayları, 28 Şubat ve 15 Temmuz merkez olmak geçmişten günümüze tüm darbeleri , İstanbul sözleşmesi ile gündeme gelen ve konuşulmaya başlanan değer yargılarından uzak tüm durumlari- oluşumları yeniden sorgulamaya davet ediyorum.
 
Bu kadar da olamaz diye diye nelere şahit olmadı ki tarih .

Yorumlar (3)
Mira baseyev 6 ay önce
Hocam Allah razı olsun Rabbimiz gözümüzü ve aklımızı bu dehşete karşı açsın bize hak yol göstersin inşAllah
Hilal bitki bilimi 6 ay önce
Günümüz dünyasında beyaz saifelere İslam camiasının çıkar ve amaçları doğrultusunda makale yazmak ümetti Nebi'ye hizmetir beşeriyeti ayıklığınız ayrı bir şereftir Allah razı olsun inşAllah
mikailtambuga@gmail.com 2 ay önce
ahmet döker
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:50
Akşam 18:13
Yatsı 19:37
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 19 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12