Türk mitolojisinde Ülgen (İyilik Tanrısı)

Göğün 16. katında oturur. Yaratıcı tanrı olan Kayra Han'ın oğludur. Bilinen tüm gökcisimlerinden uzakta Altın Dağ adı verilen yerde altın kapısı bulunan bir sarayda yaşar. Biri sağında biri solundaii ak Güneş bulunur. Türk mitolojisinde Kayra Han'dan sonraki en kudretli tanrıdır. Ülgen göğün hakimidir. Gökcisimlerini yönetir. Ulaşılmazdır. En güçlü şaman bile en fazla göğün en tepesindeki Altınkazık'a kadar ulaşabilmişdir. Astronomik ve meteorolojik olayların ilk kaynağıdır. İyilik yapmayı sever. Biri ak, diğeri kara iki taşla gelerek (veyâ Korbolko Kuşu ile göndererek) insanlara ateş yakmayı öğretmiştir. Yaşlı ve bilge bir tanrı olarak tasvir edilir. Uzun sakallı, uzun saçlıdır. Elinde şimşekler gönderen bir yay vardır. Ezeli ve ebedi kabul edilir. Evrenin başlangıcında yalnızca kötülük tanrısı Erlik ve Ülgen vardır. Ülgen Erlik'ten her zaman daha akıllıdır, çoğu zman hilesini fark eder ve onu cezalandırır.

Yedi kızı vardır fakat adları bilinmez. Yedi oğlu ise göğün yedi katını temsil eder:

1. Karağus Han: Kuşlar Tanrısı  2. Baktı Han: Lütuf Tanrısı 3. Pura Han : At Tanrısı

4. Burça Han: Zenginlik Tanrısı 5. Yaşıl Han: Doğa Tanrısı 6. Kanım Han: Güven Tanrısı 7. Karşıt Han: Temizlik Tanrısı