Bilirkişi nedir? Mahkemelerde bilirkişiyi kim tayin eder? Yargıç kaç bilirkişi tayin edebilir? Bilirkişi ücret alır mı?

Bilirkişi ne demektir? Sözlük anlamı

Özel bilgi ve uzmanlık rektiren bir konuda görüş bildirmek re görevlendirilen kimse, ehlivukuf.

Bilirkişi nedir? Mahkemelerde bilirkişiyi kim tayin eder?

Bir davada, hukuk dışında kalan ve yargıcın bilmediği özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda görüşüne başvurulan kişi. Bilirkişi raporu, bilirkişinin oy ve görüşlerini içeren yazı. (Bilirkişi raporunun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözmekle görevlendirildiği konuyu, inceleme konusu yapılan maddi olayları, gerekçeyi, sonucu, bilirkişiler arasında görüş ayrılığı varsa bunun nedenini, düzenlendiği tarihi ve bilirkişilerin imzalarını taşıması gerekir.)  Resmi bilirkişi, belirli konularda bilirkişilik yapacakları yasayla belirtilmiştir. (Adli tıp kurumu, Yüksek sağlık şurası vb.)

Büyük amiral nedir? Büyük amiral nedir?

Ceza ve hukuk yargılama yasalarına göre bilirkişiye başvurma ve üçten çok olmamak üzere sayısını saptama yetkisi yargıca aittir. Yargıç, bu yetkisini, kendiliğinden ya da taraflardan birinin istemi üzerine kullanır. Ceza yargılama usulü yasası, hazırlık soruşturmasında gecikmede sakınca bulunan durumlarda C. savcısının da bilirkişiye başvurabileceğini öngörmüştür, ilke olarak bilirkişiye başvurma zorunluğu yoktur. Ancak yasalar bazı konularda bilirkişiye başvurmayı zorunlu sayar. Örneğin akıl hastalığının bilirkişi raporuyla saptanması zorunludur. Yargıcın, mesleği nedeniyle bilmek zorunda olduğu hukuki sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz. Bilirkişinin tarafsız olması gerekir. Bu nedenle, yargıcın reddini gerektiren nedenler bilirkişiler için de geçerlidir. Kural olarak bilirkişilik görevi zorunlu değildir. Ancak, resmi bilirkişiler, bilirkişilik yapmak zorundadırlar. Bilirkişi, ancak maddi olaylar konusunda görüş bildirir, hukuki sorunlar için görüş bildiremez. Taraflar bilirkişi raporuna itiraz edebilirler. Bilirkişi raporu yargıcı bağlamaz, yargıç, ek rapor isteyebilir ya da yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Bilirkişiye gördüğü hizmete karşılık, tutarı yargıç tarafından belirlenen bir ücret verilir.