Abdurrahman Dilipak Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını benzer davalar için emsal teşkil edecek bir karar olarak tanımladı.

Gerekçeli kararın tebliğinden sonra Uşak eski valisi Funda Kocabıyık'ın konuyu istinafa götürüp götürmeyeceği merak ediliyor. Duruşma sonrası verilen kısa karardan sonra Kocabıyık'ın avukatı süre kesme dilekçesi vermişti. Kararın tebliği ve yasal sürenin dolması sonucu istinafa gidilip gidilmeyeceği belli olacak. Bunun da mevcut şartlarda ay sonunu bulacağı, konunun adli tatil sebebi ile tatil sonrası ele alınabileceği kaydedildi.

Gerekçeli kararın sonuç bölümünde şu ifadeler yer buldu:

“Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. Maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/1 maddesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 25 ve 26. Maddeleri ve Yargıtay içtihatları, YCGK kararları ışığında yapılan değerlendirmede, Gazeteci-Yazar olan sanığın yapmış olduğu "paylaşım ve paylaşım altındaki beğeni yapmaksızın yapmış olduğu paylaşım ve yorumun içeriği birlikte bütün olarak değerlendirildiğinde hakaret suçunu oluşturmadığı, hakaret kastı ile hareket etmediği, aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, katılana yönelik ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayan, katılanın görevi esnasında yaptığı veya yapmadığı iddia olunan uygulamalara yönelik siyasi eleştiri kapsamında eleştiri sınırlarını asmayan nitelikte sözler olduğu, bu eleştiriler için izin verilen sınırların ve tahammül gösterme yükümlülüğünün özel kişilere nazaran kamu gücünü kullananlar bakımından daha geniş olduğu da dikkate alındığında, sanığa atılı eyleminin eleştiri hakkı sınırları içinde kaldığı, aksi düşüncenin suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebileceği, böylelikle dosya kapsamındaki tüm deliller itibarıyla sanıgın üzerine atılı hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından CMK'ın 223/2/a maddesi ve fıkrası uyarınca Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Sanığın BERAATINE, Sanık kendisini duruşmalarda vekaletname avukat ile temsil ettirdiği anlaşıldığından hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği tespit edilen 9200 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa ödenmesine,

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 4. yıl dönümü Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 4. yıl dönümü

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair; Sanık ABDURRAHMAN DILIPAK ve müdafisi Av. Fatih Sen, Katılan FUNDA KOCABIYIK vekili Av. Emine Gizem Uludağ'ın yüzlerine karşı C.Savcısı …….. katılanın yokluğunda, mütalaaya uygun yüze karşı verilen kısa kararın Sanık ABDURRAHMAN DİLİPAK ve müdafisi Av. Fatih Şen, Katılan FUNDA KOCABIYIK vekili Av. Emine Gizem Uludağ'a tefhim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurulmadığı takdirde verilen karar kesinleştirmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/07/2023”