banner30

banner29

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kabul edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ekonomi 17.01.2019, 08:41
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kabul edildi

Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel  Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki  kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil  edilecek.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler  nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden  (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta  görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin  gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı,  bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Kanunla, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri  dolayısıyla yapılan aynı yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası,  "Türkiye'deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlar" şeklinde değiştiriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün  senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve  kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor.

Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası  barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer  birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete  edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının  güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli  şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç  ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç  ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma  sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRME

Kanunla, TSK'de görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin,  her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını  sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak  kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde  görevlendirilmesine imkan tanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli  tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı  kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer  mali ve sosyal hak ile yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler  çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık  Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri  hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha  yararlanmak amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık  2021'e uzatılıyor. Bakanlığın hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde  görevli askeri hakimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları  veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar  nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir  misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri  alınmadığı sürece devam edecek.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri ile bağlı sağlık  uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim  2018 itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları,  Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili  döner sermaye muhasebe birimince ödenecek.

KDV İSTİSNALARI

İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" ,  Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve  Teknoloji Üniversitesi" , Türk Kardiyoloji Vakfı ibaresi "Prof.Dr. Cemi Demiroğlu  Türk Kardiyoloji Vakfı" olarak değiştirilecek.

Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş  yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV  muafiyeti olacak.

Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra  kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan  taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile  ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli  Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili  yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar  uzatılacak.

İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV'den kaynaklı finansman  yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat  harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama  2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla  kadar uzatmaya yetkili olacak.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ KURULACAK

Kanunla, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu'nun  adı, Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde  değiştiriliyor.

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve  piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal  düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun  artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan  verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi  amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne üye kurum ile kuruluşlarla  komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  yönetmelikle belirlenecek.

Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik  risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek  tedbirlerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla  finansal kaynakların reel sektöre etkin şekilde dağıtılması, finansal sektörün  sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda  uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve  kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek, düzenlemelerin ve uygulamaların  koordinasyonunu sağlayacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu  kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir  gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye  kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye  kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, jeotermal kaynak ile doğal  mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün  talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe  değiştirilebilecek.

BİN TL'DEN AZ OLMAYACAK

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her  ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil  1000 liradan az olamayacak.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde  yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın  alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek  sürekli çalışma" şartı kaldırılacak, "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli  olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık  hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk değerlendirme  faaliyetlerini akredite etmek üzere, yetkili tek kurum olacak.

Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev  alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama,  yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk  değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamayacak,  uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, akreditasyonla ilgili  doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy  yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik  gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama  yapma yetkisi veriliyor.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların çay ve çay ürünleri için  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için  Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden yapacakları alımlar Kamu İhale  Kanunu'ndan istisna tutulacak.

Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek  uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik sorumlu  idarece yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna  tutulacak.

Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin  ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla  hissesine sahip olması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin  sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu  şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar korunması zorunlu  olacak.

Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek  iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik  sınırlamalar getirmede Kamu İhale Kurumu yetkili sayılacak.

Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen  belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden  sadece iş bitirme belgeleri, belge sahiplerince ve bunların bünyesinde  bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde  kullanılabilecek. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yurt  dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge  sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi  zorunlu olacak.

31 Ağustos 2018'den önce ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe  girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında  beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği  tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla  Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, feshedilip tasfiye edilebilecek  veya devredilebilecek.

Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu kapsama girmekle birlikte  devredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60  gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin  kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü  alınarak, idare tarafından süre uzatılabilecek.

Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi  itibarıyla aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar  uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin  teminatı iade edilecek.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya  devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar  gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde  bulunamayacak. Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile  yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak.

Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan varlık  kiralama şirketleri, kendilerine devredilen varlıkların, ihraç amacına uygun  olarak değerlendirilmesini teminen bu düzenleme kapsamında sayılan varlıkları  yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşması  yapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, bu  varlıkları geliştirebilecek, yönetici sıfatıyla yönetebilecek ve söz konusu  varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara  devredebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşan konvertibl olmayan yabancı  banknotlar Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel  Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek. Merkez Bankası ile  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paralarla ilgili her türlü  tasarrufta bulunabilecek.

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve  aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan  içeceklerden ÖTV alınmayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim  edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve  devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV  bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce  yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan  feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek,  tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları  ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan  sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta  şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi  personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay  itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin  liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak  sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az  olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan  düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik  sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik  yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar  Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi  bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla  ayrı ayrı ya da birlikte, 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  kurulan ofislerin, teşkilatının ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı  hizmet birimlerinden oluşacağı öngörüldüğünden, bu yapıya uygun olarak personel  istihdam edilecek.

KAÇAK AKARYAKIT RAFİNELERİ SATILACAK

Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak  akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye  satılacak.

Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin  türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay  sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise  yüzde 69'dan az olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak  kaydedilecek.

Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan, üretim süreçlerine  zarar vermeyecek nitelikte olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak  akaryakıtı teslim almakla yükümlü olacak. Yapılan analiz sonucunda rafineri işlem  süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, bertaraf veya enerji geri  kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış olan atık  yakma tesislerinde bertaraf ettirilecek.

TÜRK RAEASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ KURULACAK

Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat  verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu  meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen,  sigorta ile  reasürans teminatı sağlamak amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi  kurulacak.

Bu şirketle, sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha  etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

Şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar Kanunu'na göre alınan  harçlardan lehe alacağı paralar dolayısıyla Banka ve Sigorta Muameleleri  Vergisi'nden muaf olacak. Şirketin her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve  icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin  gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan  belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya  Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye erken seçime gitmeli mi?
Türkiye erken seçime gitmeli mi?