İroni nedir?

İnce alay. Bir düşünce veya duygu, öyle söylenir ki, okur, tam tersinin kastedildiğini anlar. "Ciddi bir tavırla söylendiği halde alay olduğu belli olan/sezilen acımasız söz." Daha kapsayıcı ve açıklayıcı bir ifadeyle ironi, "Yaşanan saçmalıkların, karşıtlıkların daha etkili ve vurucu bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla, asıl anlamın gizlenerek bütün bunların doğal bir olaymış gibi anlatılmasıdır." Yazar; aslında gerçeği, daha doğrusu ne söylemek istediğini, ne söylediğini bilir ama bilinçli olarak bilmiyormuş gibi ciddi davranır. İronide nükte yerine alay ve acımasız bir eleştiri vardır. İroni, ustalık ister. İpuçları hemen verilmezse, söz maksadını aşabilir ve yazarın amaçlamadığı bir hedefe yönelir. "İroniyle, mizah gibi yüzeysel komikliği yakalamaktan ziyade, insanı/okuyucuyu sarsmak hedeflenir ve insanın gerçek karşısındaki kayıtsızlığına vurgu yapılır." İroniye, kinaye diyenler de vardır.

TDK'ye göre anlamı

Gülmece, söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme demektir.