Lügaz ne demektir?

Manzum bilmece demektir. Çoğunlukla divan edebiyatında gördüğümüz bu manzumler, eskiden terkib edilen divanların pek çoğunda kendine yer bulurdu.

Halk edebiyatında hece vezniyle tertib edilmiş lügazlar da vardır.

Lügaz örneği:

Fıtnat Hanım'ın "cemreleri" sorduğu lügazi:

Ol nedir kim üç birader her zaman

Birbiri ardınca olmuştur revân

Yılda bir kerre gelirler âleme
Makdemiyle kesb-i feyzeyler cihân

Kimseler görmüş değildir yüzlerin

İsmi vardır cismi amma ki nihân

Birisi oldu havaya münkalib

Birisi âb içre tuttu âşiyân

Gördü bulmuş her birisi yerlerin
Biri dâhi eyledi hâki mekân
Serleri üç, pâları beş anların
Kıl tefekkür eyledim sana beyân.