Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden önceki ünlüyle değil, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a−ra−ba, ka−ra−ca, ta−le−be.

Ancak bazı alıntı kelimelerde iki ünlü arasındaki ünsüz kendinden sonraki ünlüyle değil, kendinden önceki ünlüyle hece kurar: cüz'î, kur'a, Kur'an, vüs'at.

Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: bir−lik, sev−mek, Türk−çe, Kork−maz.

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (−) konur.

Örnekler:

Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş−

yalara bakıyor, hayret ediyordu.

Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu−

na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu.

Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti−

ği baba evini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı. (Ömer Seyfettin, Primo Türk Çocuğu)

Bitişik yazılan birleşik kelimelerde de bu kurala uyulur:

.........................................................................................................baş−

öğretmen değil,

 ......................................................................................................... ba−

şöğ−ret−men;

...........................................................................................................ilk−

okul değil,

 ......................................................................................................... il−

ko−kul;

...........................................................................................Karaosman− oğlu değil,

.......................................................................................Karaosmanoğ− lu.

Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:

......................................................................................................a− raba değil,

.................................................................................................. ara− ba;

.................................................................................................... u− çurtma değil,

................................................................................................uçurt− ma;

............................................................................................ müdafa− a değil,

............................................................................................... müda− faa;

................................................................................................. niha− î değil,

..................................................................................................... ni− haî.

Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

................................................................................................... Edirne'

 nin...

 .................................................................................................. Ankara'

 dan...

Rakamların satır sonuna gelmesi durumunda da yalnız kesme işareti kullanılır:

................................................................................................. 1996'

 da...

Not: Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür. Yabancı dillerde kullanılan ve tek sesi karşılayan ch, sh, sch, cz, sz gibi harfler satır sonunda birbirinden ayrılmaz.