KAVİMLER GÖÇÜ

350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür. 

İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. İkinci dönem kavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı niteliğindedir. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar. İlk gelen göçmenler Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar tarafından Batı'ya doğru sürülen Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleriydi. İkinci dönem göçleri de (Arap fetihleri, Türk, Macar, Viking göçleri ve Moğol istilaları) Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa'da derin değişimlere sebep olmuştur.

Roma imparatorluğu döneminde, Ren nehri ve Tuna nehri ötesinde Cermen (Germen) yani, Burgondlar, Franklar, Alamanlar, Vizigotlar, Ostrogotlar yaşıyordu. Cermen kavmi'nin çok iyi savaşçı olmalarından dolayı kimse savaşmayı göze alamazdı. Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamaya uğraşıyorlardı. Açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramaya çıktılar ve II. yüzyıldan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başladılar.

SEBEPLERİ:

Gerek Çin ve Avarların baskısı, gerekse iklim şartlarının kötüye gitmesi yüzünden, Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir'in sevk ve idaresinde Avrupa içlerine ilerlediler

Bu sırada Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşamakta olan Alanlar, Hunlara karşı koymak istedilerse de yenilerek bozguna uğradılar. Hunlar, onları takip ederken, Don (Ten) ve Dinyester (Turla) nehirleri arasında yaşamakta olan Ostrogotlan da mağlup ettiler. Ostrogotlann bir kısmı Hun egemenliğini kabul etti. Bir kısmı daha da batıya giderek Vizigot ülkesine girdi.

Ostrogotları takip eden Hunlar, karşılarına çıkan Vizigotları da yenerek dağıttılar. İşte bu "Hun" baskısına dayanamayan Alanlar, Ostrogotlar, Vizigotlar batıya doğru göç ettiler. Bunlar önlerine çıkan diğer Cermen kavimlerini yerlerinden ettiler. 375 yılında başlayan ve Hunlann diğer kavimleri batıya doğru iterek sebep oldukları bu harekete Kavimler Göçü denir.

Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotlar'ın yaşadıkları bu bölgeye girdi.

Hunlar'ın bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (İng. Migration Period) veya Barbar İstilaları denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atan çok önemli bir olaydır.

Türklerin göç etme nedenleri:

Genel olarak Türk göçleri ekonomik sıkıntılar, kuraklık, nüfus kalabalığı ve otlakların yetersizliği gibi nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kendilerine daha uygun yurtlar bulmak amacıyla harekete geçen Türkler, bazen ekonomik açıdandaha fazla imkâna sahip bir başka Türk toplumuna saldırarak onları başka yerlere göçe mecbur bırakarak yeni göç dalgaları oluşturmuşlardır (Kafesoğlu 2013:54-55). Bunun yanında siyasi olaylar da bu göçlerin başlıca nedenleri arasında yeralmıştır. Tarih boyunca bir başka devletin esareti altında yaşamayı kabul etmeyenve bağımsızlıklarına düşkün olan Türk toplulukları kendi bağımsız devletlerini kurmak için de zaman zaman göç etmeye ihtiyaç duymuşlardır. 

Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Germen kavimlerinin Avrupa’daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.Avrupa'da günümüzde yaşayan milletler bu sayede oluşmuş,Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısını ortaya çıkmıştır.

Türkler Avrupa’da Batı Hun Devleti’ni (Avrupa Hun) kurdu

Balamir idaresinde başlayan Türk göçleri, Uldız zamanında iki kalabalık grup hâlinde devam etti. Bir grup Türk birliği Karpat Dağları’nı aşarak Macaristan’a girerken, diğer kalabılk Türk grubu da Kafkasya’dan geçip Anadolu’ya girdi. Anadolu’ya yapılan bu Hun akınları sayesinde, Türkler ilk defa Anadolu’yu yakından tanıma fırsatı buldu. Macaristan’a ulaşan Hun Türkleri Attila’nın babası Muncuk ve Rua liderliğinde Avrupa Hun Devleti’ni kurdular. Avrupa Hun Devleti en güçlü dönemini Attila zamanında yaşamıştır.

SONUÇLARI:

Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır. Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.

Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.

Avrupa'da derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır.

İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.

Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

Avrupa'da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.

Avrupa'da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.

Avrupa’da kilise önem kazanmış, kavimler göçü ile Skolastik (Bilime kapalı, dine dayalı) düşünce  egemen olmuştur.