Kazakistan Türk'ü soydaşlarımız Hoca Ahmet Yesevi'nin HU halkası kuruldu adı hikmetini zikri erre eşliğinde seslendirdiler.

Hazini Divanı'nda, Erre zikrinin Hızır (a.s)’ın Ahmed Yesevî’ye yaptığı bir telkinle ortaya çıktığından bahsedilmektedir.

Bu konuyla ilgili beyitler şunlardır:

Erre zikri, Türk Ahmed’in ve Hızır’ın yadigârıdır. İlyas peygamber de o zikirle iyileşmiştir. Erre zikri Hızır’dan Ahmed Yesevi’ye telkin edilince, Ahmet Yesevi bu zikirle vesveseden kurtuldu.

ERRE ZİKRİNİN YAPILIŞI

Hazini divanındaki birçok beyitte erre zikrinin Hay ve Hû lafızlarıyla yapıldığından bahsedilmektedir. Bu lafızların içinde ism-i azam bulunduğu ise şu beyitte anlatılmaktadır:

Erre zikrinde O’nun ism-i azamı bulunmaktadır. Erre zikri, kişinin hay ve hû çekmesini Hazret-i Hay Allah (c.c)’a ulaştı. Ey Hazini! Yâ Hay ve Yâ Hû zikirleri dünyada ruhun zikridir. Erre zikrinin, Allah’ın sarhoş eden kadehi olduğu söylenir. Erre zikrinin sesi gönül kuşunu, davul çalarak yüksek bir uçuşun peşine çağırıyor. Ses gırtlaktan gelip hu veya hay kelimeleri yutulur.