Kanuna göre, il özel idareleri, il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı cemevlerine de tanınacak.

Cemevlerinin aydınlatma giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri esas alınacak.

Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere "gelir veya aylık bağlanmamış olması" şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak; bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Bu şekilde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik zaman ve tarih şartı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

İFM'deki kurumlara yeni teşvik imkanı

Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması amacıyla yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

 TMSF'nin kayyım atandığı şirketler

Anayasa Mahkemesince iptal edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "muvazaalı devir işlemleri" başlıklı maddesi, kanun boşluğunun giderilmesi için yeniden düzenleniyor.

Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun şirket yönetimi için kayyım tayinini düzenleyen maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018'e kadar ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak şirket ortakları tarafından yapılmış devir ve temlik işlemleri, Fon Kurulu'nca muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon'un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek.

Geçersiz sayılma işlemine karşı, ilgililerce, tebliğden itibaren 1 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek.

Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı yapımından etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için yeniden yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin işlemler, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

"Bu düzenlemeleri takdir etmek gerekiyor"

Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, maden kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınları ile Alevi vatandaşlara yönelik önemli düzenlemeler getiren teklifin görüşmelerinde katkı sunan milletvekillerine teşekkür etti.

Alevi vatandaşların ibadethaneleri olan cemevlerinin ilk kez kanuna gireceğini ve mevzuatta yerini alacağını belirten Tunç, "Bu adımlara karşı gelmemek lazım, bu düzenlemeleri takdir etmek gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Alevi sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiği fotoğrafı gösteren Tunç, şöyle konuştu:

"Siz 'herkes karşı' diyorsunuz ama onlarca Alevi derneği, vakfı ile Alevi dedesi, bunun çok önemli bir adım olduğunu söylüyor, Cumhurbaşkanımıza ve bu kanun görüşmelerinde katkısı olan milletvekillerimize teşekkür ediyorlar. Bunlar da Alevi dedesi, bunlar da Alevi vakfı, derneği. Belediyelere ve il özel idarelerine 'imar planlarında cemevi alanı göstereceksiniz.' diyen bir kanuna nasıl itiraz edebilirsiniz? Buna itiraz edilmez. Büyükşehir belediyelerine, belediyelere, il özel idarelerine 'Cemevi yapabilirsiniz, Alevi vatandaşlarımız da bunlardan istifade etsin.' diyen bir kanun teklifine nasıl itiraz ediyorsunuz? Anlaşılır gibi değil. Bu adımları takdir etmek lazım. Teklifimizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Aleyhte söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz AKP'nin derneklerinden bahsetmiyoruz, Alevilerin temsilcilerinden bahsediyoruz. Biz AKP'nin arka bahçesinden bahsetmiyoruz. Gerçekten Alevi yurttaşlarımızın temsilcilerinden bahsediyoruz." dedi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.