Bali, Endonezya, 15-16 Kasım 2022

1. On dört yıl önce, G20'nin Liderleri ilk kez bir araya geldi ve neslimizin en şiddetli mali kriziyle karşı karşıya kaldılar. Büyük küresel ekonomiler olarak, toplu olarak sorumluluklar taşıdığımızı ve küresel ekonomik toparlanma, küresel zorlukların üstesinden gelmek ve güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme için bir temel oluşturmak için işbirliğimizin gerekli olduğunu kabul ettik. G20'yi küresel ekonomik işbirliğinin önde gelen forumu olarak belirledik ve bugün bir kez daha ciddi küresel ekonomik zorlukları ele alırken işbirliği yapma taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz.

2. 15-16 Kasım 2022'de eşi benzeri olmayan çok boyutlu krizlerin yaşandığı bir dönemde Bali'de buluştuk. Covid-19 salgınının getirdiği yıkımı ve ekonomik gerilemeye, yoksulluğu artırmaya, küresel toparlanmayı yavaşlatmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını engelleyen iklim değişikliği gibi diğer zorlukları deneyimledik.

3. Bu yıl Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiyi daha da olumsuz etkilediğine tanık olduk. Konuyla ilgili bir tartışma oldu. 2 Mart 2022 tarih ve ES-11/1 sayılı Kararda oyçokluğuyla kabul edilen BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu da dahil olmak üzere diğer forumlarda ifade edildiği şekliyle ulusal tutumumuzu yineledik (141'e karşı 5 oyla). , 35 çekimser, 12 yok), Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'nın Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep ediyor. Üyelerin çoğu, Ukrayna'daki savaşı şiddetle kınadı ve bunun büyük insani acılara neden olduğunu ve küresel ekonomide mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiğini vurguladı - büyümeyi kısıtlıyor, enflasyonu artırıyor, tedarik zincirlerini bozuyor, enerji ve gıda güvensizliğini artırıyor, ve artan finansal istikrar riskleri. Durum ve yaptırımlar hakkında başka görüşler ve farklı değerlendirmeler vardı. G20'nin güvenlik sorunlarını çözecek bir forum olmadığını kabul ederek, güvenlik sorunlarının küresel ekonomi için önemli sonuçları olabileceğini kabul ediyoruz.

4. Uluslararası hukuka ve barış ve istikrarı koruyan çok taraflı sisteme bağlı kalınması esastır. Bu, silahlı çatışmalarda sivillerin ve altyapının korunması da dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan tüm Amaç ve İlkelerin savunulmasını ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınmasını içerir. Nükleer silahların kullanılması veya kullanılması tehdidi kabul edilemez. Anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, krizleri ele alma çabalarının yanı sıra diplomasi ve diyalog hayati önem taşıyor. Bugünün çağı savaş olmamalı.

5. Küresel ekonomi için bugünün kritik anında, G20'nin uluslararası makro politika iş birliği ve somut işbirlikleri de dahil olmak üzere ortak zorlukları ele almak için mevcut tüm politika araçlarını kullanarak somut, kesin, hızlı ve gerekli eylemleri üstlenmesi esastır. Bunu yaparken, gelişmekte olan ülkeleri, özellikle de en az gelişmiş ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini, bu küresel zorluklara yanıt verme ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma konusunda destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Endonezya'nın G20 Başkanlığı teması - Birlikte İyileşin, Daha Güçlü Kurtulun - doğrultusunda, istihdam ve büyüme sağlayan güçlü, kapsayıcı ve esnek bir küresel toparlanma ve sürdürülebilir kalkınma gündemini ilerletmek için koordineli eylemlerde bulunacağız. Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak şunları yapacağız:

Makro ekonomik politika yanıtlarımızda ve işbirliğimizde çevik ve esnek kalın. Uzun vadeli büyümeyi, sürdürülebilir ve kapsayıcı, yeşil ve adil geçişleri desteklemek için kamu yatırımları ve yapısal reformlar yapacak, özel yatırımları teşvik edecek ve çok taraflı ticareti ve küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendireceğiz. Merkez bankalarımızın fiyat istikrarını sağlama taahhüdü ile uzun vadeli mali sürdürülebilirliği sağlayacağız.
Makroekonomik ve finansal istikrarı koruyun ve aşağı yönlü riskleri azaltmak için mevcut tüm araçları kullanmaya bağlı kalın, Küresel Mali Krizden bu yana finansal dayanıklılığı güçlendirmek ve sürdürülebilir finans ve sermaye akışlarını teşvik etmek için atılan adımları not edin.
Gıda ve enerji güvenliğini teşvik etmek ve piyasaların istikrarını desteklemek için harekete geçmek, fiyat artışlarının etkisini hafifletmek için geçici ve hedefli destek sağlamak, üreticiler ve tüketiciler arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve uzun vadeli gıda ve enerji güvenliği ihtiyaçları için ticaret ve yatırımları artırmak, dayanıklı ve sürdürülebilir gıda, gübre ve enerji sistemleri.
SKH'lerin gerçekleştirilmesini desteklemek için özel yatırımları hızlandırmak da dahil olmak üzere, daha çeşitli yenilikçi finansman kaynakları ve araçları aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkeler ve diğer gelişmekte olan ülkeler için daha fazla yatırımın önünü açın. Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından, sürdürülebilir kalkınma ve altyapı yatırımları yoluyla ve küresel zorluklara yanıt vererek SKH'lerin gerçekleştirilmesini desteklemek için yetkileri dahilinde ek finansman sağlamak ve harekete geçirmek için eylemler başlatmalarını istiyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma yoluyla herkes için refah elde ederek, SKH'lere ulaşılmasını hızlandırmayı yeniden taahhüt edin.
6. Mevcut çatışmalar ve gerilimlerin şiddetlendirdiği küresel gıda güvenliğine yönelik zorluklardan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle, hayat kurtarmak, açlığı ve yetersiz beslenmeyi önlemek için, özellikle gelişmekte olan ülkelerin savunmasızlıklarını gidermek için acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz ve sürdürülebilir ve dirençli tarım ve gıda sistemleri ile tedarik zincirlerine doğru hızlandırılmış bir dönüşüm çağrısında bulunuyoruz. Küresel gıda krizini ele almak için mevcut tüm araçları kullanarak en savunmasız olanları açlıktan korumayı taahhüt ediyoruz. Küresel olarak fiyat artışları ve gıda ürünleri ve gübre kıtlığı dahil olmak üzere gıda güvenliği sorunlarını ele almak için daha fazla koordineli eylemde bulunacağız. Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Programı gibi G20 çabalarını hatırlatarak, gıda güvenliğini destekleyen küresel, bölgesel ve ulusal girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz, ve özellikle BM Genel Sekreteri'nin Gıda, Enerji ve Finans Küresel Kriz Müdahale Grubu tarafından kaydedilen ilerlemeye ve Dünya Bankası Grubu ile IMF'nin gıda güvenliği yanıtlarına dikkat edin. Sürdürülebilir gıda üretimi ve dağıtımı için birlikte çalışarak, gıda sistemlerinin iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin hafifletilmesine daha iyi katkıda bulunmasını ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek, gıda kaynaklarını çeşitlendirmek, besleyici gıdayı teşvik etmek için G20 Matera Deklarasyonu üzerine inşa etmenin önemini vurguluyoruz. küresel, bölgesel ve yerel gıda değer zincirlerini güçlendirin ve gıda kaybını ve israfını azaltma çabalarını hızlandırın. Ayrıca Tek Sağlık yaklaşımını uygulayacağız, gıda bilimi ve teknolojisi üzerine araştırmaları yoğunlaştıracağız ve gıda tedarik zincirleri boyunca özellikle kadınlar, gençler, küçük çiftçiler,

7. Gıda tedarik zincirlerinin zorlu koşullar altında işlemesini sağlamaya yönelik uluslararası çabaları destekliyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve en az gelişmiş ülkelerde olmak üzere ihtiyaç sahipleri için gıda ve gıda ürünlerinin erişilebilirliğini, karşılanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayarak gıda güvensizliğini ele almaya kararlıyız. DTÖ kurallarına dayalı, açık, şeffaf, kapsayıcı, öngörülebilir ve ayrımcı olmayan, kurallara dayalı tarımsal ticarete desteğimizi yineliyoruz. Pazar öngörülebilirliğini geliştirmenin, sapmaları en aza indirmenin, iş güvenini artırmanın ve tarım ve gıda ticaretinin sorunsuz bir şekilde akmasına izin vermenin önemini vurguluyoruz. Küresel tarımsal gıda ticareti kurallarını güncelleme ve tarım ve gıda ürünleri ticaretini kolaylaştırma ihtiyacını yeniden teyit ediyoruz, gıda ve gübrelere ilgili DTÖ hükümleriyle tutarsız bir şekilde ihracat yasakları veya kısıtlamaları uygulanmamasının öneminin yanı sıra. Gıda ticareti tedarik zincirindeki aksamalardan en savunmasız olanları desteklemek için kısmen yerel gıda kaynaklarına dayalı olarak sürekli tedarikin yanı sıra çeşitlendirilmiş gıda ve gübre üretimine bağlıyız. Gıda güvenliğini kasıtlı olarak olumsuz etkilemekten kaçınacağız. Acil durumlarda gıdaya erişimi sağlamak için insani yardım malzemelerini kolaylaştırmayı taahhüt ediyoruz ve BM Üye Devletlerini ve mevcut kaynakları olan tüm ilgili paydaşları gıda krizinden en çok etkilenen ülkeleri desteklemek için gerektiği şekilde ve temel alarak ayni bağışlar ve kaynaklar sağlamaya çağırıyoruz. etkilenen ülkelerin hükümetleri tarafından değerlendirilen ihtiyaçlar. İnsani faaliyetlerin yaptırımlardan çıkarılmasını desteklemeye devam ediyoruz ve tüm ulusları, BM'deki mevcut çabalar da dahil olmak üzere bu amacı desteklemeye çağırıyoruz. Küresel gıda güvenliği ve beslenme durumunu yakından izlemeye devam edeceğiz.

8. Ukrayna Limanlarından Tahıl ve Gıda Maddelerinin Güvenli Taşınmasına İlişkin Girişim (Karadeniz Tahıl Girişimi) ve Rusya Federasyonu ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'ndan oluşan Türkiye ve BM aracılığında 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan iki İstanbul Anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya Gıda Ürünlerinin ve Gübrelerinin Dünya Pazarlarına Teşvikine İlişkin Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ukrayna ve Rusya Federasyonu'ndan tahıl, gıda maddeleri ve gübrelerin/girdilerin engellenmeden teslim edilmesi konusunda, gerilimi azaltmak ve gelişmekte olan ülkelerde küresel gıda güvensizliğini ve açlığı önlemek için ülkeler. Bunların ilgili tüm paydaşlar tarafından tam, zamanında ve sürekli olarak uygulanmasının öneminin yanı sıra BM Genel Sekreterinin Taraflarca bu çabaların sürdürülmesine yönelik çağrılarının önemini vurguluyoruz. Bu bağlamda, AB Dayanışma Yolları ve Rusya'nın Dünya Gıda Programı tarafından kolaylaştırılan gübre bağışları gibi tarımsal gıda ürünlerinin akışını sağlayan diğer çabaları vurguluyoruz. Ayrıca, Arap Koordinasyon Grubu girişimi gibi gıda güvensizliğini ele alan çeşitli girişimleri not ediyoruz.

9. Doğayla uyum içinde üretkenliği ve sürdürülebilirliği artırmak ve çiftçilerin ve balıkçıların geçim kaynaklarını teşvik etmek ve verimliliği artırarak özellikle küçük çiftçiler olmak üzere geliri artırmak için tarım ve gıda sistemlerinde dijital yenilik dahil olmak üzere yenilikçi uygulama ve teknolojilerin benimsenmesini desteklemeyi taahhüt ediyoruz, ve gıda tedarik zincirlerine eşit erişim. Tarımsal araştırma ve bilime ve kanıta dayalı yaklaşımlara sorumlu yatırımları teşvik edeceğiz. Gıda ve gübre/girdi piyasası şeffaflığını artırmak, piyasa belirsizliklerini azaltmak ve gıda güvenliği ve beslenme için güvenilir ve güvenilir bilgilerin paylaşılması yoluyla koordineli politika tepkilerini desteklemek için Tarım Piyasası Bilgi Sistemini (AMIS) bir erken uyarı aracı olarak güçlendirmeye devam edeceğiz. zamanında veri ve bilgi.

10. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası Grubundan (WBG), gelecekte teknik uzmanların ve diğer ilgili uluslararası kuruluşların girdileriyle birleştirilecek olan gıda güvensizliğine ilişkin haritalama çalışmalarının sonuçlarını bizimle paylaşmalarını istiyoruz. kuruluşlar ve gıda güvenliğini ele almak için yanıtların sistemik bir analizini sağlayacaktır. Bu, küresel yanıtlardaki büyük boşlukları belirleyecektir; gıda ve beslenme değişkenlerini ve finansmanı incelemek; gübre arz ve talebini incelemek; G20 Tarım Piyasası Bilgi Sistemini (AMIS) temel almak; ve daha fazla teknik ve sistematik analiz gerektiren orta vadeli sorunları belirleyin. FAO ve WBG, 2023 Bahar Toplantılarına kadar rapor verecektir.

G20 Bali Liderler Deklarasyonu tüm metin bölüm 2 için tıklayınız.