Hiciv nedir? 

Şiir yoluyla yerme ve gülünç duruma düşürme. Hicivler genellikle kişilere yönelik ise de bazan toplumu, âdetleri vs. yeren hicivler de yazılır. Nesir halde yazılmış hiciv örnekleri çok azdır. Halk edebiyatındaki taşlama karşılığı olup günümüzde "yergi" adıyla bilinir. Hiciv mizahtan ayrı olup hicivde egoizm ağır basar ve ağır bir dil kullananılır.

Hicvedene ne denir?

Hiciv söyleyenlere heccav veya hecâ-gû denilir.

 Hicviye nedir?

Hiciv yoluyla yazılan manzumelere de hicviye denilir. Hicivlere letâif kitaplarında rastlanıldığı gibi hiciv mecmuaları da düzenlendiği olurdu.

Türk edebiyatında hicvin önemli isimleri

Türk edebiyatında en meşhur hiciv şâirleri Nef'i ve Şâir Eşref'tir.