Müsemma ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1.  İsimlendirilmiş, belli bir isimle anılmış.

  2. Bir isimle isimlendirilen şey veya kimse

  3. tasavvuf. Zâtına mahsus ilâhî isimlerle adlandırılmış olan Allah

  4. sıf. (Zaman, değer vb. için) Belirlenmiş, tâyin edilmiş

Müsemma kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, dilimize Farsçadan geçmiştir. Müsemma, "isimlendirmek" anlamındaki "tesmiye" kelimesinin ism-i mef'ûl hâlidir.

Müsemma kelimesiyle örnek cümleler

Sâhib-i imtiyaz Hüseyin Bahâ Efendi kendi isminden ziyâde sıfatının unvânıyle müsemmâdır. (Hâlit Ziya Uşaklıgil)