Bismillahirrahmanim

Yarattığı her bir varlığa ve de organlarımıza yaşam bilgilerini kodlayan Yüce Allah’ımıza hamd ederim. Muhtaç olduğumuz hayati örnekleri bizlere fiilen sunan aziz Peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed’e kalbî ihtiramlarımı arz ederim, bağlılarını artırmasını da yüce Mevla’mızdan dilerim.

Eşcinsellik/Homoseksüellik Kur’ânî Haramdır

İslâm dininde haram kılınan işlemlerden biri de insan doğasının iğrenç bulduğu ve bulacağı eşcinselliktir ve de lezbiyenliktir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hazreti Lût bağlamında eşcinsellik 11 sûrede[1] 11 ayrı yerici dille sunulur. Gel, gör ki İslâm bilginleri bu gibi konularda insanımızı, gençliğimizi gereğince aydınlatmamakta, uyarmamaktadır.

Bir işlem/fiil için haramdır demek onun Kur’ânî delilleri vardır, demektir.

Eşcinselliği Haram Kılan Kur’ânî Deliller I

Kur’âni delillere kısaca bakarsak Hazreti Lût’un eşcinselliği yasaklayıcı tebliğlerini ve eşcinsel kavminin helakini konu alan âyetleri, Kur’ân’da yer alan birinci derecede deliller olarak görebiliriz.

Tekrara düşmemek için süratle değinip geçeceğim. Hz. Lût bağlamında bu konuya 11 sûrede 11 ayrı yericilikle değinildiğini arz etmiştim. Eşcinsellik için kullanılan kavramlar Fahişe, Münker ve Habâis’dir. Homoseksüeller ile ilgili kullanılan yerici ifadeler de şöyledir: Müfsidîn, Müsrifîn, Fasikîn, Zalimîn, Mücrimîn, Âdûn, Techelûn, Le fî sekretihim ya’mehûn.

Bunları anlamlarıyla birlikte bir önceki yazılarımızda arz etmiştim. Şimdi bu kavramların yer aldığı âyet metinlerinden bir kaçını sunmaya çalışacağım:

a.) Ankebut Sûresi Âyet 28-30:

“Lût eşcinsel olan kavmine şöyle dedi: Siz Fâhişe olan bu çirkin işi mi yapıyorsunuz? Sizden daha önce hiçbir insan topluluğu, topluca böylesine aşağılık-iğrenç bir işi yapmadı. Siz, size helal kılınan kadınlarla değil de erkeklere mi yöneliyorsunuz? Yol kesiyor; İnsanları zoraki eşcinselliğe mi yönlendiriyorsunuz? Dinin ve ortak aklın reddettiği Münker olan eşcinselliğinizi oluşturduğunuz kulüplerinizde mi yapıyorsunuz…?”

Piçleşen modern dünyamızda Lût Kavmi gibi aşağılaşan bir çok ülkede eşcinsellik özel mekânlarında yapılıyor. Lût Kavmi’nde icra edilen çılgınlıklar, çağdaş yaşamda da var. Tıpkı onlar gibi erkekler erkeklere kadınlar da kadınlara yönelmekte…

“Hz. Lût’un çağrılarına cevapları şu oldu:

Ey Lût! söylediklerinde doğru olanlardan isen getir şu Allah’ın azabını da görelim.”

Uzun mücadeleleri sonunda Hz. Lût kırılma noktasına geldi. Peygamberler de kırılma noktasına gelir. Bir peygamber kırılma noktasına gelir de Kavmine beddua ederse orada felaket başlar. Peygamberlerin bedduasından sonra kavimleri felah olmaz. Hz.Lût’un bedduası da şöyle oldu;

“Ya Rabb! Müfsidin olan bu topluma karşı bana yardım et.” (Ankebût 30)

b.) Enbiya 74 -75:

“Hazreti Lût Peygamber’e de muhakeme gücü ve ilim verdik. Habâis/pis mi pis olan işlemi yapan o topluluğun içinden Lût’u kurtardık. Çünkü o topluluk yoldan çıkmış aşağılık Fasık bir toplumdu.”

c.) Neml 54-58:

“Lût, kavmine şöyle dedi: Siz göz göre göre bu iğrençliği mi yapıyorsunuz? (Allah’ın sizin için yarattığı) kadınları bırakıyor da kendi cinsinizden erkeklere mi şehvet duyuyorsunuz. Siz Techelûn/cahilce işler yapan bilgiyi imansızlığa ve isyana aracı kılan insanlasınız.

Lût kavminin cevabı şöyle oldu: Lût’u ve ona inananları yurdunuzdan çıkarıp sürgün edin. Çünkü onlar eşcinsellikten korunup tertemiz kalmak isteyenlerdir. Lût’un karısı dışında ailesini ve kendisini kurtardık. Karısının geride kalıp azaba uğrayacaklardan olmasını takdir ettik. Ve o kavmin üzerine taş yağmurları yağdırdık. Uyarılanların uğradığı o taş yağmurları ne kötü oldu.”

Bu tür zulümleri yapanlara Allah’ın azabı uzak değil. (Hûd 83)

Vallahil azim yeminle söylüyorum Amerika da Avrupa Birliği de tehlikededir. Bize yaptıkları zulümleri sebebiyle Müslümanların eliyle ceza görmezlerse Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında olduğu gibi birbirlerinin başlarını yiyecekler. Yaradan bu dünyayı onlara terk edecek değil. Zalimler belasını bulacak, zaten buluyorlar da sosyal hayatlarında. Daha da bulacaklar. Hiçbir topluluk inkâr- isyan, ahlâksızlık ve zulüm üzerinde yaşamını sürdüremez. Amerika yıkılmaya mahkûmdur. Dünyanın değişik bölgelerinde milyonlarca insanın canına kıyanlar elbette ceza görecekler. Allah imhal eder yani mühlet verir ama ihmal etmez. Kaldı ki Zalimi zalime saldırtmak Allah’ın yasasıdır. [2]

Eşcinselliği Haram Kılan Kurânî Deliller 2

Eşcinselliği haram kılan Kur’ân âyetlerinden bir kısmı da Nisa sûresinin 15. ve 16. âyetleridir.

Kur’ân bilginlerinin bir kısmı farklı görüşler izhar etmişlerse de âyetlerin lafızları ve anlamlarından hareket edersek Nisa sûresinin 15. âyetinin lezbiyenlerle, 16. âyetinin ise eşcinsel erkeklerle ilgili olduğunda şüphe yoktur. 16. âyette şöyle buyrulur:

“İçinizde eşcinselliğe bulaşan iki erkeğin her ikisinin sözlü ve fiili olarak canlarını yakın ve eğer bu ikisi tövbe ederler ve kendilerini düzeltirler de eşcinsellikten yakalarını kurtarırlarsa üzerlerine gitmeyin. Allah tevbeleri kabul edicidir ve pek çok merhamet edicidir.”

Eşcinselliği Haram Kılan Kurânî Deliller 3 ve 4

Kur’an’î delillerden üçüncüsü Bakara Sûresi’nin 223. âyeti, dördüncüsü ise Müminûn Sûresi’nin 5- 7. âyetleridir:

Bakara sûresinin 223. âyeti ve bu âyete açıklık getiren hadislerle eşlere anal ilişkinin yasaklanması homoseksüelliğin haramlığını göstermektedir. Eşe yönelik yapılması yasaklananın erkeklere yönelik olarak yapılmasının daha bir haram olacağı açıktır. Kur’ânı Kerim’in Müminûn suresinin 5., 6. ve 7. ayetleri ile eşler veya nikâhlanılan esir kadınlar-erkekler dışındaki bütün cinsel ilişkiler haram kılındığı için homoseksüellik de haramdır.

Eşcinselliği Haram Kılan Nebevî Deliller

Aziz Peygamberimizin de eşcinselliği yasaklayan hadisleri de var. İki tanesini arz etmekle yetineceğim.
{“Ümmetim hakkında en fazla korktuğum şey Lût kavminin yaptığı iğrençliğe bulaşmalarıdır.”

“Allah bu iğrençliğe bulaşan erkeklere rahmet nazarıyla bakmaz.”} (İ. Mace Hn. 2516)

[1] Araf, Hûd, Hicr, Enbiya, Şuara, Neml, Ankebût, Saffat, Zariyat, Kamer, Nisa

[2] En’am 129