banner5

25.06.2020, 17:32

Televizyon dininin ilahiyatçıları sahte peygamberlerdir

İstanbul Daru’l-Fünûnu İlahiyat Fakültesinin kapanmasından 16 yıl sonra 1949’da İlahiyat Fakültesi bu defa Ankara Üniversitesine bağlı olarak 21 Kasım günü açılmıştır. Ankara Üniversitesi Senatosunun bir İlahiyat Fakültesi açılması hakkındaki kararını müteakip 3

Mayıs1949’da zamanın hükümeti şu gerekçe ile kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmişti:

"Din meselelerinin sağlam ve ilmi esaslara göre incelenmesini mümkün kılmak, mesleki bilgisi kuvvetli ve düşünüşünde ihatalı din adamlarının yetişebilmesi için lüzumlu şartları sağlamak maksadıyla memleketimizde de garptaki -örneklerine benzer bir İlâhiyat Fakültesinin kurulmasını kararlaştıran Ankara Üniversitesi Senatosu, bu fakültenin şimdilik geniş tutulmasında zaruret olmayan kadrolarını ilişik cetvelde görüldüğü şekilde tespit etmiştir…”

Batının zorlamasıyla çok partili hayata geçip halktan oy almak mecburiyetinde kalınca, baskıcı ve yasakçı din anlayışından göstermelik de olsa birtakım tavizler verilmeye başlandı. Mesela hacca gitme yasağını kaldırdı, yeniden okullara din dersleri koymayı ve İlahiyat Fakültesi açmayı kararlaştırdı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu’nun, “İlahiyat Fakültesi”nin kuruluş gayesine dair Meclis’te yaptığı bir konuşmasında esas amaçlananları görebiliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kanunla ilgili olarak yapılan konuşmalarda Banguoğlu:

"Bir İlahiyat Fakültesinin kuruluşunda düşündüğümüz en esaslı nokta şudur arkadaşlar: Bu gün üniversitelerimiz camiası içerisinde –ki bir ilim camiasıdır- kurmak istediğimiz bu müessese, Atatürk inkılabının bizi ulaştırdığı yeni medeni ve içtimai hayatı, şartlarıyla mütenasip ve yeni cemiyetimizin hüviyetine layık bir müessese olacaktır. Zaten bunun içindir ki bütün Garp memleketlerinde ve yeni yeni Şark memleketlerinde olduğu gibi bizde de İlahiyat bilgisi veren müesseseyi üniversitenin’ camiası içinde kurmayı düşünmekteyiz. Bu düşünce hattı zatında bazı arkadaşlarımızın endişelerine cevap verecek mahiyettedir. Biz memleketimizde eski medrese tarzındaki tedrisatı yeniden canlandırmak ve onun yetiştirdiği tarzdaki adamları yeniden yetiştirmek düşüncesinde değiliz. Bundan kat’i olarak ictinap kararındayız. Mektep ve medrese yüzyıl müddetle, tanzimattan bu yana yanyana çalışmışlar ve memleketimizde iki türlü zihniyete sahip insan yetiştirmişlerdir. Bu iki türlü zihniyet sahibi insan bir asır boyunca süren dâhili bir zihniyet mücadelesi içinde yuvarlanmışlardır. Tesisine teşebbüs ettiğimiz İlâhiyat Fakültesi bu zihniyetle çalışan bir müessese olmayacaktır. Memleketimizi, münevverlerimizi yeniden bu zihniyet mücadelesine asla düşürmemek kararındayız. Bu ilmi camia içerisinde teşekkül edecek bu müessesenin yetiştireceği yüksek din adamları sivil ve asker bütün münevverlerimizle aynı zihniyette, aynı emelde insanlar olacaklardır…

Bu itibarla İlahiyat Fakültesi müspet bir ilmi camia içerisinde kurulacak ve bazı irticai hareketlere cesaret ver~ek şöyle dursun, onları menetmek, onları selbetmek ve onları yok etmek fonksiyonunu icra edecektir. Tanzimattan bu yana kurulmuş bütün müesseselerimiz gibi İIâhiyat Fakültesi de bir meşale olacaktır ve hurafeciler bu meşaleden yarasalar gibi kaçacaklardır.

İlimden bu memlekete hiç bir zaman zarar gelmemiştir. Yeniden bir ilim meşalesi yakıyorsunuz, bu meşaleden de ancak fayda hâsıl olacaktır. Ancak ışık, aydınlık hâsıl olacaktır."

* * *

Dijitalleşen / Deccalleşen gündelik yaşantılarımızda artık mutlu olmanın sırrı  "zevkin sınırsızlığı " ve " herkes tarafından erişilebilir " olması üzerine kurgulanmıştır. Freud'un çocukluk dönemine özgü olarak tanımladığı  "çok, biçimli sapkınlık" günümüzde yetişkinlerin yaşamlarında  olmazsa olmaz bir süreç olarak varlığını sürdürmektedir. Kitleler zevk odaklı bir hayatın peşinde koşmaya şartlandırılmaktadır. Kapitalizmin insanları kar odaklı, kar amaçlı güdülemesi sonucunda artık  dindar değil sapkınlaştırılmış nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır. İslamiyet huri ve şarap dini değildir. Yunus Emre'miz: 

"Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni" demiştir. 

Küresel kapitalist kötücül kurumlar tarafından din de  fetişist'leştilerek " cinsel haz ya da cinsel doyum amacıyla" kullanılan öznellikten uzak  bir nesneye  dönüştürülmektedir. İnsanlar, çok uzak zamanda yaşanacak olan uhrevi olana yönelmek yerine "şimdi burada" yaşanan dünyevi olanda mutlu olma derdindeler.  Tarikat ve cemaat mensubu dindarlar da uhrevi olanda vaat edilen cennete erişmek için dünyevi olanda aşılması gereken sınav'dan (imtihan) kaçmak yada kaçınmak adına Allah ve din algılarını kendi çıkarlarına uygun hale dönüştürmektedirler. Sakallı sarıklı ulema din bilginlerinin yerine sakalsız bıyıksız modern ilahiyat bilginlerinin özüne bakmadan sözlerinin al benilerine bakmaktadırlar. İlahiyat bilginleri, televizyonların baş köşelerinde bayan moderatörler eşliğinde cicili bicili din tasarımlarını izleyicilerin gönüllerine değil de akıllarına kör düğüm bir obsesyon olarak boca etmektedirler. Aşksız ve şevksiz tasarımlanan obsesif bir din, kitleleri uyuşturmak için ilahiyat fakültelerinin anfilerinden televizyonların ekranlarına aktarılmaktadır. Kuran ve Peygamber; televizyonlarda aşırı söz'leştirilerek (kelam), mutluluk ve zevk odaklı bireylere, her derde deva olarak sunulduğu müddetçe aslından ve özünden kopartılarak işlevsizleştirilmektedir. Din, aslında ve özünde her derde deva olmak yerine zaman zaman insanın başını belaya sokan olgudur. Din, zevk odaklı değil dert odaklı yaşanacak bir süreçtir. 

Derdi olmayan bir dindar öncelikle imanını sorgulamalıdır. Vaat edilen cennet; zevk, huzur, mutluluk ötelerdedir. Çabasız, emeksiz, alın teri yetmez yürek teri akıtmadan aşka ve şevke erişilmez. Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" dünyasında; Allah'ın aşkına erişemezseniz denizlerdeki kumlar kadar servetiniz olsa da bir damla su kadar saadetiniz olmaz. 

İlahiyatçılar, küresel kapitalist kötücül güçlerin  eline ve kucağına düşmüş olarak sahte peygamberliğe soyunmaktadırlar. Televizyonlarda bilinçlerimize cennet rüyaları izlettirilirken irademize prangalar vurularak  bilinçaltlarımız cehenneme dönüştürülmektedir. Birey olamamanın sancılarını dindirmek adına hala dindar kalınmışsa  tarikat ve cemaatlere yönlendirilerek özgür irademiz elimizden alındığında sürü kitlesine katılmamız sağlanmaktadır.  Birey olamamanın sancıları sonucunda zihnimizin kaygı ve korkularından  kurtulamadığımızda da dinsizleşerek yine bir  ateist sürü kitlesi oluşturulmaktadır. Küresel kapitalist kötücül güçler, dindar ve dinsiz ateist sürü kitlelerini bilimsel kongrelerde yada medyada karşı karşıya getirerek ateist, deist, teist müsabakaları düzenlercesine birbirine kırdırmaktadır. İlahiyat, bireylerin erkeklerde eril kadınlarda dişil kimliklerinde tahribat yaratan bir eğitim sürecidir. Erkeklerin erilliği, kadınların da dişilliği din eğitimi adı altında reform (düzeltim) süreçlerine tabi tutulduğunda; Avrupa'da reform hareketleri sonucunda Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktığı gibi İslam'ın özünden sapmalar olarak yeni mezhepler, en yeni tarikatler ve en yeni cemaatler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

* * *

Hristiyan dünyasında 16.yy.da Burjuvanın da desteğiyle Kilise ve Kral otoritesine karşı Aydınlanma hareketi başlatmıştır. Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi'nin sonucunda Protestanlık doğmuştur. Hristiyanlığın Katoliklikten Protestanlığa dönüştürülme süreci gibi bir süreçle, küresel kapitalist güçler tarafından  İslam coğrafyasında da İslam'ın Protestanlaştırılması süreci istikrarlı bir şekilde sürdürülmektedir. İslam'ın devlet ile ilişkisini sekteye uğratarak İslamiyet'i Allah ile kul arasında yaşanan fantastik-mistik dünyevi bir din düzeyine indirgenmektedir. 

Hz Muhammed, Hz Musa'dan ve Hz İsa'dan farklı olarak kendi İslam Devleti'ni kurarak "Adil bir Düzen"in kurucusu olmuştur.  Hz Musa, Tih çölünde, Hz Harun'dan sonra öldü. İsrailoğullarını Arz-ı Mukaddes'e sokamadı. Hz İsa sonrasında Hristiyanlık ise  Roma İmparatorluğu tarafından kuşatılmış bir dindir. Roma'nın Hristiyan Olması MS 313 yılında, imparator Konstantin diğer pek çok dinle birlikte Hristiyanlığa da yasal statü kazandıran Milano Fermanı'nı yürürlüğe soktu.  Haçlı güçleri diyebileceğimiz güçler ise bugün Va’dedilen topraklar  "Arz-ı mev’ûd"; Lübnan, Irak, Suriye ve Fırat havzasında Hz Muhammed'in emaneti topraklarda Müslüman kanı akıtmaktadırlar. 

İslam'ın coğrafyasında bitmez tükenmez bu savaşlarla müslümanların genetiği ile oynanmaktadır. Kapitalist küresel kötücül güçler tarafından İslam'ın özü uhrevi olandan arındırılıp dünyevileştirildikçe erkeklerin erilliğinde, kadınların da dişilliğinde gedikler, boşluklar yaratıldığında İstanbul'un fethinin yani 1453'ün intikamı alınmış olacaktır. Bıkmadan usanmadan Ankara siyaset kulislerinde duyulur umuduyla söylemeye devam  ediyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İstanbul Sözleşmesi,  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, İslam'ın son kalesi olan aile'mizin göğsüne Batı tarafından saplanmış bir Haçlı kılıcıdır. Kılıç yaramızı iyileştirmedikçe, ailelerimizde babalar baba değil, anneler de anne değil, çocuklar da çocuk değil olacaktır. Ailelerimizde kadın ve erkek arasında güç ve iktidar savaşları sona erdirilmeden kadına şiddet sorunu asla çözülemeyecektir. 

Hendek savaşında varlık yokluk savaşı veren müslümanlar bir türlü kıramadıkları kayayı haber verdiklerinde  Komutan Peygamberimiz Hz Muhammet, bu kayayı üç hamlede kırdığında Şam adına, İstanbul adına, Roma adına müjdeler vermiştir. 

Yıl 1480. 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İtalya'nın ucundaki Otranto'yu ele geçirmeyi kafasına koymuştur. Gedik Ahmet Paşa'nın topları kentin surlarını döverken kenti korumakla yükümlü İspanyollar kaçmışlardır; kurtarıcı Dük Alfonso ise ortalarda yoktur. 

İtalya’nın Otranto şehrine kadar uzanan Fatih’in eli, İtalya’yı tamamen zaptedip, Papa’yı avuçlarının içine alarak, tıpkı Ortodokslar gibi Katolik dünyasını da tamamen kontrol altına almak istemiştir. Doğu Roma’ya (Bizans) son veren Fatih, asıl Roma’yı da fethetmek istemiştir.

27 Nisan 1481’de ordusunu büyük bir sefer için hazırlayan ancak seferin nereye yapılacağı hakkında kimselere birşey söylemeyen Fatih, 49 yaşında ve son derece sağlıklı bir insan olmasına rağmen daha seferin başında hastalanmış ve 4 Mayıs 1481’de ordusu Gebze dolaylarındayken hayatını kaybetmiştir. Fatih Sultan Mehmet, çıktığı bu gizemli seferin başında bir   Rûm hekim tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.

* * *

İslam, ilahiyat dini değil fetih dinidir. İslamiyet televizyonlarda anlatılacak bir din değildir. İslamiyet savaş meydanlarında yaşanacak bir dindir.  Hz Muhammet, sarık sakal derdinde olan bir peygamber değil; diğer peygamberlerden farklı, son peygamber olarak devlet kurmuş ilk ve tek peygamberdir. Hz Muhammet, bir peygamber olmanın ötesinde devlet kurmuş komutan bir peygamberdir. Bedir'de, Uhut'ta, Hendek'te kılıcını sağa sola sallayarak düşmanla dövüşmüş bir peygamberdir.  Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin dişi çadırında otururken değil düşmanla göğüs göğüse çarpışırken kırılmış ve yanağı yaralanmıştır. 

İslam, yürekli erkeklerin şefkatli kadınların dinidir. İslam'da korkaklara asla yer yoktur. Özetle İslamiyet kuruluşundan bugüne, bugünden kıyamete değin fetih dinidir. 

Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Libya'da, 
Doğu Akdeniz'de mavi vatan sınırlarını çizen Türk'ün imanını yedi düvele haykıran İslam'ın muzaffer ordusuna selam olsun. İslam'ı Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da vuran güçler galibiyetlerine erişemeden Türk imanını göğsüne siper etmiş İslam'ın muzaffer ordusu  2050'de Roma dediğinde zafer kıyamete değin İslam'ın olacaktır. 

Türk'ün ebedi ve ezeli büyük ülküsü: 

Kızılelma'mıza selam olsun.

OKUR-SANIZ:

İnsanlığın Yahudileştirilmesi: 

Türkiye’de feminizm aç parantez kadın hakları, kadın ve demokrasi çalışmaları; toplumsal cinsiyet eşitliği çabaları ister sol ister muhafazakâr kesimde hız kesmeden artarak devam etmektedir. Bu dernekli ve örgütlü çalışmalar sonucunda babalarının çocukları yerine annelerinin çocukları dönemi başlayacaktır hatta başlamıştır bile diyebiliriz.

Sözün özü: Eşcinseller, insanlığın Yahudileşmesi (Yahudileş(tiril)mesi) sorunudur.

https://www.habervakti.com/insanligin-yahudilestirilmesi-makale,1070.html

Televizyon Dini: 
 

Din, televizyonda anlattıkça değer ve anlam yitirir. İnsan ruhu televizyondan güçlenmez ve beslenmez aksine uyuşur, uyuşturur. Televizyonda anlatılan din afyondur. Televizyon konuşulmaması en gereken dindir. Televizyondaki Afyon/Din satıcılarına itibar ederseniz ruhunuzu kaybedersiniz. Karar sizindir uyuşmuş ve uyuşuk dininizle cennete gidiyoruz sanırken cehenneme kadar yolunuz var.

https://www.habervakti.com/televizyon-dini-makale,1325.html

Dindar nesil değil çocuk tanrılar nesli:
 

Çocuk değil tanrı doğurmuş annelerinin ve "Otorite"si yerle bir edilmiş babalarının birbirleriyle çatışmalarını tiyatro seyreder gibi ömür boyu seyreden çocukların deist ve biseksüel bir nesil olmasına şaşırmamak gerekir. Önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ni desteklemeye devam ederse, çocuklarımızın cinsiyetleri adeta kurban edilecek ve düzeltilemez çok büyük bir sorunla millet olarak karşı karşıya kalacağız..

https://www.habervakti.com/dindar-nesil-degil-cocuk-tanrilar-nesli-makale,1193.html?fbclid=IwAR1EMaePZmlXC9Nj9oR63JeTsc9xuO5iLpPbNBKVmsE7u0R_q6vxXMlMrLM

Yorumlar (3)
ALİ T. 7 ay önce
İşte beklenen yazı geldi.
Hakikaten süper olmuş ☺️
Eğer bu konuda, gözümü yumup ağzımı açacak olsam, söyleyeceğim iki çift laf şunlar olurdu:
"Dini Yahudileştirenler: Siyasi İslamcılar yahut Ilımlı İslamcılar."
"Ben sizin inandığınız o dini ayaklar altına aldım. Çünkü ben müslümanım!(Elhamdülillah)"
Muhsin İlyas Subaşı 7 ay önce
Hüseyin Bey, Kardeşim, gençsin, heyecanlısın ve o oranda da samimisin, ancak toptan suçlamak psikolojik analiz kurallarına sığar mı bilmiyorum. Benim tanıdığım TV'de program yapanlardan bir kısmı, Rızayı Bariyi düşünerek bu işe girdiklerini söylüyorlar. İtham ederken haddi aşmamak gerektiğine inanıyorum. 'Televizyon Dini' ve 'Sahte Peygamber' tabirlerini kullanırken terimlerinde toptancı olmamak lazım. Eleştirebiliriz ancak, incitici ve ağır suçlar isnat edici olama konusunda hassas olmamız da İslam prensiplerinin ana kuralıdır. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Hüseyin Neziroğlu 6 ay önce
Hocam Allah razı olsun.cok çok güzel ve teferruatlı anlattınız,uzun olmasına rağmen heyacanla okudum.tam da benim istediğim ve anlattığım konum üzere oldu .Buna ihtiyaç var,fakat deist ,laikist ,feminist kadınlar biliniyor..lâkin Müslümanım diyerek bu akıma kapılan hatta radar gibi kilitlenen kardeşlerimize üzülüyorum...Tabiki sorun var ve büyük bu batıl yaşama uygun kanunlarla deyil, çünkü onların namus kavramı diye bir sıkıntıları yok,ar diye bir damar yok sadece zevki sefa ve karşılıklı tatmin olmaya bağlı yaşantıları var.48 yıldır genç gurbetçi olarak Avrupa'nın durumunu analiz etmiş biri olarak söylüyorum.Avrupada aile mefhumu diye bir şey kalmadı,aynen söylediğiniz gibi çocuk olsun kimden olursa olsun baba sorulmuyor.. ve akabinde rezil bir yaşam oluşuyor.
Eğer bizde islämi kültür ve ananelerimiz doğrultusunda çözüm gelmez ise aynı duruma düşülecek,erkekler resmi evlilik yerine birliktelik yaşayarak namus konusu olmadan evli ,çocuklu kadınlarla veya erkeklerle sonrasında yaygınlaşan cinsel tacizler ve gecimsizlikler le sorunsuz biten birlikteliklerin başka arayişlarla devam etmekte.burada üzülerek söylemek istiyorum herkes duysun.
KADINLAR COK DAHA MAĞDUR OLUYOR,ELDEN GIDEN GÜZELLIK VE GENCLIK DE PARA ETMIYOR,ÎŞ VE MESLEK DE YOKSA HAYATLARI ZINDAN ACÎL ÖLÜM BEKLER HALDE GECIYOR.
Aynı durumu yaşamamak için ,1-Eğitimde aile önemi,ahlak ve İslami donanım şart.,2-Aile de çift başlılık deyil ,aile den sorumlu birinci derece erkek ,ikinci kadın yani Baba ve Anne konumlarını bilerek saygı ve sevgi üzerine bina edilecek yuvanın geleceğinde sağlamlaştirmiş olacak dir.
Harici detbirler, 1- Yabancı hayranlığını kaldırılması,2-tv lerde açık ve müstehcen yayınların kaldırılması.3-Yabancilara Methiyeler,öv güler dizen kitap ve tarih yerine KENDÎ ÖZ TARIHIMIZI VE KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖNE CIKARTILMALI.
5-Araci tam donanimli , dini ilimlerle sosyal merkezler açılmalı.sorun büyümeden hal olunabilecek şekilde ..
Daha bir hayli sayabiliriz, belki aklımdaki en önemli olanı unutmuş olabilirim.
Fakat AÎLE BÎR DEVLETÎN ,MÎLLETÎN MÎHENK TAŞI DIR. KORUNMALI ,YIKILIP PARÇALANMAMALI...
Selam ve saygılarımla.
-3
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:49
Akşam 18:12
Yatsı 19:36
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12