Son düzenlemeler sayesinde sağlık çalışanlarına verilen özel haklar, kamu mühendislerinin de o hakları haklı olarak talep etmelerine zemin hazırladı.

İktidarın sürekli olarak yol, köprü, baraj,  TOKİ inşaatları gibi, mühendislik hizmetlerine dayalı iş alanlarını gündemde tutması, mühendis olarak çalışan insanların bu katkılarından dolayı, kendilerine de bazı hakların verilemesinden yana talepleri vardır.

Bu konuda bir platform oluşturdular. Tiwitterde konu sürekli olarak gündemde tutuluyor.

Resmi yetkilileri haberdar etmek için gayret gösteriyorlar. Böyle haklı bir talepleri olduğuna inanıyorlar. Bu konunun muhalefetin seçim malzemesi olarak kullanmasına izin vermemek gerekir.

Kamuoyunu bu konuda bilgilendiriyorlar.

KAMU MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Kamu Mühendisleri ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet göstermektedir.

Kamu Mühendisleri tüm altyapı, üstyapı, kamu yapıları, otoyol, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, demiryolu, tarım ve ormancılık,

TOKİ, havaalanları, tersane ve atölyeler, tren projeleri, bilişim sistemleri, savunma sanayii ve enerji santralleri gibi tesislerin; ArGe, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar.

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184,3 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, 2023

yılında ise bu miktarın 643,2 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir

kısmının sorumluluğu kamu mühendislerinin üzerindedir.

Tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak 2023 Şubat verileriyle bir mühendis ortalama 18.000 TL gelir elde etmekte ve

30.700 TL olan yoksulluk sınırı altında çalışmaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi olan

hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personeli, öğretmenler,

adalet personeli, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmasına

karşın kamu mühendislerine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamu mühendislerinin ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış

ancak yansıtma oranları % 145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır.

Ayrıca Türkiye’nin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için yıllarını vermiş emekli mühendislerin alım güçleri de çok

düşmüştür. Bu sebepten geçim sıkıntısı yaşayan kamudan emekli olan mühendisler birçok sektörde çalışmaya devam etmektedir.

Emekli mühendislerin özel sektörde çalışmaya devam etmesi genç mühendislerin istihdamında da sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu

Nedenle eş değer kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli

olmuş mühendislere de yapılması gerekmektedir.

Kamuya yeni atanan bir mühendis ile meslekte 15-20 senesini geçirmiş bir mühendis arasında, diğer bazı meslek gruplarının

aksine tecrübeye dayalı bir maaş farkı bulunmamaktadır. Bu anlamda Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında

görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları,

meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir “Mühendislik Meslek Kanunu”na gereksinim

bulunmaktadır.

Diğer yandan ülkemizde Mühendisliğin daha ileriye taşınması amacıyla ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda başarılı ve

nitelikli adayların “Mühendislik” tercih edebilmesini teminen sayısal alanlarda en fazla ilk 100 bin gibi bir sıralama şartının

getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca fiziki altyapısı elverişli olmayan ve yeteri kadar akademik personeli bulunmayan Mühendislik

fakültelerinin ya geliştirilmesi ya da kapatılması gerekmektedir.

6 Şubat 2023’te ülkemizde yaşanan deprem felaketinde mühendisliğin ne kadar önemli bir konu olduğu görülmüş ve kamu

yararı adına, yapıların inşa ve denetim aşamalarında Kamu Mühendislerinin daha fazla rol alması gerektiği ortaya çıkmıştır. 11

tane ili etkileyen deprem felaketinde, Kamu Mühendislerinin aktif rol aldığı yapıların yeterli performans gösterdiği görülmüştür.

Sonuç olarak; Kamu Mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve mesleki gelişimin teşvik edilebilmesi için aşağıda

yer alan düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

1- Kamuda çalışan tüm mühendislere “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni

bir ödeme kaleminin oluşturulması, bu kalemin en düşük mühendis maaşını 30.700 TL olan yoksulluk sınırının üzerine

çıkaracak şekilde düzenlenmesi ve memur maaş artış oranlarına göre güncellenmesi gerekmektedir.

2- “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi

gerekmektedir.

3- Kamuda çalışan tüm mühendislerin Ek ödemelerin (dengimiz olan Hakim-Savcı ve Doktorluk gibi meslekler göz önünde

bulundurularak) arttırılması gerekmektedir.

4- Tüm gelirlerin emekliliğe katkı sağlamasını ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin

(En az 15.000 gösterge) yapılması gerekmektedir.

İlgili makamların dikkatine saygıyla sunuyoruz.