Kanuni'nin Fransa Kralı Fransuva'nın yardım mektubuna verdiği tarihi cevap

Roma Cermen Kralı Şarlken tarafından ülkesi işgal edilen ve esir düşen Fransa Kralı I. Fransuva’nın, Kanuni Sultan Süleyman’a kurtarılması için gönderdiği mektup ve Kanuni’nin cevabı bugün halen daha hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. İşte Kanuni'nin Fransa Kralı Fransuva'nın yardım mektubuna verdiği tarihi cevap

Tarih 18.10.2019 - 00:49 18.10.2019 - 00:49 Bülent Deniz

Avrupa'nın Osmanlı Devleti karşısında en çok yenilgiye uğrayan ve en çok Osmanlı’ya bağlanmak zorunda kalan, en şöhretli ve en kudretli Hıristiyan hükümdarı Roma Cermen İmparatorluğunun Kralı Şarlken’dir. Şarlken’in “İmparator” sıfatı Osmanlı idaresi tarafından asla tanınmadı ve kabul edilmedi. Bu sebeple sadece İspanya Krallığı'nın verdiği krallık ünvanı tanınmıştır. Şarlken, Osmanlı Devleti’ne karşı çok büyük bir düşmanlık içindeydi. Fransa Krallığı ile de arasında bir dostluk yoktu.

Şarlken’in yayılma ihtirasları, Fransa ile arasında bir savaş çıkmasına sebep oldu. 24 Şubat 1525'te İspanya Kralı Şarlken'in ordularıyla çarpışan Fransa Kralı I. Fransuva (François)’nın ordusu Kuzey İtalya’da bulunan Pavia’da yenilmiş, kendisi de Şarlken'e esir düşmüştü. Şarlken, Fransuva’ya hakaret ediyor ve aşağılayıcı davranışlarda bulunuyordu. Bu durum karşısında esir Fransa kralı, annesi Luiz dö Savua vasıtasıyla Osmanlı sultanı Kanunî'ye mektup gönderip kurtarılması için yalvarmıştı.

Fransa Kralı I. Fransuva sadece kurtarılmasını değil aynı zamanda devletinin Şarlken'e karşı daha emin olması için Şarlken’e harp ilan etmesi konusunda Kanunî Sultan Süleyman'a yalvarıyor ve bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmasını rica ediyordu. Mohaç Meydan Muharebesi’nin mühim sebeplerinden biri de hiç şüphesiz Avrupa’yı kana bulayan Şarlken’i durdurmak için Fransızların bu ricalarıydı. İtalya'daki hükümetlerin çoğu korku içinde, açıkça Osmanlılara yanaşmıyor; fakat Osmanlıların galip gelmesini temenni ediyorlardı.

FRANSA KRALI FRANSUVA’NIN KÂNÛNÎ'DEN YARDIM İSTEMESİ

Esir Fransa Kralı I. Fransuva namına annesi tarafından İstanbul'a gönderilen Kont Jean Frangipani adındaki elçi, Osmanlı hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman'ın huzuruna kabul edildi.

Elçi, İspanya Kralı Şarlken'e mağlup olup İspanya'da hapsedilen Fransa Kralı Fransuva’nın kurtarılması için Kanunî'ye yalvaran mektuplarını getirmişti. Bu hususta İbn-i Kemal, Tevârîh-i Âl-i Osman isimli eserinde:

“Fransa kralı, Sultan Süleyman’ın saâdet sarayının eşiğine bağlılığını bildirip, kuvvet ve kudretin sığınağına tâbi olduğunu açıklaması üzerine, onu İspanya kralının elinden kurtarmak üzere verilen sözün yerine getirilmesi” şeklinde bu hâdiseden bahsetmektedir.

Osmanlı Devleti yüzyıllarca bütün insanlığın sığınağı olmuştur. Bu mektuplar da Osmanlı Devleti’nin ve sultanının o zamanki gücü ve nüfuzunu ortaya koymaktadır.

FRANSA KRALININ VE ANNESİNİN MEKTUPLARI

Fransa Kralı Fransuva’nın annesi Luiz dö Savua'nın Kanunî Sultan Süleyman Han'a mektubu:

“Almanya ve İspanya Kralı Şarlken, oğlum Fransuva'yı Pavia muharebesinde esir edip hapsetti. Şimdiye kadar oğlumun kurtulmasını onun insaniyetine bırakmıştım. Halbuki, beklediğimiz insaniyeti göstermediği gibi oğluma birtakım hakaretler dahi etmektedir. Şimdi ise âlemin tasdik ettiği azamet ve şanınız ile oğlumu düşmanımızın kahredici pençesinden kurtarmak lütfunu buyurmanızı zât-ı şâhânenizden bilhassa niyaz ederim.”

Fransa Kralı Fransuva’nın Kanunî Sultan Süleyman Han'a mektubu:

“Dünyanın ma'mûr köşelerinden birçok ülke ve şehirlerin hâkim ve padişahı ve bütün mazlumların dâdgâhı olan sultân-ı muazzam ve hâkân-ı mufahham hazretlerine arzım budur ki, Avusturya Kralı Ferdinand üzerine hücum ettiğinizde biz dahi himmet ve inayetinizle hapisten kurtulup Almanya Kralı Şarlken’in üzerine hücum edip öcümüzü alırız. Siz ki, şehinşâh-ı celîlü'ş-şansınız, onun hakkından gelmek için bize yardım buyrulduğu takdirde bundan böyle size ebediyen minnettarlık duyacağıma emin olabilirsiniz.”

KANUNİ'NİN MEKTUPLARA CEVABI

Kanunî Sultan Süleyman'ın Fransa kralının ve annesinin mektuplarına Ocak 1526’da verdiği cevabı şöyledir:

Cenab-ı Hakk’ın -kudreti ve kelimesi yüce olsun- inayeti, nübüvvet göğünün güneşi, fütüvvet burcunun yıldızı, enbiyâ ve asfiyânın önderi olan Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemin ihsanı bol mucizeleri, dört arkadaşı Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn mukaddes ruhlarının yoldaşlığı ile (Tuğra) Süleyman Şah bin Selim Şah Han el-muzaffer dâimâ

Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar burhanı, yeryüzündeki hükümdarlara taç bahşeden, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in, Karadeniz’in, Rumeli’nin, Anadolu’nun, Karaman’ın, Rum’un, Zülkadriyye Vilayeti’nin, Diyarbekir’in, Kürdistan’ın, Azerbaycan’ın, Acem’in, Şam’ın, Haleb’in, Mısır’ın, Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün, bütün Arab diyarının, Yemen’in ve dahi nice memleketlerin ki babalarım ve dedelerimin -Alllah burhanlarını nurlandırsın- kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan ve zafer yazan kılıcım ile feth eylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Şah Han’ım, sen ki Françe vilayetinin kralı Françesko’sun.

Padişahların sığınağı olan dergâhıma yarar adamın Frangipan ile mektup gönderip ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayıp memleketinizi düşman istila edip şu an hapiste olduğunuzu bildirip kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım istemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz benim bütün âlemin mercii olan tahtımın basamağına arz olunup tafsilatıyla malumum oldu. İmdi padişahlar yenilmek ve hapsolunmak şaşılacak şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup mahzun olmayasınız. Öyle olsa bizim babalarımız ve dedelerimiz -Allah kabirlerini nurlandırsın- daima düşmanı defetmek ve memleketler fethetmek için seferden uzak olmayıp biz dahi onların yolundan gidip her zamanda memleketler ve zorlu ve sağlam kaleler fethedip gece ve gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Hak Sübhânehû ve Teâlâ hayırlar müyesser eyleyip iradesi ne ise vücuda gele. Baki ahval ve haberler ne ise mezkûr adamınızdan sorulup malumunuz ola. Şöyle bileler.

Rebiulahir başları, 932 (Ocak 1526)

Yüce Saltanat merkezi, büyük İstanbul şehrinde yazılmıştır.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@